Αρχική / Επικαιρότητα / Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Ανάμεσα στους 6 Πυλώνες και τους 30 Στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, έχουν συμπεριληφθεί τα ζητήματα προσβασιμότητας, στα οποία περιγράφονται οι δράσεις, τα χρονοδιαγράμματα και οι υπεύθυνοι και εμπλεκόμενοι φορείς, με σημαντικό ρόλο να δίνεται σε ΥΠΕΝ, ΤΕΕ και Υπουργείο Υποδομών.

Δείτε παρακάτω τις δράσεις για ζητήματα προσβασιμότητας σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης:

Πυλώνας ΙΙΙ: Προσβασιµότητα

Στόχος 20: Προσβασιµότητα στο Φυσικό και Δοµηµένο Περιβάλλον

1. Δηµιουργούµε ηλεκτρονική πλατφόρµα για την παρακολούθηση βελτιώσεων προσβασιµότητας στο δοµηµένο περιβάλλον οριζόντια, αποφασιστικά και αποτελεσµατικά, ξεκινώντας από τα κτήρια του Δηµοσίου

 • Δηµιουργούµε ηλεκτρονική πλατφόρµα απογραφής κτηρίων του Δηµοσίου και καταχώρισης των αναγκαίων παρεµβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιµότητάς τους σε συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).
 • Χαρτογραφούµε τα σηµεία παρέµβασης, σχεδιάζουµε data-driven στρατηγική υλοποίησης και εκτίµησης προϋπολογισµού.
 • Σχεδιάζουµε τον επιτελικό συντονισµό της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων προσβασιµότητας και απαιτούµενων βελτιώσεων από αρµόδια όργανα.
 • Αξιοποιούµε τις ‘Τεχνικές Oδηγίες’ προσαρµογής υφιστάµενων κτηρίων και υποδοµών για την προσβασιµότητα Ατόµων µε Αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Εισηγούµαστε νοµοθετικές διατάξεις για την επιτάχυνση διαδικασιών και εργασιών αποκατάστασης προσβασιµότητας κτηρίων του δηµοσίου.
 • Παρακολουθούµε την υλοποίηση των δεσµεύσεων βελτίωσης προσβασιµότητας από τα Υπουργεία και τους ΟΤΑ αξιοποιώντας τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα και το δίκτυο σηµείων αναφοράς που εποπτεύει ο Υπουργός Επικρατείας ως Συντονιστικός Μηχανισµός στη Κυβέρνηση.
 • Αξιοποιούµε το πληροφοριακό σύστηµα ΜΑΖΙ της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των δράσεων βελτίωσης φυσικής προσβασιµότητας από τα Υπουργεία.
 • Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις όπως η κατασκευή ανελκυστήρων ή µηχανικών µέσων κάλυψης υψοµετρικών διαφορών και χώρου πρόσβασης, η τοποθέτηση ράµπας ή αναβατόριου, η διαµόρφωση χώρων υγιεινής ΑµεΑ και χώρων στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ, η ειδική διαγράµµιση πλησίον εισόδων κτηρίων σε µονάδες υγείας, σχολικά κτήρια, αστυνοµικές υπηρεσίες και καταστήµατα κράτησης, κτιριακές εγκαταστάσεις Υπουργείων, αθλητικές υποδοµές, δικαστήρια.
 • Διερευνούµε σε κάθε στάδιο υλοποίησης της οριζόντιας δράσης τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό, από ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και στοχευµένο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για σχολικά κτήρια, µονάδες υγείας, χώρους πολιτισµού και αθλητισµού και δοµές κοινωνικής πρόνοιας. Χρονοδιάγραµµα: 2020-2022
  Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργός Επικρατείας, Συντονιστικός Μηχανισµός (πολιτικός συντονισµός), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΤΕΕ
  Εµπλεκόµενοι φορείς: Υπουργείο Οικονοµικών, Υπουργείο Εσωτερικών

2. Σχεδιάζουµε οριζόντιες πολιτικές για προσβάσιµο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον

 • Εκδίδουµε Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιµότητας.
  Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Οκτώβριο 2020
 • Επικαιροποιούµε και εξειδικεύουµε τις Οδηγίες Σχεδιασµού ‘Σχεδιάζοντας για Όλους’ και τους όρους προσβασιµότητας εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών µε σύσταση οµάδας εργασίας σύµφωνα µε τα νεότερα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιµότητας.
  Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2020, επικαιροποίηση ανά διετία
 • Δηµιουργούµε σχέδιο υλοποίησης δικτύων θέσεων στάθµευσης ΑµεΑ παρά την οδό µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.
  Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2020
 • Δηµιουργούµε Μηχανισµό Παρακολούθησης της στοχοθεσίας και διασυνδεδεµένη βάση δεδοµένων.
  Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο τον 2020, στη συνέχεια ανά έτος και ανά Δήµο
 • Αναπτύσσουµε Εθνικό Σύστηµα Πιστοποίησης της προσβασιµότητας και καθιερώνουµε Εθνικό Σήµα Προσβασιµότητας, βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1439:2013 ‘Οργανισµός φιλικός σε πολίτες µε αναπηρία – Απαιτήσεις και συστάσεις’ και της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1449.
  Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Μάρτιο 2021
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραµµατεία Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος
  Εµπλεκόµενοι φορείς: Υπουργείο Εσωτερικών, Δήµοι

3. Αναπτύσσουµε και προωθούµε την εφαρµογή κανόνων ποιότητας σε όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας εντάσσοντας απαιτήσεις προσβασιµότητας στις τεχνικές προδιαγραφές

 • Προσαρµόζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές στα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 • 9 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) προβλέπουν απαιτήσεις σχετικά µε την προσβασιµότητα στο δοµηµένο περιβάλλον.
  Χρονοδιάγραµµα: Διαρκής δράση
  Υπεύθυνοι και εµπλεκόµενοι φορείς: Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, αναθέτουσες αρχές, τεχνικές υπηρεσίες δηµοσίων φορέων, µελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες

4. Διευκολύνουµε την πρόσβαση των Ατόµων µε Αναπηρία σε περιουσία του Δηµοσίου
(αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη)

 • Εκδίδουµε εγχειρίδιο µε προτάσεις τήρησης των απαραίτητων προδιαγραφών προσβασιµότητας παραλιών και φυσικών χώρων.
 • Με τη δράση ‘Προσβασιµότητα των ΑµεΑ στις παραλίες’ στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού ‘Αντώνης Τρίτσης’ χρηµατοδοτούνται, ενδεικτικά: η προµήθεια και εγκατάσταση µη µόνιµων συναρµολογούµενων υποδοµών/ράµπας για αυτόνοµη πρόσβαση, τόσο στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύµβησης όσο και στον χώρο κολύµβησης των Ατόµων µε Αναπηρία και των άλλων ατόµων µε περιορισµένη κινητικότητα (υπερήλικες, τραυµατίες, έγκυοι), σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασµού και κατασκευής και η τοποθέτηση µη µόνιµων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόµενων αποδυτηρίων, φορητών χώρων υγιεινής, χώρων σκίασης/προστασίας των λουόµενων.
  Χρονοδιάγραµµα: Ιούνιος 2021 (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Διαρκής δράση (Υπουργείο Οικονοµικών), 2020-2023 για τις παρεµβάσεις στους Δήµους (Υπουργείο Εσωτερικών)
  Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Οικονοµικών – Γραφείο Υφυπουργού Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας, Υπουργείο Εσωτερικών – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων, ΟΤΑ

Στόχος 21: Προσβασιµότητα στις Μεταφορές και Κινητικότητα του Ατόµου

1. Θέτουµε τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της προσβασιµότητας και της κινητικότητας στον αστικό ιστό

 • Θεσπίζουµε ένα ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον ανακαθορισµό αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατικής διοίκησης και ΟΤΑ.
 • Ελαχιστοποιούµε στο απολύτως αναγκαίο µέτρο τη συναρµοδιότητα φορέων σε θέµατα προσβασιµότητας Ατόµων µε Αναπηρία σε δρόµους, πεζοδρόµια και γενικώς κοινόχρηστους χώρους.
 • Καταγράφουµε όλα τα θέµατα που άπτονται της εξασφάλισης προσβασιµότητας στον αστικό ιστό στις ‘Τεχνικές Οδηγίες για τον Σχεδιασµό Αστικών Οδών και Υπαίθριων Δηµόσιων Χώρων’ (Κοινή Υπουργική Απόφαση).
  Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2020
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος – Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

2. Εξασφαλίζουµε καθολική πρόσβαση σε όλες τις κτηριακές υποδοµές του τοµέα µεταφορών (στάσεις, σταθµούς, αεροδρόµια, σταθµούς λιµένων, parking, πιάτσες taxi, κόµβους µετεπιβίβασης, σταθµούς κοινόχρηστων µέσων µεταφοράς, στάσεις τουριστικών λεωφορείων)

Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021
Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

3. Προωθούµε την κινητικότητα στον αστικό και περιαστικό ιστό και διασφαλίζουµε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους

 • Τροποποιούµε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για να εξασφαλίσουµε την ασφαλή µετακίνηση Ατόµων µε Αναπηρία και την αντιµετώπιση της παραβατικότητας. Χρονοδιάγραµµα: Eντός του 2021
 • Εναρµονίζουµε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας διοδίων των δικαιούχων ΑµεΑ για την δωρεάν διέλευσή τους από τους σταθµούς διοδίων.
  Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2020
 • Αναµορφώνουµε το θεσµικό πλαίσιο απόκτησης Άδειας Όδήγησης.
  Χρονοδιάγραµµα: Eντός του 2021
 • Αναµορφώνουµε το νοµοθετικό πλαίσιο για το Δελτίο Στάθµευσης Ατόµων µε Αναπηρία.
  Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021
 • Αναθεωρούµε το θεσµικό πλαίσιο και δηµιουργούµε ηλεκτρονική πλατφόρµα για τα Σχέδια Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) εστιάζοντας στις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.
  Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2022
 • Διευκολύνουµε την κινητικότητα των Ατόµων µε Αναπηρία στις αστικές συγκοινωνίες. Ενδεικτικά: Προεξοχές πεζοδροµίου πλησίον των στάσεων του ΟΑΣΑ, ηχητική αναγγελία αφίξεων.
  Εµπλεκόµενοι φορείς: ΟΣΥ ΑΕ, ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ
 • Εντάσσουµε παραµέτρους σχετικές µε την προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρία στον σχεδιασµό και την εκτέλεση έργων σιδηροδροµικής υποδοµής.
  Εµπλεκόµενοι φορείς: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
  Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και εποπτευόµενοι φορείς, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΟΤΑ

4. Εντατικοποιούµε τους ελέγχους και τις δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης στον αστικό ιστό για όλους

 • Ενισχύουµε το ρόλο του εθνικού φορέα ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού 181/2011 για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ που επιβαίνουν σε λεωφορεία (Ο.ΣΥ. Α.Ε, ΟΑΣΘ Α.Ε., ΤΛΔΧ, αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ) και καθορίζουµε το ύψος της αποζηµίωσης σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων αυτών.
 • Εντατικοποιούµε την τροχαία αστυνόµευση και τους ελέγχους στους δηµόσιους χώρους, προστατεύουµε τους χώρους στάθµευσης και τα κεκλιµένα επίπεδα.
 • Προβάλλουµε κοινωνικό µήνυµα στα ΜΜΕ και διοργανώνουµε ενηµερωτική ηµερίδα σε κάθε περιφέρεια της επικράτειας.
  Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021
  Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Ελληνική Αστυνοµία

5. Εξασφαλίζουµε την προσβασιµότητα των επιβατηγών πλοίων

 • Καταγράφουµε και αξιολογούµε την καταλληλότητα των επιβατηγών πλοίων.
 • Αναθεωρούµε την υφιστάµενη νοµοθεσία ώστε τα επιβατηγά πλοία που δεν διαθέτουν κατάλληλες προδιαγραφές να µετασκευαστούν και να καταστούν προσβάσιµα.
 • Παρέχουµε χρηµατοδοτικά κίνητρα και εργαλεία στις πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρίες των επιβατηγών πλοίων για την απαιτούµενη αναπροσαρµογή του στόλου τους.
 • Αναθεωρούµε το νοµοθετικό πλαίσιο για την προσβασιµότητα των νεοκατασκευαζόµενων επιβατηγών πλοίων και παρακολουθούµε την εφαρµογή του. Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2021
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  Εµπλεκόµενοι φορείς: Υπουργείο Οικονοµικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Φορείς εκπροσώπησης των πλοιοκτητριών/διαχειριστριών εταιριών των πλοίων

6. Εξασφαλίζουµε την προσβασιµότητα και την ατοµική κινητικότητα στις αεροπορικές µεταφορές

 • Ελέγχουµε τους φορείς διαχείρισης αερολιµένων και τους αεροµεταφορείς ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια προσβασιµότητας.
 • Μεριµνούµε για την προσβασιµότητα και την ατοµική κινητικότητα στον Διεθνή Αερολιµένα Αθηνών.
  Ενδεικτικά:
  Εκσυγχρονίζουµε τα υπάρχοντα και αυξάνουµε τα καθορισµένα σηµεία παροχής συνδροµής ΑµεΑ, προβλέπουµε την προσθήκη κειµενογράφου και τη δηµιουργία καθορισµένων χώρων φροντίδας σκύλων-οδηγών, προσθέτουµε ηχητική ειδοποίηση για άφιξη σε όροφο σε όλους τους ανελκυστήρες.
  Χρονοδιάγραµµα: 2020-2023
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Στόχος 23: Ψηφιακή Προσβασιµότητα

1. Ανασχεδιάζουµε, απλουστεύουµε και ψηφιοποιούµε τις διοικητικές διαδικασίες

 • Καταπολεµούµε τη γραφειοκρατία και µειώνουµε τα διοικητικά βάρη για όλους.
 • Υλοποιούµε κεντρική δηµόσια πολιτική οριζόντιας εµβέλειας µε το Εθνικό Πρόγραµµα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), στοχεύοντας στην ολιστική βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Συνάπτουµε Προγραµµατικές Συµφωνίες ή Μνηµόνια Συνεργασίας µε τους, ανά πεδίο δηµόσιας πολιτικής, αρµόδιους φορείς.
 • Καταργούµε τα δικαιολογητικά στις συναλλαγές µε τα Υπουργεία Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΚΕΠΑ – e-ΕΦΚΑ), Εσωτερικών και Υγείας.
 • Προχωρούµε στην απλούστευση και ψηφιοποίηση, ενδεικτικά, των διαδικασιών δικαιοσύνης και της κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας.
  Χρονοδιάγραµµα: Διαρκής δράση
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

2. Υλοποιούµε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της θεµατικής περιοχής ΑµεΑ

 • Στοχεύουµε στη γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των Ατόµων µε Αναπηρία αλλά και στη δυνατότητα εξαγωγής δηµόσιων πολιτικών στο σχετικό πεδίο.
 • Καταγράφουµε τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα που εξυπηρετούν τη θεµατική περιοχή Ατόµων µε Αναπηρία, ώστε να επιλεγεί ο βέλτιστος δρόµος για την υλοποίηση του ψηφιακού µετασχηµατισµού.
  Χρονοδιάγραµµα: 2021-2022
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

3. Διασφαλίζουµε οριζόντια την προσβασιµότητα στους διαδικτυακούς τόπους Υπουργείων και στις εφαρµογές για φορητές συσκευές των δηµόσιων υπηρεσιών

 • Όλες οι δράσεις και τα έργα Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που σχεδιάζονται εξ αρχής θα τηρούν την αρχή του καθολικού σχεδιασµού.
 • Στοχεύουµε στην ενσωµάτωση τεχνικών χαρακτηριστικών στο σύνολο των ιστοτόπων και εφαρµογών που λειτουργούν ή θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης.
 • Διασφαλίζουµε την προσβασιµότητα στο σύνολο των προσφερόµενων προς τους πολίτες ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
  Χρονοδιάγραµµα: 2020-2021
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

4. Διασφαλίζουµε την προσβασιµότητα στις ιστοσελίδες των Δήµων

 • Δηµιουργούµε νέες και αναβαθµίζουµε τις υφιστάµενες ιστοσελίδες αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηµατοδότησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ‘Αντώνης Τρίτσης’.
  Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2023
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών

Στόχος 24: Επικοινωνία, Ενηµέρωση, Πρόσβαση στην Πληροφόρηση

1. Εξασφαλίζουµε νοµοθετικά την ισότιµη πρόσβαση των Ατόµων µε Αναπηρία στην κοινωνία της πληροφορίας

 • Ενσωµατώνουµε την Οδηγία ΕΕ 2018/1972 σχετικά µε τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην εθνική νοµοθεσία.
 • Διασφαλίζουµε την ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Επικαιροποιούνται οι ρυθµίσεις λειτουργίας της Ευρωπαϊκής ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής για αγνοούµενα παιδιά 116000 ώστε να καταστεί προσβάσιµη σε Άτοµα µε Αναπηρία.
  Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2020
  Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

2. Ενισχύουµε την ισότιµη πρόσβαση των Ατόµων µε Αναπηρία στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες των µέσων επικοινωνίας και το διαδίκτυο

 • Προωθούµε µέτρα σχετικά µε την πρόσβαση των ατόµων µε προβλήµατα ακοής σε ραδιοφωνικά προγράµµατα.
 • Προωθούµε τον υποτιτλισµό, τη διερµηνεία, καθώς και την ακουστική περιγραφή των προγραµµάτων µυθοπλασίας αναφορικά µε τα τηλεοπτικά προγράµµατα.
 • Υποχρεώνουµε τους παρόχους ΜΜΕ να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης σχετικά µε την προσβασιµότητα του προγράµµατός τους σε Άτοµα µε Αναπηρία. Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021
  Υπεύθυνος φορέας: Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης

3. Ενισχύουµε την προσβασιµότητα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ

Ενδεικτικά:

 • Εισάγουµε νοµική δέσµευση για τους τηλεοπτικούς παραγωγούς ως προς την υποχρεωτική µεταγλώττιση και τον υποτιτλισµό του οπτικοακουστικού περιεχοµένου για τα Άτοµα µε Αναπηρία.
 • Ενσωµατώνουµε το λογισµικό µετατροπής προφορικού σε γραπτό λόγο (voice to text).
 • Παρέχουµε νέες προσβάσιµες ψηφιακές υπηρεσίες.
  Χρονοδιάγραµµα: 2020-2023
  Υπεύθυνος φορέας: Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης

4. Βελτιώνουµε την προσβασιµότητα στις υπηρεσίες ενηµέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Ενδεικτικά:

 • Ηχητικά µηνύµατα/υποτίτλοι στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ, ενηµερωτικά φυλλάδια σε κώδικα Braille, υπηρεσίες διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα.
  Χρονοδιάγραµµα: Εντός του 2021
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Οικονοµικών – ΕΓΔΙΧ

5. Διασφαλίζουµε την πρόσβαση των πολιτών τρίτων χωρών στην επικοινωνία µε τη Δηµόσια Διοίκηση

Ενδεικτικά:

 • Ανάγλυφες/µεγαλογράµµατες εκτυπώσεις, κείµενα σε ηχητική µορφή, εκδόσεις easy-to- read, οπτική µορφή µε διερµηνεία στη νοηµατική.
  Χρονοδιάγραµµα: Έως τον Δεκέµβριο 2020
  Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του υπό΄δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου, εδώ

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4:00 μ.μ..

Check Also

Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για τις εκτάσεις με φρύγανα και ασπάλαθους

Ομόφωνα γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών (ΤΣΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι οι εκτάσεις …