Monday , 21 / January / 2019
Home / Ενέργεια / Αγροτικά φωτοβολταϊκά: ο παραλογισμός με το net metering και η επαγγελματική ιδιότητα

Αγροτικά φωτοβολταϊκά: ο παραλογισμός με το net metering και η επαγγελματική ιδιότητα

post thumbnail

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι ασύμβατα με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην ίδια επιφάνεια. Όσοι έχετε αντίρρηση μπορείτε να διαβάσετε για τη μέθοδο του solar sharing.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι στη χώρα μας η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού με το σύστημα αυτοπαραγωγής με net metering είναι απόλυτα συμβατό με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αφού μπορεί να δώσει στους αγρότες τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό κόστος παραγωγής και συγκεκριμένα με τη χρήση τους στην τροφοδοσία γεωργικών αντλησιοστασίων.

Το πρόβλημα είναι ότι παλαιότερες ρυθμίσεις εμποδίζουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για πολλές αγροτικές εφαρμογές αφού ο  νόμος 4015/2011 απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας.

Όμως όλες οι αρδευόμενες εκτάσεις θεωρούνται γαίες υψηλής παραγωγικότητας, οπότε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από επαγγελματία αγρότη για να καλύψει τη ζήτηση μιας αντλίας στο χωράφι του ή από έναν Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) ή Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για τις ανάγκες ενός αντλιοστασίου είναι πρακτικά αδύνατη.

Όπως αναφέρει το agro24, η ισχύουσα διάταξη του Ν.4015/2011 διατυπώθηκε κατά τρόπο που ακύρωσε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό (ούτως ή άλλως) τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας (1%), όπως αρχικά προέβλεπε ο Ν.3851/2010. Ενώ το άρθρο 21 του Ν.4015/2011 προσπάθησε να λύσει πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση ακινήτων σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, στην πράξη ακύρωσε τις πρόνοιες του Ν.3851/2010 που επέτρεπε την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας και σε ποσοστό έως 1% επί της συνολικής αγροτικής έκτασης κάθε Νομού.

Επιπλέον, να επισημάνουμε πως σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας επιτρέπεται, ούτως ή άλλως, η όδευση γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, οι δε καλλιέργειες εξυπηρετούνται απ’ αυτές καταναλώνοντας μεταξύ άλλων ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των αντλιών που απαιτούνται για άρδευση.

Με άλλα λόγια επιτρέπεται η υποδομή για μεταφορά και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά όχι για η επιτόπια παραγωγή της και μάλιστα με καθαρές τεχνολογίες όπως είναι τα φωτοβολταϊκά.

Για τους παραπάνω λόγους ο ΣΕΦ έχει προτείνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης να τροποποιήσει το νόμο, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το net metering και οι αγρότες.

—Προθεσμία δήλωσης διατήρησης της ιδιότητας του αγρότη

Περιθώριο μέχρι τις 10 Ιουνίου για την υποβολή της δήλωσης διατήρησης ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη δίνει στους παραγωγούς με φωτοβολταϊκά το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με ειδική πρόβλεψη σε άρθρο (αρθ. 14) που συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες.

Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενη προθεσμία ήταν η 31η Μαρτίου 2015 ωστόσο αρκετοί αγρότες δεν είχαν προλάβει να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωση.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 14.00.

Αναλυτικά, η αιτιολογική έκθεση για το προτεινόμενο άρθρο 14 (κεφάλαιο Β: Λοιπές ρυθμίσεις) στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α΄ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και όσον αφορά στο έτος 2014, δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης, πέραν της 31.3.2015 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και τούτο διότι κατά το έτος 2015 που είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της ρύθμισης, μεγάλος αριθμός αγροτών, είτε λόγω έλλειψης ενημέρωσης είτε εκ παραδρομής και μη εξοικείωσης με την τεχνολογία, δεν υπέβαλε εμπρόθεσμα της ως άνω δήλωση. Για το λόγω αυτό κρίνεται εύλογη και αναγκαία η εν λόγω παράταση.

—Τι αναφέρει το σχετικό άρθρο

Το άρθρο 14 αναφέρει τα εξής:

-Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014.

Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.

econews

Leave a Reply