Αρχική / Επικαιρότητα / Καθορισμός προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού για τα έργα στο Ελληνικό

Καθορισμός προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού για τα έργα στο Ελληνικό

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στον καθορισμό προσόντων και αρμοδιοτήτων Ανεξάρτητου Μηχανικού για τα έργα υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, καθώς και λοιπών λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).

Δείτε παρακάτω τις λεπτομέρειες της απόφασης:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) για την ειδική διαδικασία υλοποίησης των έργων υποδομής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, όπως αυτά ορίζονται στο ίδιο άρθρο, καθώς και των συνοδών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αυτών, από τους φορείς υλοποίησής τους.

2. Διευκρινίζεται ότι ως φορείς υλοποίησης του έργου νοούνται τα πρόσωπα που ορίζει το ανωτέρω άρθρο, δηλαδή η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή/και ο Αγοραστής ή/και ο Εγγυητής, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στην από 14-11-2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την από 19-7-2016 τροποποιητική σύμβαση και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016 (Α΄ 181), καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες τους.

Άρθρο 2
Προσόντα Ανεξάρτητου Μηχανικού

1. Ως Ανεξάρτητος Μηχανικός ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, κατά την τελευταία δεκαετία, σε καθήκοντα ανεξάρτητου μηχανικού, και ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας έργων, στον έλεγχο μελετών και στην επίβλεψη κατασκευής σε τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάλογα με το έργο υποδομής που υλοποιεί ο αντίστοιχος φορέας και πάντως σε τουλάχιστον ένα (1) ανάλογο έργο της κατηγορίας 1.1 του Παραρτήματος Ι της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4712/2020, όπως προστέθηκε στο τέλος του ν. 4062/2012 και τα συνοδά έργα, κτήρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις αυτών. Ως ανάλογο, νοείται έργο αντίστοιχου αντικειμένου, μεγέθους και κλίμακας.

β. Λειτουργεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη στο πλαί-ιο πιστοποιημένου συστήματος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 ή άλλου ισοδύναμου).

γ. Είναι ασφαλισμένο κατά κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης για ποσό τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €) ανά γεγονός και δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 €) αθροιστικά.

δ. Διαθέτει κύκλο εργασιών, ο οποίος ανέρχεται αθροιστικά κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονομικά έτη τουλάχιστον στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 €).

2. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν πρέπει να συνδέεται με τους φορείς υλοποίησης με σχέση, η οποία να δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικότερα, δεν πρέπει να έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή προσωπικό ή άλλο κοινό συμφέρον με τους φορείς υλοποίησης, το οποίο μπορεί να θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, η σύγκρουση συμφερόντων ελέγχεται στους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, η σύγκρουση συμφερόντων ελέγχεται στα πρόσωπα που μετέχουν στα όργανα διοίκησης αυτών, στα πρόσωπα που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό άνω του 5% στο εταιρικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου, καθώς και στους συζύγους και συγγενείς των παραπάνω προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας α΄ και β΄ βαθμού.

3. Για την πλήρωση των κριτηρίων της περ. α΄ της παρ. 1, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δύναται να στηρίζεται σε τρίτους φορείς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της μεταξύ τους σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός αποδεικνύει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους των τρίτων φορέων.

4. Οι φορείς υλοποίησης των έργων υποδομής επιλέγουν τον Ανεξάρτητο Μηχανικό μεταξύ προσώπων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια με διαδικασία που καθορίζεται από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης. Η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση των εγγράφων που ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 3
Διαδικασία ενημέρωσης Γραφείου Ελληνικού

1. Πριν από την υπογραφή σύμβασης με Ανεξάρτητο Μηχανικό, οι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν έγγραφη γνωστοποίηση στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 αναφορικά με την επιλογή προσώπου ως Ανεξάρτητου Μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του άρθρου 2 της παρούσας και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

2. Το Γραφείο Ελληνικού μπορεί να αντιτεθεί στην επιλογή, κατά την έννοια και με τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012, κοινοποιώντας στους φορείς υλοποίησης σχετικό έγγραφο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της γνωστοποίησης της παρ. 1, στο οποίο αναφέρεται σαφώς ποιο κριτήριο του άρθρου 2 της παρούσας δεν πληρούται. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ φορέα υλοποίησης και Γραφείου Ελληνικού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8.

3. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας, η επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού θεωρείται οριστική και οι φορείς υλοποίησης μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 4
Καθήκοντα και όρια αρμοδιοτήτων

Τα καθήκοντα και όρια αρμοδιοτήτων τού Ανεξάρτητου Μηχανικού προσδιορίζονται ως εξής:

1. Στη φάση εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:

α. Ελέγχει ότι οι προς έγκριση μελέτες είναι σύμφωνες με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 4062/2012 και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και ότι πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της κείμενης νομοθεσίας.

β. Ζητά την εκπόνηση οποιασδήποτε πρόσθετης μελέτης, ή/και τη συμπλήρωση ή/και τροποποίηση των προς έγκριση μελετών, ώστε οι υποβληθείσες μελέτες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ. Εγκρίνει τις μελέτες και εκδίδει πιστοποιητικό έγκρισής τους εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους ή, σε περίπτωση εφαρμογής της περ. β΄, από την υποβολή των πρόσθετων ή συμπληρωμένων ή τροποποιημένων μελετών. Μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού έγκρισης είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών, με την τήρηση τυχόν λοιπών νόμιμων προϋποθέσεων.
Μετά από την έγκριση των μελετών, κάθε τροποποίησή τους πρέπει να εγκρίνεται από τον φορέα υλοποίησης του έργου και από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

Ο φορέας υλοποίησης του έργου δεν δύναται να ξεκινήσει την κατασκευή οποιουδήποτε έργου ή τμήματος αυτού, εάν πρώτα δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί οι αντίστοιχες μελέτες από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6Α του ν. 4062/2012.

2. Στη φάση εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:

α. Ελέγχει τις εργασίες και τη συμμόρφωση αυτών με τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις συμβάσεις μεταξύ εργολάβων και φορέων υλοποίησης των έργων.

β. Παρακολουθεί την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και τη συμμόρφωση του φορέα υλοποίησης με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος.

γ. Εγκρίνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας των εργολάβων και επιβλέπει την πιστή τήρησή του.

δ. Εισηγείται αιτιολογημένα πρόσθετες εργασίες, εφόσον είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση των έργων με τις εγκεκριμένες μελέτες ή την κείμενη νομοθεσία.

ε. Ζητά την εκτέλεση δοκιμών ποιοτικού ελέγχου για τις εκτελούμενες εργασίες, εφόσον ευλόγως απαιτούνται πέραν αυτών που εκτελούνται στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργολάβων.

στ. Ελέγχει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο σχεδιασμό του κατασκευαστικού αντικειμένου του έργου δεν θα επηρεάζει κατά μόνιμο τρόπο τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν. Τυχόν παρεμβάσεις που γίνονται προσωρινά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν, αποκαθίστανται με έξοδα και ευθύνη του φορέα υλοποίησης.

ζ. Συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές για την πρόοδο υλοποίησης των έργων, καθώς και έκτακτες αναφορές για προβλήματα που αναφύονται κατά την εκτέλεσή τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στους φορείς υλοποίησης των έργων και στο Γραφείο Ελληνικού.

η. Παρακολουθεί ότι οι εργολάβοι και οι φορείς υλοποίησης λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση των οικείων κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας.

3. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου ή αυτοτελούς τμήματος αυτού, ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στον Ανεξάρτητο Μηχανικό αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης, η οποία συνοδεύεται από:

α. Περιγραφή του εκτελεσθέντος έργου.

β. Καταγραφή των εγκεκριμένων μελετών και των τροποποιήσεών τους.

γ. Τα σχέδια «όπως κατασκευάστηκε» του έργου, και δ. αντίγραφα αρχείων δοκιμών ποιοτικού ελέγχου, εφόσον υπάρχουν.

4. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός ελέγχει τη συμφωνία του έργου, ή του ολοκληρωμένου αυτοτελούς τμήματος αυτού, ως προς τις εγκεκριμένες μελέτες και, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, εκδίδει Βεβαίωση Περαίωσης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων.

5. Εφόσον το έργο υποδομής ή τμήμα αυτού είναι ή προορίζεται να είναι κοινόχρηστο, η Βεβαίωση Περαίωσης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Παραρτήματος Ι της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4712/2020, όπως προστέθηκε στο τέλος του ν. 4062/2012, από τον φορέα υλοποίησης του έργου, συνοδευόμενη από την πρόσκληση της περ. γ΄ της παρ. 1 του ως άνω άρθρου 6Α.

6. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός:

α. Μπορεί να γνωμοδοτεί σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται, καθώς και για την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των φορέων υλοποίησης του έργου.

β. Δικαιούται να διεξάγει έρευνες και να ζητά πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες.

γ. Οφείλει να λαμβάνει υπόψη του τις εύλογες υποδείξεις του φορέα υλοποίησης του έργου.

δ. Σε περίπτωση άρνησης έγκρισης μελετών, αιτήματος τροποποίησης μελετών ή εργασιών, καθώς και άρνησης αποδοχής εκτελεσθεισών εργασιών, η σχετική άρνηση ή το αίτημα του Ανεξάρτητου Μηχανικού πρέπει να είναι έγγραφα, αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα.

ε. Καταρτίζει και τηρεί πλήρη και κατάλληλα αρχεία αναφορικά με όλα τα ανειλημμένα καθήκοντά του.

7. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν πρέπει να συνδέεται με τους εργολάβους του έργου με οποιαδήποτε σχέση, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2.

8. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός βαρύνεται έναντι των φορέων υλοποίησης και του Ελληνικού Δημοσίου με υποχρέωση πίστης και ιδιαίτερης επιμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, και οφείλει να εκτελεί εγκαίρως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα και συμβατικά.

9. Για το έργο ή τα τμήματα αυτού που είναι ή προορίζονται να είναι κοινόχρηστα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4712/2020, όπως προστέθηκε στο τέλος του ν. 4062/2012, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο οι διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημοσίου υπαλλήλου.

Άρθρο 5
Ελάχιστο περιεχόμενο σύμβασης

Η σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ Ανεξάρτητου Μηχανικού και φορέων υλοποίησης του έργου πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο το ακόλουθο περιεχόμενο:

1. Τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

2. Το αντικείμενο της σύμβασης, με σαφή καθορισμό των έργων υποδομής, για τα οποία προσλαμβάνεται ο Ανεξάρτητος Μηχανικός.

3. Αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού που προβλέπονται στην παρούσα, καθώς και τυχόν πρόσθετων, συμβατικά προβλεπόμενων, υποχρεώσεων.

4. Το είδος ή/και το ύψος της αμοιβής τού Ανεξάρτητου Μηχανικού και τον τρόπο καταβολής της.

5. Όρο περί υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, για ποσό τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €) ανά γεγονός, και δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000 €) αθροιστικά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

6. Όρο περί ευθύνης του Ανεξάρτητου Μηχανικού για τις ενέργειες ή παραλείψεις του ιδίου ή και των προσώπων που τυχόν προσλαμβάνει για την εκτέλεση των καθηκόντων ή αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την εν λόγω σύμβαση, είτε η πρόσληψή τους στηρίζεται σε σύμβαση εργασίας είτε σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών είτε σε οποιοδήποτε άλλο είδος σχέσης.

7. Όρο περί υποχρέωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και να ενεργεί ανεξάρτητα, δίκαια και αμερόληπτα.

8. Όρο περί υποχρέωσης πίστης, καθήκοντος ιδιαίτερης επιμέλειας του Ανεξάρτητου Μηχανικού και ευθύνης του έναντι του Δημοσίου καθώς και του φορέα υλοποίησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και περί έγκαιρης και προσήκουσας εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα και συμβατικά, ευθυνόμενος έναντι αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

9. Όρο σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας υλοποίησης είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή αμοιβών και λοιπών δαπανών και εξόδων του Ανεξάρτητου Μηχανικού, το δε Δημόσιο δεν θα έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές.

10. Καταγραφή των λόγων καταγγελίας, λύσης ή/και αναστολής της σύμβασης και των συνεπειών αυτών, σε συμφωνία με την παρούσα.

11. Όρο περί υποχρέωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών του και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

12. Όρο ότι από την εν λόγω σύμβαση δεν γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα των συμβαλλομένων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

13. Όρο που ορίζει ως εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

14. Περιγραφή όλων των παραδοτέων (εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ.), τα οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται να εκδώσει ή να παραδώσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

15. Δήλωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού ότι κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας με τους φορείς υλοποίησης. Πρόβλεψη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα πρέπει να μην τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, με τους φορείς υλοποίησης και τους εργολάβους. Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο θεωρεί ότι τελεί σε κα- τάσταση σύγκρουσης καθηκόντων οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον φορέα υλοποίησης και το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 ν. 4062/2012.

