Αρχική / Eργασιακά / Προστασία εργαζομένων: Εγκύκλιος για το νέο Π.Δ. που αφορά τους χημικούς κινδύνους στην εργασία

Προστασία εργαζομένων: Εγκύκλιος για το νέο Π.Δ. που αφορά τους χημικούς κινδύνους στην εργασία

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε την 30η Σεπτεμβρίου, για να ενημερώσει ότι δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 72/2021.

Ο AIRETOS.GR επισημαίνει ότι η Εγκύκλιος περιλαμβάνει στον Πίνακα Αποδεκτών, μεταξύ άλλων, την ΑΔΕΔΥ, την ΚΕΔΕ και την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

 Οι διατάξεις του Π.Δ. αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε χημικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με την Οδηγία 98/24/ΕΚ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή (SCOEL), καθορίζει (και αναθεωρεί) ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για την προστασία εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεσή τους σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Για κάθε χημικό παράγοντα για τον οποίο θεσπίζεται ενδεικτική οριακή τιμή σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική οριακή τιμή, και καθορίζουν το χαρακτήρα της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Η ενσωμάτωση των διατάξεων των κοινοτικών οδηγιών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο εθνικό δίκαιο γίνεται με την έκδοση Π.Δ. και οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια και η αναθεώρηση των οριακών τιμών γίνεται με Π.Δ..

 Ειδικότερα το νέο Π.Δ. 72/2021 περιλαμβάνει τρία άρθρα. Το αρ.2 αναφέρει τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο Π.Δ. 307/86 ως ισχύει.

Συγκεκριμένα, αναθεωρούνται οι οριακές τιμές και οι ανώτατες οριακές τιμές έκθεσης των εργαζομένων για τους παρακάτω χημικούς παράγοντες:

Ανιλίνη, Χλωρομεθάνιο [Μεθυλοχλωρίδιο], Τριμεθυλαμίνη, 2-φαινυλοπροπάνιο (κουμένιο), Οξικός sec- βουτυλεστέρας [Οξικός‐ βουτυλεστέρας, δευτεροταγής‐], 4- αμινοτολουόλιο [π‐Τολουϊδίνη], Οξικός ισοβουτυλεστέρας, Ισοαμυλική αλκοόλη, Οξικός ν- βουτυλεστέρας [Οξικός‐ βουτυλεστέρας, n‐], Τριχλωρίδιο του φωσφορυλίου [Οξυχλωριούχος Φωσφόρος].

Αναλυτικότερα, ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

I] η αριθμ. 73368/30.9.2021 Εγκύκλιος

II] το Π.Δ. 72/2021:

– Φ.Ε.Κ. Α’ 163/«9.9.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 10.9.2021)

– και Φ.Ε.Κ. Α’ 171/25.9.2021

Check Also

e-Άδειες: H διαδικασίας έκδοσης οικοδομικής άδειας με έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα

Δημοσιεύθηκε επίσημα σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ κ, Ταγαρά που αφορά στην ένταξη …