Αρχική / Επικαιρότητα / Σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.

Σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ 31 Μαΐου 2021 η απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31930 για τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και τις προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. οφείλει να κατατείνει, όταν απαιτείται, στην λειτουργική συνύπαρξη ωφελουμένων διαφορε- τικών ηλικιών και κατηγοριών αναπηρίας στους χώ- ρους του Κέντρου με προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειάς τους και την εφαρμογή ομαδικών ή/και εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο νοητικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συναι- σθηματικό υπόβαθρό τους.

Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. δύναται να είναι οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σκοπός των οποίων είναι η προστασία και υποστήριξη των παιδιών και εν γένει των ατόμων με αναπηρία, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α ́ 16), φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Γ.Π.Δ11-οικ.3193025.05.2021-ΦΕΚ-224031.05.2021-τεύχος-Β.pdf

Check Also

Τροπολογία για δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για οικόπεδα εκτός σχεδίου κατά παρέκκλιση αρτιότητας δόμησης

Δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών για οικόπεδα εκτός σχεδίου μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, με κατά παρέκκλιση αρτιότητα δόμησης, …