Άρθρο 6
Αντικατάσταση Ανεξάρτητου Μηχανικού

1. Αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μηχανικού είναι δυνατή μετά από καταγγελία ή από λύση για οποιαδήποτε αιτία της σχετικής σύμβασης, ιδίως εάν ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πάψει να πληροί τα προσόντα του άρθρου 2 ή παραβεί τα οριζόμενα στο άρθρο 4 καθήκοντά του.

2. Εάν το Γραφείο Ελληνικού διαπιστώσει ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός έπαψε να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 2 ή ότι παραβιάζει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του σχετικά με έργο υποδομής ή τμήμα αυτού που είναι ή προορίζεται να είναι κοινόχρηστο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον φορέα υλοποίησης την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ φορέα υλοποίησης και Γραφείου Ελληνικού, εφαρμόζεται το άρθρο 8.

3. Εάν ο φορέας υλοποίησης προβεί σε αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 4 και 5, και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία και του άρθρου 3.

Άρθρο 7
Υπεργολάβοι του Ανεξάρτητου Μηχανικού

1. Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει αρμοδιότητες, ούτε να αναθέσει εν μέρει ή εν όλω τις ανατιθέμενες σε αυτόν αρμοδιότητες σε υπεργολάβο, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον φορέα υλοποίησης του έργου.

2. Εφόσον η αξία της σύμβασης υπεργολάβου υπερβαίνει το 30% της αξίας της σύμβασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού, το Γραφείο Ελληνικού έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε υπεργολάβο, εάν:

α. Ο υπεργολάβος δεν πληροί το κριτήριο της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, ή

β. ο υπεργολάβος δεν έχει εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάλογα με αυτό που του ανατίθεται.
Για την απόδειξη της πλήρωσης της εμπειρίας του, ο υπεργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ, τα οποία υποβάλλονται στο Γραφείο Ελληνικού κατά τη διαδικασία του άρθρου 3. Τυχόν διαφωνία μεταξύ φορέα υλοποίησης και Γραφείο Ελληνικού επιλύεται με τη διαδικασία του άρθρου 8.

3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός παραμένει υπεύθυνος κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 4 και δεν απαλλάσσεται από καμία από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του εκ του γεγονότος ότι μέρος των υποχρεώσεών του εκτελείται από υπεργολάβο.

Άρθρο 8
Επίλυση διαφορών

1. Κάθε διαφωνία μεταξύ Ανεξάρτητου Μηχανικού και φορέων υλοποίησης των έργων επιλύεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Ως τόπος της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα της διαιτησίας η ελληνική.

2. Κάθε διαφωνία μεταξύ Γραφείου Ελληνικού και φορέα υλοποίησης επιλύεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο. Ως τόπος της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα και ως γλώσσα της διαιτησίας η ελληνική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός (ΑΜ) για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 2 είναι τα εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   

 

 

 

 

Ταυτότητα ΑΜ/ Νομιμοποιητικά έγγραφα

 Φυσικά πρόσωπα:

– Αντίγραφο ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, και
– Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

Νομικά πρόσωπα:

– Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό.
– Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
– Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., και
– Απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

   

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του.

   

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πίνακας έργων, συνοδευόμενος από αντίστοιχες βεβαιώσεις περαίωσης ή/και καλής εκτέλεσης των κυρίων των έργων.

   

Πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας (περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πιστοποιητικό ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο για την τελευταία πενταετία.

   

Ασφάλιση
(περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Βεβαίωση  ασφάλισης  κατά  κινδύνων   επαγγελματικής   ευθύνης,   για   ποσό τουλάχιστον επτά εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7,500.000 €) ανά γεγονός και δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15,000,000 €) αθροιστικά.

   

Ασφαλιστικές εισφορές

Βεβαίωση από τον οικείο φορέα ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

   

 Χρηματοοικονομική επάρκεια (περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Φυσικά πρόσωπα: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος και εκκαθαριστικά σημειώματα για τις πέντε (5) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.

Νομικά πρόσωπα: Δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακα διάθεσης κερδών (σε εταιρικό και, εφόσον υπάρχουν, σε ενοποιημένο επίπεδο) για τις πέντε (5) τελευταίες οικονομικές χρήσεις.

   

Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων (παρ. 2 του άρθρου 2)

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι τα ελεγχόμενα πρόσωπα δεν τελούν σε σχέση με τον φορέα υλοποίησης, η οποία δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

   

Στήριξη σε τρίτους φορείς (παρ. 3 του άρθρου 2)

Σε περίπτωση που ο ΑΜ στηρίζεται σε τρίτους φορείς, προσκομίζει επιπλέον των ανωτέρω:

–  Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει το αντικείμενο, για το οποίο στηρίζεται σε τρίτους φορείς και
– Έγγραφη δέσμευση των αντίστοιχων φορέων, με την οποία αναλαμβάνουν να θέσουν στη διάθεση του ΑΜ τους αναγκαίους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

   

Συνδρομή γενικών προϋποθέσεων καταλληλότητας

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι:

– δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, και
– δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων και δεν έχει κινηθεί σχετική ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία. Εφόσον ο ΑΜ είναι νομικό πρόσωπο, στην Υπεύθυνη Δήλωση ο ΑΜ θα δηλώνει επιπλέον ότι:
– δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση,
– δεν έχει διοριστεί εκκαθαριστής ή συνεκκαθαριστής,
– δεν υφίσταται σχέδιο αναδιοργάνωσης,
– δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης,
– δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, και
– δεν έχει κινηθεί κάποια από τις παραπάνω ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.

   

1. Όλα τα δικαιολογητικά να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους στο Γραφείο Ελληνικού.

2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

3. Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου και εφόσον κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδεται στη χώρα εγκατάστασής του, αυτό αντικαθίσταται από άλλο αντίστοιχο, ή από δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας εγκατάστασής του, με την οποία βεβαιώνεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από τη χώρα αυτή καθώς και η συμμόρφωση του ΑΜ με τους αντίστοιχους όρους της παρούσας.

4. Σε περίπτωση που ο ΑΜ υποβάλει δήλωση ότι στηρίζεται σε τρίτους φορείς, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απαιτούμενη εμπειρία υποβάλλονται για τον εκάστοτε τρίτο φορέα, ανάλογα με το αντικείμενο για το οποίο γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων του. Τα δικαιολογητικά των κατηγοριών «Ταυτότητα ΑΜ/Νομιμοποιητικά έγγραφα», «Απουσία σύγκρουσης συμφερόντων» και «Συνδρομή γενικών προϋποθέσεων καταλληλότητας» υποβάλλονται τόσο για τον ΑΜ, όσο και για τους τρίτους φορείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 7, τα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο υπεργολάβος είναι τα εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   

Ταυτότητα ΑΜ/ Νομιμοποιητικά έγγραφα

Φυσικά πρόσωπα:

– Αντίγραφο ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, και
–  Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας Νομικά πρόσωπα:
– Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό.
– Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
– Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., και
–  Απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου περί αποδοχής των καθηκόντων και των ορίων των αρμοδιοτήτων του ΑΜ, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

   

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης του ΑΜ.

   

Εμπειρία
(περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2)

Πίνακας έργων, συνοδευόμενος από αντίστοιχες βεβαιώσεις περαίωσης ή/και καλής εκτέλεσης των κυρίων των έργων.

   

Απουσία σύγκρουσης
συμφερόντων (παρ. 2 του άρθρου 2)

Υπεύθυνη δήλωση του ν.  1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι  τα ελεγχόμενα πρόσωπα δεν τελούν σε σχέση με τον φορέα υλοποίησης, η οποία δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας.

   

Συνδρομή γενικών προϋποθέσεων καταλληλότητας

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ΑΜ θα δηλώνει ότι:

– δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, και
– δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων και δεν έχει κινηθεί σχετική ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.

Εφόσον ο ΑΜ είναι νομικό πρόσωπο, στην υπεύθυνη δήλωση ο ΑΜ θα δηλώνει επιπλέον ότι:

– δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση,
– δεν έχει διοριστεί εκκαθαριστής ή συνεκκαθαριστής,
– δεν υφίσταται σχέδιο αναδιοργάνωσης,
– δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης,
– δεν έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, και
– δεν έχει κινηθεί κάποια από τις παραπάνω ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία.

   

Άρθρο 9

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ

Check Also

Λίστα με περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες της ΕΕ βάζουν τάξη στην αγορά

Το αστρονομικό ποσό των €2.75 τρισ. μέσα στην επόμενη 10ετία -περίπου € 275 δις. ετησίως …