Αρχική / Eργασιακά / Προς σύσταση το μητρώο με τους πιστοποιημένους αξιολογητές περιβαλλοντικών μελετών

Προς σύσταση το μητρώο με τους πιστοποιημένους αξιολογητές περιβαλλοντικών μελετών

Το «πράσινο φως» έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη «Σύσταση και Τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

 Με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) -θεσμός που ενεργοποιήθηκε με τον νόμο 4685/2020- δίνεται η απαραίτητη επιτάχυνση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων έργων, αποφορτίζοντας δραστικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν πλέον τον τελικό έλεγχο και έγκριση των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία του Περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον. 
 
Με  την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών,  θα μπορεί να ανατίθεται σε  Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ η διεκπεραίωση του κύριου μέρους της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η επιλογή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ανά έργο/έργα προβλέπεται να γίνεται μόνον με κλήρωση, ενώ στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ορίζονται και όλες οι ασυμβίβαστες ιδιότητες για τους Αξιολογητές, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους μπορούν να υποστούν κυρώσεις.
 
Ως ασυμβίβαστες ιδιότητες ενός Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ για την αξιολόγηση της ΜΠΕ ενός συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας ορίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
 
α) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ εκπόνησε ή συμμετείχε στην ομάδα εκπόνησης της προς αξιολόγηση ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου ή συνοδού ή επι μέρους έργου και δραστηριότητας.
β) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει εκπονήσει ΜΠΕ ή συμμετείχε στην ομάδα εκπόνησης ΜΠΕ για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι μέρους έργο και δραστηριότητα κατά τα δέκα τελευταία έτη.
γ) Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το Νομικό Πρόσωπο που
εκπόνησε την αξιολογούμενη Μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι μέρους έργο και δραστηριότητα.
δ) Για ιδιωτικά έργα, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει στον φορέα του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας είτε ο ίδιος είτε συγγενής του έως β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος.
 
Ο υποψήφιος Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) να έχει πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, και 
 
β) να διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή ή επιστημονική εμπειρία 
 
Η καταλληλότητα και επάρκεια των προσόντων ενός υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024 καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτού. Διενεργείται από Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους κατά το πρότυπο ISO 17021 για το πρότυπο ISO 14001 και κατά τον Κανονισμό 1221/2009 για EMAS. 
 
Οι ως άνω Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να διαπιστευτούν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί κατάλογο με τους Φορείς Πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ που πληρούν τα κριτήρια ο οποίος θα βρίσκεται αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου. 

Check Also

Ξεκινά από 1η Απριλίου ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσολαβητή

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής κτηματολογικών διαμεσολαβητών στο Μητρώο της περ. δ’ …