Αρχική / Έργα/Υποδομές / Νέο πληροφοριακό σύστημα για την επιτάχυνση των έργων ΣΔΙΤ

Νέο πληροφοριακό σύστημα για την επιτάχυνση των έργων ΣΔΙΤ

Στην προκήρυξη του δεύτερου διαγωνισμού για το έργο της επιτάχυνσης των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο την ανάθεση της υλοποίησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης έργων.

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα περίπου 167.000 ευρώ με τον ΦΠΑ και το δικαίωμα προαίρεσης και αφορά τον σχεδιασμό και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων ΣΔΙΤ, καθώς και την προμήθεια Εξοπλισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος.

Η σύμβαση αφορά τα υποέργα 2 και 3 της πράξης “Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Έργων ΣΔΙΤ”, η οποία υλοποιείται για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (ΓΓΙΕΣΔΙΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μια εποχή που οι συγκεκριμένες Συμπράξεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, μεταξύ άλλων και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση προσδοκά μέσα στην επόμενη πενταετία την υλοποίηση ΣΔΙΤ, το ύψος των οποίων θα κυμαίνεται από τα 5 έως 7 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται έργα φυσικών και ψηφιακών υποδομών, εκπαίδευσης, ενεργειακής εξοικονόμησης, ύδρευσης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Είχε προηγηθεί στις αρχές του έτους ο διαγωνισμός ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, για το υποέργο 1 της πράξης, το οποίο αφορά την ανάπτυξη χρηματοοικονομικού μοντέλου, τη σύνταξη οδηγών προετοιμασίας προτάσεων και αξιολόγησης, τη σύνταξη πρότυπων τευχών δημοπράτησης κ.ά.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα της γενικής γραμματείας ΣΔΙΤ θα περιλαμβάνει πέντε υποσυστήματα: Γενικής διαχείρισης, διαχείρισης εγγράφων και αρχείων, διαχείρισης αναφορών, διαλειτουργικότητας. και διαδικτυακής πύλης. Προβλέπεται η συμβατότητα με το κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος (G-Cloud) και περιλαμβάνεται και η προμήθεια πέντε laptop και πέντε desktop υπολογιστών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μήνες συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Του Κώστα Κετσιετζή

Check Also

Τεχνικές προδιαγραφές για την καταγραφή/αναγνώριση οδικού δικτύου

Τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για το πώς θα καταγραφεί το υπάρχον …