Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου

Προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου

Με την εγκύκλιο 23/2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 με τις οποίες ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ή Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και οι ενέργειες διασφάλισης οφειλών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4611/2019 – όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4756/2020 – καθώς και του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 15435/913/23-4-2020 Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 1559) προβλέπεται γενικά ότι το υπόχρεο πρόσωπο απαιτείται να είναι ασφαλιστικά ενήμερο για τη χορήγηση ΑΑΕ για οποιαδήποτε πράξη ή συναλλαγή του άρθρου 23 του Ν.4611/2019

Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

  • Τα φυσικά πρόσωπα, υποκείμενα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές προς:
    • τον Ε.Φ.Κ.Α.
    • το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και
    • τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).
  • Οι εργοδότες, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έκδοσης του ΑΑΕ, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και έχουν υποβάλει τις απαιτητές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).
  • Οι ανάδοχοι ή οι εργολάβοι δημοσίων έργων, όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και αυτών που ενεργούν κάθε φορά πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, οι οποίοι δεν οφείλουν εισφορές για το έργο για το οποίο χορηγείται το ΑΑΕ ούτε και ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.
  • Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων και δεν οφείλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ από το έργο, για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό.

Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται επίσης τα προαναφερόμενα πρόσωπα ακόμα και όταν οφείλουν, αρκεί να έχουν διακανονίσει τις ασφαλιστικές τους οφειλές σε δόσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και να τηρούν τους όρους του διακανονισμού.

Ο παραπάνω γενικός κανόνας δεν ισχύει όταν η αιτία έκδοσης του ΑΑΕ είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ΄ αυτού, δεδομένου ότι για τις εν λόγω συναλλαγές προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4611/2019 – όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4756/2020.

Ειδικότερα:

• Για τις δικαιοπραξίες με τίμημα, η ρύθμιση της οφειλής είναι προαιρετική λόγω της δυνατότητας παρακράτησης του τιμήματος έναντι αυτής ενώ η ρύθμιση της οφειλής καθίσταται υποχρεωτική μόνο όταν ο οφειλέτης επιθυμεί να λάβει ΑΑΕ για να καρπωθεί το τίμημα.

Αντίθετα:

• Για τις δικαιοπραξίες χωρίς τίμημα, η ρύθμιση της οφειλής είναι προαιρετική, αλλά η διασφάλιση της οφειλής είναι υποχρεωτική.

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για την μεταβίβαση ακίνητου ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …