Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / ΡΑΕ: Επικαιροποίηση στοιχείων αδειών παραγωγής και βεβαιώσεων παραγωγού που εκδόθηκαν σε κύκλους προ του Κύκλου Δεκεμβρίου 2020

ΡΑΕ: Επικαιροποίηση στοιχείων αδειών παραγωγής και βεβαιώσεων παραγωγού που εκδόθηκαν σε κύκλους προ του Κύκλου Δεκεμβρίου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και του «Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», από τον Κύκλο Δεκεμβρίου 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής, «Ηλεκτρονικό Μητρώο»).

Ως γνωστόν, το Ηλεκτρονικό Μητρώο διαλειτουργεί με τα συστήματα των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ιδίως δε των αρμοδίων Διαχειριστών (ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και Διαχειριστή δικτύου του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών), το σύστημα ελέγχου χωρικών στοιχείων GIS, το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα των φορέων χορήγησης της Άδειας Εγκατάστασης και της Άδειας Λειτουργίας, ενώ επιπλέον επιτρέπει την πλήρη αυθεντικοποίηση και πιστοποίηση των νομικών και φυσικών προσώπων που αιτούνται ή κατέχουν άδεια για έργο ΑΠΕ. Κατά τον τρόπο αυτό, έχει επιτευχθεί η αυτοματοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας, υπό όρους ενισχυμένης διαφάνειας, νομικής ασφάλειας και επενδυτικής βεβαιότητας.

Καθότι οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη δομή και το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Μητρώου, καθώς και την πρόσβαση σε αυτό, οριστικοποιήθηκαν με την έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων, βάσει εξουσιοδότησης εκ του άρθρου 18 παρ. 1 (γ) του ν. 4685/2020, ανακύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής και των Βεβαιώσεων Παραγωγού, που εκδόθηκαν προ της θέσης σε εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου, προκειμένου για την πλήρη καταχώρισή τους στην καινοτόμο αυτή διαδικτυακή εφαρμογή. Σε συνέχεια της επικαιροποίησης, θα ολοκληρωθεί η εγγραφή  των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής / Βεβαιώσεων Παραγωγού, ώστε να δύνανται να απολαύουν τα οφέλη της αυτοματοποιημένης αδειοδοτικής διαδικασίας.

Προκειμένου λοιπόν να διεκπεραιώνεται η εξέταση όλων των αιτημάτων (π.χ. τροποποίησης, μεταβίβασης κλπ.) και να διενεργείται η παρακολούθηση των έργων ΑΠΕ, μέσω του κατάλληλου περιβάλλοντος του Ηλεκτρονικού Μητρώου,  η ΡΑΕ ανακοινώνει την εκκίνηση της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων όλων των αδειών παραγωγής και των βεβαιώσεων παραγωγού , που εκδόθηκαν κατόπιν αίτησης σε κύκλο προ του Δεκεμβρίου 2020 («παλαιές αιτήσεις»).

Η διαδικασία επικαιροποίησης εκκινεί την 22α Δεκεμβρίου 2021 και ολοκληρώνεται την 7η Ιανουαρίου 2022, διενεργείται δε με ευθύνη των Κατόχων των σχετικών Αδειών /  Βεβαιώσεων.

Συνεπώς, η αναγκαία επικαιροποίηση αφορά τις ακόλουθες δύο κατηγορίες αδειών:

I. Άδειες που έχουν εκδοθεί, κατόπιν υποβολής αίτησης προ της έναρξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου και, σε κάθε περίπτωση μέχρι τον Ιούλιο 2020

Δεδομένου ότι για τις εν λόγω άδειες, δεν υφίσταται κανένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα (εγγραφή) στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή, απαιτείται να γίνει εξαρχής η εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η διαδικασία που θα υλοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

Α.  Με μέριμνα των υπηρεσιών της ΡΑΕ, θα εισαχθούν τα δεδομένα που έχουν σταλεί στην Αρχή, τα οποία αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αριθμός Αίτησης
 2. Ημερομηνία Αίτησης
 3. ΑΦΜ Εταιρείας
 4. Επωνυμία Εταιρείας
 5. Αριθμός Άδειας (ΑΔ)
 6. Περιφέρεια
 7. Περιφερειακή ενότητα
 8. Δήμος
 9. Δημοτική ενότητα
 10. Θέση
 11. Εγκατεστημένη Ισχύς
 12. Μέγιστη Ισχύς
 13. Τεχνολογία (περιγραφικά)

Β. Ακολούθως, οι κάτοχοι αδειών μέσω των εκπροσώπων (αντικλήτων) θα εισέλθουν στην εφαρμογή για να βεβαιώσουν, συμπληρώσουν ή διορθώσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

A. Εγκατεστημένη Ισχύς

B. Μέγιστη Ισχύς

C. Ένδειξη ειδικού έργου

           1. Υποκατηγορία ειδικού έργου με επιλογή από λίστα (εφόσον η ένδειξη ειδικού έργου είναι “Ναι”)

D. Επισύναψη ψηφιακού “Αντίγραφου Βεβαίωσης/Άδειας” σε αρχείο τύπου pdf

E. Εφόσον είναι διαθέσιμα, θα επισυναφθούν τα ακόλουθα αρχεία είτε ως pdf είτε ως zip (για πολλά αρχεία):

  1. “Αρχική άδεια και Τροποποιήσεις”.
  2. “ΑΕΠΟ”.
  3. “Όροι σύνδεσης/Άδεια εγκατάστασης”.
  4. “Άδεια λειτουργίας”.

Αν οι ενδιαφερόμενοι για την επικαιροποίηση των παλαιών αδειών, έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης και δηλωμένους χρήστες (αντικλήτους) λόγω υποβολής και νεότερων αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων ΑΠΕ της ΡΑΕ, δεν απαιτείται να κάνουν εκ νέου εγγραφή. Ωστόσο, στην περίπτωση που η εταιρία δεν είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα της ΡΑΕ, απαιτείται η εγγραφή της με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν, και ο ορισμός των αντικλήτων που θα αναλάβουν την επικαιροποίηση των εν λόγω αδειών.

II. Άδειες που έχουν εκδοθεί, κατόπιν υποβολής αίτησης προ της έναρξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου και, σε κάθε περίπτωση κατά το χρονικό διάστημα από Ιούλιο και μέχρι τον Δεκέμβριο 2020

Για τις άδειες αυτής της κατηγορίας, υφίσταται ηλεκτρονικό αποτύπωμα, καθότι έχουν καταχωρισθεί στοιχεία που αφορούν στην εταιρία, τους χρήστες (αντίκλητοι) κλπ. Επομένως, δεν απαιτείται η εκ νέου εγγραφή της εταιρίας.

Η απαιτούμενη επικαιροποίηση αφορά επομένως αποκλειστικά στα ακόλουθα στοιχεία

A. Εγκατεστημένη Ισχύς

B. Μέγιστη Ισχύς

C. Ένδειξη ειδικού έργου

  1. Υποκατηγορία ειδικού έργου με επιλογή από λίστα (εφόσον η ένδειξη ειδικού έργου είναι “Ναι”)

D. Εφόσον είναι διαθέσιμα, θα επισυναφθούν τα ακόλουθα αρχεία είτε ως pdf είτε ως zip (για πολλά αρχεία):

   1. “Αρχική άδεια και Τροποποιήσεις”.
   2. “ΑΕΠΟ”.
   3. “Όροι σύνδεσης/Άδεια εγκατάστασης”.
   4. “Άδεια λειτουργίας”.

Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω δεδομένων, θα δοθεί προς χρήση από τους κατόχους αδειών και βεβαιώσεων το υποσύστημα «Τροποποιήσεις» μέσω του οποίου θα μπορούν εφεξής να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά αιτήματα τροποποιήσεων εντός και εκτός κύκλου (βλ. αλλαγή ισχύος, πολυγώνου, θέσης, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μεταβιβάσεις κλπ.), τα οποία σήμερα είναι αδύνατο να διεκπεραιωθούν, λόγω ακριβώς της έλλειψης των απαιτούμενων στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή εντός της εφαρμογής.

Διόρθωση ΑΦΜ

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι, από 14 Δεκεμβρίου έως και 20 Δεκεμβρίου 2021 και πριν την έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας επικαιροποίησης, απαιτείται η ταυτόχρονη αποστολή προς τη ΡΑΕ και τον πάροχο της εφαρμογής cosmoONE, των στοιχείων που απαιτούνται για την καταχώριση νέου ή ορθού ΑΦΜ, εφόσον τα καταχωρισθέντα δεδομένα είναι ελλιπή ή χρήζουν διόρθωσης.

Κατάλογος των Αδειών, για τις οποίες χρειάζεται διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ, καθώς και σχετικές πληροφορίες, θα αναρτηθούν στην εφαρμογή αιτήσεων της ΡΑΕ στην διεύθυνση rae.marketsite.gr καθώς και στο site της Ρυθμιστικής Αρχής www.rae.gr.

Χρονοδιάγραμμα Επικαιροποίησης

 • Η ενημέρωση των ΑΦΜ θα γίνει από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στη ΡΑΕ (σε αρχείο excel με τις παρακάτω στήλες (όπως στον πίνακα-παράδειγμα).

Σημ. Ο αριθμός αδείας (ΑΔ) πρέπει να είναι στην μορφή ΑΔ-xxxxxx (6-ψηφία για τον αριθμό) όπως στο παράδειγμα του πίνακα

Ο ΑΦΜ πρέπει να είναι 9-ψήφιος. Αν το πρώτο ψηφίο είναι μηδέν γράψτε το ως ‘0 δηλ. πληκτρολογώντας πριν από το μηδέν το απλό εισαγωγικό όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

Πίνακας παράδειγμα

Μητρώο Αδειών
Στην μορφή ΑΔ- και 6 ψηφία
πχ ΑΔ-012121
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(9 ψηφία)
ΑΔ-012121 ΧΧΧΧΕΝΕΡΓΧΧΧΧΧΝΙΚΗ Α.Ε. ‘043214321
     
     
     
     
 • Η πλατφόρμα για την επικαιροποίηση θα είναι διαθέσιμη από 22 Δεκεμβρίου 2021 έως και 7 Ιανουαρίου 2022
 • Το σύστημα εγγραφών εταιριών και χρηστών είναι διαθέσιμο συνεχώς, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο  rae.marketsite.gr

Εφιστούμε στους ενδιαφερόμενους κατόχους Αδειών Παραγωγής – Βεβαιώσεων Παραγωγού την προσοχή τους στην ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών με επιμέλεια και με πνεύμα συνεργασίας.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …