Αρχική / Έργα/Υποδομές / Ανάπτυξη βάσης δεδομένων οδών και συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων (ΣΔΟ) σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων οδών και συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων (ΣΔΟ) σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο

Την ανάπτυξη βάσης δεδομένων οδών και συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων (ΣΔΟ) σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, προβλέπει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών.

Σύμφωνα με το ΕΣΣΜ, παρατηρείται έλλειψη ολοκληρωμένης και επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων οδικού δικτύου, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (οι συγγραφείς του ΕΣΣΜ δεν αναφέρονται στους ιδιωτικοποιημένους αυτοκινητοδρόμους, αλλά κυρίως στο οδικό δίκτυο που ανήκει στις Περιφέρειες).

Επίσης, λόγω απουσίας πλήρους βάσης δεδομένων για την απογραφή και την κατάσταση του οδικού δικτύου, δεν είναι δυνατό να υπάρχει ολοκληρωμένη άποψη της κατάστασης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (π.χ. % του μήκους σε πολύ κακή / κακή / μέτρια / καλή / άριστη κατάσταση).

Οι προτεινόμενες δράσεις

Τα προτεινόμενα μέτρα συνίστανται στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για την απογραφή και κατάσταση του οδικού δικτύου, με στόχο τον ορθολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων συντήρησης οδικών υποδομών. Λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό σύστημα, κάθε «Βάση Δεδομένων Οδών και Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων» πρέπει να αναπτυχθεί και να τηρείται από την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση κάθε επιμέρους δικτύου, δηλαδή:

-Το ΥΠΥΜΕ για το οδικό δίκτυο που παραμένει στην αρμοδιότητά του,

-Οι Περιφέρειες και οι Περιφερειακές Ενότητες για τις οδούς υπό την αρμοδιότητα περιφερειακών αρχών (δηλαδή για την πλειοψηφία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιου είδους «διαλειτουργικότητα» μεταξύ αυτών των βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε κεντρικά το ΥΠΥΜΕ να συγκεντρώνει δεδομένα που να δίνουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του οδικού δικτύου (εθνικού και επαρχιακού), του κυκλοφοριακού του φόρτου και της δομικής του κατάστασης.

Το μέτρο θα περιλαμβάνει τρεις φάσεις ως εξής:

-Ανάπτυξη πιλοτικού έργου με το ΥΠΥΜΕ και 2 ή 3 επιλεγμένες περιφέρειες για τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων Οδών και ΣΔΟ για τις αντίστοιχες οδούς αρμοδιότητάς τους.

-Αξιολόγηση πιλοτικού έργου μετά από ένα έτος λειτουργίας.

-Γενίκευση πιλοτικού έργου σε όλες τις περιφέρειες.

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …