Τελευταία άρθρα

Τροποποιήθηκαν τα παραρτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις έργων

Με την ΚΥΑ οικ.5688/12.03.2018 (ΦΕΚ 988/21.03.2018 τεύχος Β’) τροποποιήθηκαν τα παραρτήματα του ν. 4014/ 2011 (Α’ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου …

περισσότερα...

Διαδικασία επιστροφής προστίμων των αυθαιρέτων κατασκευών

Δημοσιεύθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035 απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα «Καθορισμός των περιπτώσεων και της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017».   Με την ανωτέρω εγκύκλιο αποφασίζεται:   Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων   Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων είναι τα πρόσωπα που …

περισσότερα...

Διαβούλευση του Προσχέδιου της Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την:   Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»   Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018.   Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ.   Το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.   …

περισσότερα...