Αρχική / Επικαιρότητα / Υποθηκοφυλακεία: Οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την ψηφιοποίηση των αρχείων

Υποθηκοφυλακεία: Οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την ψηφιοποίηση των αρχείων

Δυο σχεδόν αιώνες από την έναρξη λειτουργίας τους στην Ελλάδα, ο θεσμός του υποθηκοφυλακείου εκσυγχρονίζεται. Η εκκίνηση για τον διεθνή mega διαγωνισμό της ψηφιοποίησης έγχαρτων αρχείων άνω των 600 εκατ. σελίδων στα 390 υποθηκοφυλακεία της Ελλάδας δόθηκε από την περασμένη Παρασκευή 12/11/2021, όπως έγραψε το newmoney και πλέον η διαδικασία «τρέχει» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Τετάρτη στις 15/12/2021 και ώρα 13.00.

Μετά από πολύμηνη αναμονή η σχετική προκήρυξη αναρτήθηκε στην Διαύγεια και ακολούθως συνέβη το ίδιο στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικό Κτηματολόγιο (Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία αποτελεί και την αναθέτουσα αρχή, με όλους τους όρους, τα περιεχόμενα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Το project των 309,8 εκατ. ευρώ –που χωρίζεται σε 5 «κομμάτια», όσες οι γεωγραφικές ενότητες που αφορά- προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στις εγχώριες εταιρείες πληροφορικής, τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αλλά και ξένους τεχνολογικούς «κολοσσούς».

Πληροφορίες μιλούν ήδη για σχηματισμό ισχυρών κοινοπραξιών, ωστόσο το τι ακριβώς θα συμβεί θα φανεί όταν υποβληθούν οι προσφορές. Για παράδειγμα, τους τελευταίους μήνες ακουγόταν –μεταξύ άλλων- η πιθανότητα σύστασης σχήματος του Ομίλου ΟΤΕ, με «συμπαίκτες» μεγάλη εταιρία πληροφορικής και συστημική τράπεζα για κοινή συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, η Vodafone επίσης εμφανιζόταν να εξετάζει τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να δώσει το «παρών» στην διαδικασία, όπως και ο ελληνικός «βραχίονας» της Google κ.α..

Ως πρώτη ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των φακέλων ορίζεται η 21/12/2021 και ώρα 13.00, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται για να μην χαθεί άλλος χρόνος, να αναδειχθούν οι ανάδοχοι χωρίς άλλες καθυστερήσεις και να δοθεί σταδιακά το τέλος …ενός «χαρτοβασιλείου» δεκαετιών και της ταλαιπωρίας εκατομμυρίων ιδιοκτητών –ή υποψηφίων αγοραστών- ακινήτων στην χώρα.

Μετά την Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα συμβεί το ίδιο για την «Οικονομική Προσφορά» και τα «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

digital-texnologia-metasximatismos-1.jpg

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση, των οικονομικών προσφορών εντός δύο εργασίμων ημερών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός δύο εργασίμων ημερών από το τέλος της προθεσμίας υποβολής τους.

Ποια αρχεία περιλαμβάνει

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Αντικείμενο του μεγαλύτερου, ίσως, διαγωνισμού ψηφιοποίησης στην Ελλάδα είναι η μετατροπή σε digital μορφή του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Στη ∆ιακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών «Ψηφιοποίησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο» με Ανοικτή ∆ιαδικασία μέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, αναφέρονται τα αρχεία που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν:

1. Αλφαβητικά ευρετήρια,

2. Βιβλία μεταγραφών (μερίδων),

3. Αρχεία τίτλων μεταγραφών,

4. Βιβλία υποθηκών,

5. Αρχεία υποθηκών,

6. Βιβλία κατασχέσεων,

7. Αρχεία κατασχέσεων,

8. Βιβλία διεκδικήσεων,

9. Αρχεία διεκδικήσεων,

10. Βιβλία εκθέσεων,

11. Βιβλία Ενεχύρων,

12. Αρχεία Ενεχύρων.

Τα 5 τμήματα

Η Συμφωνία Πλαίσιο υποδιαιρείται στα σε 5 τμήματα:

1) Υποθ. Καλλιθέας, Υποθ. Νέας Σμύρνης, Πειραιώς και Νήσοι, Υποθ. Αθηνών (σύνολο δικαιωμάτων 3.009.800).

2) Κρήτη, Αττική (σύνολο δικαιωμάτων 6.385.740).

3) Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, υπόλοιπο Αθηνών εκτός Σμύρνης, Καλλιθέας και Αθηνών (σύνολο δικαιωμάτων 9.244.823).

4) Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (σύνολο δικαιωμάτων 8.872.027).

5) Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία (σύνολο δικαιωμάτων 9.356.785).

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής ανά τμήμα.

ypothikofylakeia.jpg

Οικονομικοί όροι και διάρκεια

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των €238.366.725,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 192.231.230,00 ΦΠΑ: €, ΦΠΑ 24%: 46.135.495,00.

Η εκτιμώμενη αξία (ενδεικτική και μη δεσμευτική) ανά Τμήμα είναι η εξής :

ΤΜΗΜΑ Α: 16.515.156,57€,

ΤΜΗΜΑ Β: 33.132.699,21€

ΤΜΗΜΑ Γ: 48.137.661,06€

ΤΜΗΜΑ ∆:45.774.842,66€

ΤΜΗΜΑ Ε: 48.670.870,50€

ΣΥΝΟΛΟ: 192.231.230,00€

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 309.876.742,76 Ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 249.900.599,00 €, ΦΠΑ 59.976.143,76 €). Η διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 36 μήνες και η σύμβαση υπόκειται σε παράταση (3+3 έτη).

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο έως και το 2027.

Σταδιακά, τα 390 Υποθηκοφυλακεία θα μετασχηματισθούν σε 92 σύγχρονα νέα Κτηματολογικά Γραφεία. Τη στρατηγική ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου έχει καταρτίσει η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Διοίκηση του Κτηματολογίου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …