Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Οι εννέα νέοι κωδικοί στα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε3

Οι εννέα νέοι κωδικοί στα φορολογικά έντυπα Ε1 και Ε3

Με τουλάχιστον εννέα αλλαγές αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα φετινά φορολογικά έντυπα, τα οποία θα συμπληρωθούν ηλεκτρονικά από τουλάχιστον 9 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Με τη διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων να εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μετά τις 20 Μαΐου, στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκονται πλέον στο στάδιο ολοκλήρωσης των βασικών φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε3. Η οριστικοποίησή τους καθυστέρησε φέτος, καθώς έπρεπε να ενσωματωθούν σειρά αλλαγών που έγιναν προτού ξεσπάσει η πανδημία, αλλά και όλες οι τροποποιήσεις που προέκυψαν ακριβώς εξαιτίας του Covid.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ουσιαστικά έχει μείνει μόνο μία εκκρεμότητα προκειμένου να δοθεί το «τυπωθήτω»: το αν θα υπάρξει κωδικός στο έντυπο Ε1 που να συμπληρώνεται για όσους φορολογούμενους χαρακτηρίζονται ως πληττόμενοι. Από εκεί και πέρα, στο νέο έντυπο Ε1, σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες, θα υπάρχει κωδικός για τη νέα έκπτωση φόρου ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, κωδικός για τον νέο τρόπο φορολόγησης αθλητών, κωδικός για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης των δωρεάν μετοχών, κωδικός για τις δωρεές στο ΚΠΣΙΝ και στον οργανισμό «Ελλάδα 2021». Μπαίνει πρόβλεψη για την ειδική φορολόγηση των συνταξιούχων που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα, αλλά και για την ειδική έκπτωση όσων ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση.

Κεντρική αλλαγή στο Ε3 είναι η προσθήκη ειδικού υποπίνακα στον οποίο θα αποτυπώνονται όλες οι οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν μέσα στο 2020, είτε για την πανδημία, είτε και για την καταπολέμηση των συνεπειών από τις φυσικές καταστροφές (π.χ. «Ιανός»).

Μία προς μία οι 9 βασικές αλλαγές στα έντυπα Ε1 και Ε3 είναι οι εξής:

1. Ενεργειακή αναβάθμιση: Με νέους κωδικούς στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 θα ενεργοποιηθεί στην πράξη η έκπτωση φόρου για τις δαπάνες που αφορούν τη λήψη υπηρεσιών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Οι κωδικοί παραπέμπουν βεβαίως στη νέα έκπτωση φόρου που για πρώτη φορά θα ενεργοποιηθεί φέτος και η οποία νομοθετήθηκε με το άρθρο 39Β του νόμου 4172: «Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτξρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ. Προ ημερών, δημοσιεύτηκε και η σχετική απόφαση με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Η πρώτη χρονιά που θα αποτυπωθούν οι σχετικές δαπάνες σε φορολογική δήλωση θα είναι η φετινή.

2. Angel investors: Προστίθενται καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 7 προκειμένου να δηλωθούν τα σχετικά ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο νεοφυών Επιχειρήσεων. Ουσιαστικά ενεργοποιείται η νέα έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νόμος για τους λεγόμενους «επενδυτικούς αγγέλους» (angel investors). Ουσιαστικά, με τον νέο κωδικό που θα προστεθεί στον πίνακα 7 του εντύπου Ε1 θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 70Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το οποίο προβλέπει ότι «σε περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά». Πρόσφατα εκδόθηκε και η σχετική υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου. Να σημειωθεί ότι το μέτρο αφορά «εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου – επενδυτή, μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων) διενεργούνται σε έως 3, κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση».

3. Δωρεές προς ΚΠΙΣΝ: Οι δωρεές που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα βάσει νομοθετικής διάταξης που έχει ψηφιστεί από το 2009. Όπως αναφέρει και ο σχετικός νόμος του 2009 (3785 άρθρο 28), «κατά την περίοδο Διαχείρισης του Κέντρου Πολιτισμού και μετά την παράδοση του Κέντρου Πολιτισμού στο Ελληνικό Δημόσιο, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην ΕΒΕ ή στην ΕΛΣ ή στον Οργανισμό από φορολογούμενους λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε οποιοδήποτε από τους φορείς αυτούς θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους. Τα παραπάνω ποσά δεν είναι απαραίτητο να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Οργανισμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος».

4. Επιτροπή «Ελλάδα 2021»: «Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή “Ελλάδα 2021” και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, 22 και 23 του ν. 4172/2013» αναφέρει η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του νόμου 4647/2019. Προκειμένου λοιπόν να λάβουν την έκπτωση φόρου όσοι έκαναν δωρεές μέσα στο 2020 προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αναμένεται να προστεθεί ακόμη ένας κωδικός στον σχετικό πίνακα 7 του εντύπου Ε1.

5. Φορολογία αθλητών: Από φέτος ενεργοποιείται νομοθετική ρύθμιση που έγινε το 2019 και η οποία αφορούσε τους αθλητές. Συγκεκριμένα, στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος προστέθηκε στο άρθρο 15 παράγραφος 2α, η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1η/1/2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Έλληνες όσο και ξένους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, γι’ αυτό και θα προστεθούν καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 4Α στον οποίο και δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

6. Ηλεκτρικά οχήματα: Από φέτος ενεργοποιείται και ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Πρόκειται για το άρθρο 71Ζ του φορολογικού νόμου, ο οποίος αφορά άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προβλέπει η σχετική νομοθεσία: «Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών». Η διάταξη ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2020, αλλά θα υπάρξουν κωδικοί στο φετινό έντυπο Ε1 επειδή το μέτρο καλύπτει και το φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1/1/2020.

7. Μετοχές: Στη φετινή φορολογική δήλωση θα αποτυπωθεί και η νομοθετική αλλαγή που έγινε για τους έχοντες εισόδημα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών. Ο νέος κωδικός στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 αναμένεται να προστεθεί εξαιτίας της αλλαγής που έγινε στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος με την προσθήκη του άρθρου 42Α: «Το εισόδημα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων».

8. Φορολογική κατοικία: Νέος κωδικός και εξαιτίας του νέου προνομιακού καθεστώτος φορολόγησης των συνταξιούχων που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. Το άρθρο 5Β του κώδικα φορολογίας εισοδήματος προβλέπει «φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης» (σ.σ.: φορολόγηση με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματος). Και αυτό το άρθρο έχει πρώτη εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η/1/2020, γι’ αυτό και αναμένεται να προστεθεί καινούργιος κωδικός.

9. Ενισχύσεις πληττόμενων: Με έναν καινούργιο υποπίνακα θα συμπληρωθεί και το έντυπο Ε3, το οποίο θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά πάνω από ένα εκατομμύριο επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Εκεί θα πρέπει να αναγραφούν τα ποσά για την αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ενίσχυση που δόθηκε στους πληγέντες από τον κυκλώνα «Ιανός», την αφορολόγητη αποζημίωση για τις μισθώσεις των τουριστικών καταλυμάτων, την αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19 στον πρωτογενή τομέα, την ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού κ.ά.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …