Αρχική / Επικαιρότητα / Δημόσια Διαβούλευση: Ενεργειακή απόδοση, Ενεργειακοί Έλεγχοι & Θέρμανση, Ενεργειακή Πενία

Δημόσια Διαβούλευση: Ενεργειακή απόδοση, Ενεργειακοί Έλεγχοι & Θέρμανση, Ενεργειακή Πενία

Στη σκιά των συζητήσεων που αφορούν στο κατατεθέν σχέδιο νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας” και χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΕΝ, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».

Συγκεκριμένα, το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» (ΕΕ L 328/21.12.2018) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα…» (ΕΕ L 328.21.12.2018) και στις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης».

Αναλυτικά, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο A’:

ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο – Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 4342/2015 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 2
Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 3
Στόχος ενεργειακής απόδοσης – Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4342/2015 (άρθρο 3 και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 4
Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς – Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 5
Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δημόσιους φορείς – Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 4342/2015 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 6
Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα πολιτικής – Αντικατάσταση άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Κεφάλαιο Β’ :
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 7
Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης – Τροποποίηση του άρθρου 10 ν. 4342/2015 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 8
Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας – Μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης Τροποποίηση του άρθρου 11 ν. 4342/2015 (άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 9
Πληροφορίες τιμολόγησης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν στη μέτρηση και την τιμολόγηση για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4342/2015 (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 10
Πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4342/2015 (άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 11
Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης – Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν. 4342/2015 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 12
Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 4342/2015 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Κεφάλαιο Γ’:
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ

Άρθρο 13
Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4342/2015 (άρθρο 14 και άρθρο 24 παρ. 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 14
Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας – Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4342/2015 – (άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 15
Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης – Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 16
Πληροφόρηση και κατάρτιση – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4342/2015 (άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 17
Ενεργειακές υπηρεσίες – Τροποποίηση άρθρου του 19 ν. 4342/2015 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 18
Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 20Α στο ν. 4342/2015
Κεφάλαιο Δ’:

Σχέδιο Δράσης για Ενεργειακή Πενία

Άρθρο 19
Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας – Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 4342/2015

Άρθρο 20
Ρύθμιση τρόπου κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1512/1985

Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23
Ενεργειακό Περιεχόμενο των Επιλεγμένων Καυσίμων για Τελική Χρήση Αντικατάσταση Παραρτήματος IV του ν. 4342/2015

Άρθρο 24
Κοινές μέθοδοι και αρχές για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή άλλων μέτρων πολιτικής – Αντικατάσταση Παραρτήματος V του ν. 4342/2015

Άρθρο 25
Τροποποίηση του τίτλου του Παραρτήματος VII του ν. 4342/2015

Άρθρο 26
Ελάχιστες απαιτήσεις για την πληροφόρηση τιμολόγησης και κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης – Προσθήκη Παραρτήματος VIIα στο ν. 4342/2015

Άρθρο 27
Δυναμικό απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη – Αντικατάσταση του Παραρτήματος VIII του ν. 4342/2015

Άρθρο 28
Αρμοδιότητες διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και διαχειριστών δικτύων διανομής – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΧΙ του ν. 4342/2015

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Εδώ το σχέδιο νόμου σε διαβούλευση: http://www.opengov.gr/minenv/wp-content/uploads/downloads/2020/11/27.11.2020_ΕΝΕΡΓ_ΑΠΟΔ_ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ.pdf

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …