Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Νέα ΠΝΠ με έκπτωση 25% δόσεων βεβαιωμένων οφειλών και εισφορών

Νέα ΠΝΠ με έκπτωση 25% δόσεων βεβαιωμένων οφειλών και εισφορών

Δημοσιεύθηκε η Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A 75 – 30.03.2020) Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

ΠΝΠ Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις ΦΕΚ-75-Α-30.03.2020.pdf

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1.
Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Άρθρο 2.
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων
Άρθρο 3.
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
Άρθρο 4.
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 5.
Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων
Άρθρο 6.
Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 7.
Διαβίβαση στοιχείων δανειοληπτών
Άρθρο 8.
Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων
Άρθρο 9.
Παράταση προθεσμιών ειδικού Μητρώου ν. 4583/2018
Άρθρο 10.
Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο 11.
Μερική καταβολή μισθωμάτων
Άρθρο 12.
Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»
Άρθρο 13.
Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 14.
Διατάξεις για τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και λαϊκών αγορών
Άρθρο 15.
Περαιτέρω μέτρα εξασφάλισης της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, καθώς και της ενημέρωσης των καταναλωτών
Άρθρο 16.
Αποστολή δεδομένων τιμών
Άρθρο 17.
Συνέχιση χρηματοδότησης πράξεων
ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 18.
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
Άρθρο 19.
Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα
Άρθρο 20.
Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 21.
Αντιμισθία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και επίδομα σε καταρτιζόμενα ΑμεΑ
Άρθρο 22.
Παράταση έναρξης ισχύος του Οργανισμού του ΟΑΕΔ
Άρθρο 23.
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 24.
Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθήματος ανεργίας
Άρθρο 25.
Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
Άρθρο 26.
Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Άρθρο 27.
Εξ αποστάσεως διενέργεια προγραμμάτων για εργαζομένους και ανέργους
ΜΕΡΟΣ Δ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28.
Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού Λογαριασμού κορωνοϊού CΟVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ
Άρθρο 29.
Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό CΟVID-19
Άρθρο 30.
Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 31.
Επίταξη σκαφών για τη διακομιδή ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 32.
Πρόσληψη ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας
Άρθρο 33.
Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού προσωπικού με εξειδίκευση
Άρθρο 34.
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
Άρθρο 35.
Ειδικό εθελοντικό πρόγραμμα απασχόλησης ενήλικων πολιτών σε δομές δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36.
Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 37.
Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 38.
Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 39.
Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19
ΜΕΡΟΣ Ε

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 40.
Κατεπείγουσες διατάξεις Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 41.
Προσωπικό ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων
Άρθρο 42.
Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 43.
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 44.
Αντικατάσταση άρθρου 69 ν. 4509/2017
Άρθρο 45.
Ρυθμίσεις για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 46.
Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
Άρθρο 47.
Λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός ΚΥΤ και δομών φιλοξενίας
Άρθρο 48.
Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης
ΜΕΡΟΣ Ζ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 49.
Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκτός ΕΕ
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 50.
Κάλυψη αναγκών στέγασης λόγω απαγόρευσης λειτουργίας των φοιτητικών εστιών
Άρθρο 51.
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συγγράμματα
Άρθρο 52.
Προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν. 4559/2018
Άρθρο 53.
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας
Άρθρο 54.
Παράταση ισχύος πολεοδομικών ρυθμίσεων
Άρθρο 55.
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις ενεργειακού τομέα
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 56.
Παράταση ισχύος εισιτηρίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων
Άρθρο 57.
Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Άρθρο 58.
Παράταση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Άρθρο 59.
Παράταση θητείας οργάνων του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Άρθρο 60.
Παράταση θητείας καταστατικών οργάνων αθλητικών σωματείων και ενώσεων
ΜΕΡΟΣ ΙΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 61.
Παράταση θητείας μελών ΔΣ και Εποπτικών Συμβουλίων Αγροτικών Συνεταιρισμών
ΜΕΡΟΣ ΙΒ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 62.
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
Άρθρο 63.
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας
Άρθρο 64.
Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών
Άρθρο 65.
Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
Άρθρο 66.
Παράταση πιστοποιητικών πλοίων
Άρθρο 67.
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών
ΜΕΡΟΣ ΙΓ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Άρθρο 68.
Ρυθμίσεις ως προς τους κατόχους άδειας παρόχου περιεχομένου ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …