Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Μηχανικοί: Αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης των εισφορών στις ΑΠΔ από 1.1.2021

Μηχανικοί: Αλλάζει ο τρόπος απεικόνισης των εισφορών στις ΑΠΔ από 1.1.2021

Διευκρινίσεις για την επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών καθώς και για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) δίνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα από 1.1.2020 οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιλέγουν κάθε χρόνο ασφαλιστική κατηγορία για την επικουρική τους ασφάλιση ωστόσο από 1.1.2021 άλλαξε η διαδικασία απεικόνισης των εισφορών τους στην ΑΠΔ.

Έτσι πρέπει οι απασχολούμενοι, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτοί μηχανικοί, να δηλωθούν με την νέα κωδικοποίηση, βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 35 του ν.4756/2020 και 31 του ν.4670/2020.

Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί Μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες. Με τις νέες διατάξεις εξομοιούνται οι εισφορές κλάδου Επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών με τις εισφορές των έμμισθων δικηγόρων.

Στο πεδίο εφαρμογής τους εμπίπτουν οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτοί Μηχανικοί.

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ανά κατηγορία έχει ως εξής:

Ασφαλιστικές κατηγορίες – Ποσά εισφορών Επικουρικής ασφάλισης από 01.01.2020 έως 31.05.2022 – Ποσά εισφορών Επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022 και εφεξής

1η – 42 – 39

2η – 51 – 47

3η – 61 – 56

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται 50% για τον εργοδότη και 50% για τον ασφαλισμένο.

Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το έτος.

Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων του – πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός εκάστου – η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης νέοπροσληφθέντος μηχανικού απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα καθορίζει την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται, κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

Συνεπώς, η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί ο ασφαλισμένος για τους κλάδους Επικουρικής ή/και (αναλόγως της υπαγωγής) Πρόνοιας για τους λοιπούς μήνες του 2021 (Φεβρουάριος έως και Δεκέμβριος 2021) και θα καταχωρηθεί στις αντίστοιχες Α.Π.Δ., πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που καταχωρήθηκε στην Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις η ένταξη των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών σε ασφαλιστικές κατηγορίες για τον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης ανατρέχει από 01.01.2020.

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα νέα δεδομένα) ορίζεται η 01.01.2021 (μισθολογική περίοδος Ιανουαρίου 2021).

Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 (μήνας αναφοράς : 1/2021) πρέπει οι απασχολούμενοι, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτοί μηχανικοί, να δηλωθούν με την νέα κωδικοποίηση, βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 35 του ν.4756/2020 και 31 του ν.4670/2020.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …