Αρχική / Νομοθεσία / Y.A. 101195: Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Y.A. 101195: Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εκδόθηκε η Y.A. 101195 ΦΕΚ 4654/Β/08.10.2021 με θέμα: Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στόχος της απόφασης είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα (a.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.000 V ή με συνεχές ρεύμα (d.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.500 V και οι οποίες αφορούν στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις:

α) κατοικίες και συναφείς χώροι
β) κτίρια εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συναφείς χώροι
γ) κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες
δ) κτίρια συνάθροισης κοινού περιλαμβανομένων χώρων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
στ) αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκομικές εγκαταστάσεις
ζ) εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
η) χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροι
θ) εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις
ι) λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής
ια) συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιλαμβάνει τα έντυπα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
  • Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364
  • Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ) με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mΑ

 

Check Also

ΚΥΑ για τα μέτρα και τους όρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των …