Τελευταία άρθρα

Νέος νόμος αυθαιρέτων – Το σχέδιο νόμου «έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος»

Το κείμενο του νέου νόμου των αυθαιρέτων όπως κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση.   SxN Domimeno final version 30_08_2.pdf

περισσότερα...

Υπεύθυνη δήλωση επί του τοπογραφικού για τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασική ή μη σύμφωνα με τον Ν.4483/17 ‘Αρθρο 142 παρ4 (ΦΕΚ107Α)

4. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 20 του ν. 3889/2010 ως εξής:   «6. Δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του δασικού χάρτη είτε είναι αναρτημένος είτε κυρωμένος μερικά ή ολικά, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου της παραγράφου 11 του άρθρου 13. Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του …

περισσότερα...

Έκδοση της ΚΥΑ για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Εκδόθηκε η απόφαση αριθ. 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)».   Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή …

περισσότερα...