Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Υπεγράφη η νέα συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων εργατοτεχνιτών οικοδομών

Υπεγράφη η νέα συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων εργατοτεχνιτών οικοδομών

Συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά στους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδομών και των συναφών κλάδων όλης της χώρας υπεγράφη στις 28 Απριλίου 2022.

1. Οι εργοδοτικοί φορείς:

α) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Γεώργιο Συριανό.

β) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.ΕΔ.Μ.ΕΔ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γεώργιο Ρωμοσιό.

γ) Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο.

δ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Σ.Α.Τ.Ε.) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Γεώργιο Βλάχο, για λογαριασμό των εργοδοτών και

2. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο της κ. Γιάννη Πάσουλα για λογαριασμό των εργαζομένων συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα κατώτατα όρια βασικών ημερομισθίων των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Ειδικοτήτων και των δύο φύλων σ’ όλη τη Χώρα που απασχολούνται στις οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες ειδικότητες (εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιιτικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, επικοινωνιών, καλωδιώσεις κ.ά. κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, Ο.Τ Α. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.λ.π.).

ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν-Αρμέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες Μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρμαρογλύπτες, Μετωπατζήδες, (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωματζίδες, Υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης, Μωσαϊκών δαπέδων, Μονωτές, Πλακοστρωτές γενικά, Ελαιοχρωματιστές, Τοποθετητές γυψοσανίδων, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξάρτητα τις ξυλουργικές εργασίες, εργαζόμενοι στα εργοτάξια και εργοστάσια προκατασκευής και τοποθέτησης κτιρίων – γεφυρών κ.λ.π., εργαζόμενοι στις αρχαιολογικές ανασκαφές, στα εργοτάξια ετοίμου σκυροδέματος και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατανομαζομένων και ανεξάρτητα από τον τόπο προσφοράς της εργασίας καθορίζονται ως ακολούθως:

 

ΑΠΟ 1.1.2009 – 31.12.2009

α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ

61,93 €

β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

55,36 €

γ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

52,35 €

Τα παραπάνω κατώτατα ημερομίσθια ισχύουν για εργασία και αμοιβή πέντε (5) ημερών την εβδομάδα.

ΑΡΘΡΟ 2

Τυχόν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζει η Συλλογική Σύμβαση αυτή ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3

Όσες Διατάξεις Διαιτητικών Αποφάσεων ή συνομολογημένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν έχουν τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 4

Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Σύμβασης με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2009.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 14.7.2009 Σ.Σ.Ε. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                               ΑΠΟ 1.1.2009 – 31.12.2009

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

Χωρίς Τριετία

61,93

68,12

Με 1 τριετία

65,03

71,22

Με 2 τριετίες

68,12

74,32

Με 3 τριετίες

71,22

77,41

Με 4 τριετίες

74,32

80,51

Με 5 τριετίες

77,41

83,61

Με 6 τριετίες

80,51

86,70

Με 7 τριετίες

83,61

89,80

 

 

 

ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

Χωρίς Τριετία

55,36

60,90

Με 1 τριετία

58,13

63,66

Με 2 τριετίες

60,90

66,43

Με 3 τριετίες

63,66

69,20

Με 4 τριετίες

66,43

71,97

Με 5 τριετίες

69,20

74,74

Με 6 τριετίες

71,97

77,50

Με 7 τριετίες

74,74

80,27

 

 

 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

Χωρίς Τριετία

52,35

57,59

Με 1 τριετία

54,97

60,20

Με 2 τριετίες

57,59

62,82

Με 3 τριετίες

60,20

65,44

Με 4 τριετίες

62,82

68,06

Με 5 τριετίες

65,44

70,67

Με 6 τριετίες

68,06

73,29

Με 7 τριετίες

70,67

75,91

Επιπλέον χορηγούνται επιδόματα επί του βασικού ημερομισθίου:

α) 5% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Γυμνάσιο.

β) 7% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο.

γ) 10% στους εργατοτεχνίτες που έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ διάρκειας 120 ωρών τουλάχιστον.

δ) 15% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίων-καμινάδων, κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων.

ε) 10% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές, κλπ), και

στ) 5% στους Οικοδόμους και εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα, περιβάλλονται από θάλασσα, η δε πρόσβαση σε αυτά γίνεται αποκλειστικά με πλωτά μέσα.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …