Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / ΤΜΕΔΕ: Δημιουργία & διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού για τη συλλογή του πόρου 2,5‰

ΤΜΕΔΕ: Δημιουργία & διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού για τη συλλογή του πόρου 2,5‰

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με τη “Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰”.

Αναλυτικά, ο Υπουργός υπέγραψε:

1. Τη δημιουργία έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΜΕΔΕ για την συλλογή του πόρου 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμων ή Αορίστου Χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου.

2. Την έγκριση της κατανομής ανά δίμηνο και ισόποσα στους δικαιούχους μηχανικούς, των εισπραττόμενων χρηματικών ποσών (πόρος 2,5‰) τα οποία συγκεντρώνονται στον ανωτέρω έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διατάξεις της περίπτωσης θ΄, της παρ. 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α΄).

Ο παραπάνω πόρος θα συμπεριλαμβάνει και το σκέλος συμμετοχής του Δημοσίου στις Συμβάσεις Παραχώρησης και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

3. Τον ορισμό του ΤΜΕΔΕ ως φορέα διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους Μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. υπαλλήλους μόνιμους και συμβασιούχους Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

4. Την συγκρότηση επταμελούς διαχειριστικής επιτροπής αποτελούμενης από τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δύο εκπροσώπους του ΤΜΕΔΕ, δύο εκπροσώπους της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και έναν (1) γραμματέα με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

5. Έργο της παραπάνω επιτροπής θα είναι: (α) ο έλεγχος και διασφάλιση της διαδικασίας παρακράτησης του πόρου από τα προβλεπόμενα έργα, (β) η τήρηση των σχετικών Μητρώων δικαιούχων, (γ) ο συντονισμός των διαδικασιών για τη διακίνηση, διαχείριση και την απόδοση του λογαριασμού στους δικαιούχους, (δ) η υποβολή σχετικών εκθέσεων, προτάσεων στη ΔΕ του ΤΜΕΔΕ και το ΔΣ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη βελτίωση της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του πόρου στους δικαιούχους, (ε) η έγκριση δαπανών για την υλικοτεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικασιών.

6. Για τις παρεχόμενες από το ΤΜΕΔΕ υπηρεσίες διακίνησης και απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους, εγκρίνεται η παρακράτηση από τον εν λόγω πόρο του ποσού που αντιστοιχεί στην ετήσια συνδρομή των δικαιούχων του προς το ΤΜΕΔΕ.

7. Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πρόσθετες και πέραν των καθηκόντων τους) από τα οριζόμενα στην διαχειριστική επιτροπή μέλη του ΥΠΥΜΕΔΙ και του ΤΜΕΔΕ προβλέπεται η ένταξή τους στους δικαιούχους του πόρου για όσο διάστημα διαρκεί η συμμετοχή τους στην επιτροπή.

8. Επιπρόσθετα εγκρίνεται παρακράτηση υπέρ της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ επί του εκάστοτε συνολικά κατανεμόμενου ποσού, ποσοστού 2%, ως αντιστάθμισμα της συνδρομής των δικαιούχων μελών της.

9. Την κατανομή των αναλογούντων ανά δίμηνο ποσών, με ευθύνη της διαχειριστικής επιτροπής, με βάση τον πίνακα των δικαιούχων που θα δημιουργηθεί.

10. Κατά την πρώτη εφαρμογή η δημιουργία του πίνακα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και του ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

(α) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και οι αντίστοιχες των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού θα παράσχουν στους υπηρετούντες Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) βεβαιώσεις στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ειδικότητα, η εργασιακή σχέση και η ημερομηνία πρόσληψης.

(β) Οι δικαιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TE) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. θα καταθέτουν τις υπηρεσιακές βεβαιώσεις μαζί με το απογραφικό δελτίο μέλους (για όσους δεν το έχουν συμπληρώσει) με επιπρόσθετο στοιχείο τον αριθμό λογαριασμού τραπέζης που είναι πρώτοι δικαιούχοι, στην Α΄/βάθμια Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ που ανήκουν, τα οποία μετά από τον απαιτούμενο έλεγχο θα διαβιβάζονται στην Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. για τη δημιουργία του τελικού πίνακα των δικαιούχων σε συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ.

11. Την υποχρέωση κοινοποίησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού στους φορείς διακίνησης και διαχείρισης του εισπραττόμενου πόρου, αποφάσεων που αφορούν αποχώρηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διακοπή της εργασιακής σχέσης υπαλλήλου τους. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος Μηχανικός οφείλει να επιστρέψει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό εντόκως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, εδώ

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …