Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / “Οδηγός” για Επενδυτικούς Αγγέλους: Όρια επενδύσεων, φοροαπαλλαγές και απαραίτητα δικαιολογητικά

“Οδηγός” για Επενδυτικούς Αγγέλους: Όρια επενδύσεων, φοροαπαλλαγές και απαραίτητα δικαιολογητικά

Φορολογικά κίνητρα που περιλαμβάνουν έκπτωση έως και 50% του φορολογητέου εισοδήματος αποκτούν πλέον στην Ελλάδα, οι «επενδυτικοί άγγελοι», οι ιδιώτες δηλαδή που επιλέγουν να επενδύσουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα, ως «Επενδυτικός Άγγελος/Αngel Investor», ορίζεται πιο συγκεκριμένα ο «φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσας τρόπο».

Ο «επενδυτικός άγγελος» μπορεί να τύχει του δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις που αγγίζουν το συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Οι επενδύσεις αυτές, μπορούν να δοθούν σε έως τρεις διαφορετικές startups και η κάθε μία από αυτές μπορεί να λαμβάνει έως και 100.000 ευρώ.

Οι επενδύσεις, θα πραγματοποιούνται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου της κάθε νεοφυούς επιχείρησης, με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα, και η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο «Επενδυτικός Άγγελος» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς επιχείρησης στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, η εισφορά κεφαλαίου θα πρέπει να δηλώνεται από τη νεοφυή επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece». Η δήλωση οφείλει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία καταχώρησης της αύξησης κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. και να περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ΚΥΑ περιέχει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. της νεοφυούς επιχείρησης, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του «επενδυτικού αγγέλου», το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου και την ημερομηνία καταβολής του.

Διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα

Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του «Επενδυτικού Αγγέλου» πραγματοποιείται με την αναγραφή του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αυτό καταβλήθηκε. Σε περίπτωση που η εισφορά κεφαλαίου ολοκληρωθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η καταβολή, η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα πραγματοποιείται στο φορολογικό έτος που αυτή ολοκληρώθηκε.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής επιστροφής του κεφαλαίου που καταβλήθηκε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της επιχείρησης, ο επενδυτικός άγγελος οφείλει να υποβάλει σχετική τροποιητική δήλωση διαγράφοντας μερικά ή ολικά, κατά περίπτωση, το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου.

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της εισφοράς ή την επιστροφή του κεφαλαίου είναι τα εξής:

1.Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της νεοφυούς επιχείρησης, σχετικά με τη διενεργηθείσα αύξηση κεφαλαίου, τα στοιχεία του «επενδυτικού αγγέλου», το ποσό και τον χρόνο εισφοράς από τον “επενδυτικό άγγελο”, τον αριθμό και την ονομαστική αξία των τίτλων που απέκτησε, και το τυχόν αντίστοιχο ποσό σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ το άρτιο.

2.Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της νεοφυούς επιχείρησης για την αύξηση του κεφαλαίου στην οποία θα αναφέρεται ο σκοπός αυτής.

3.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί καταχώρησης της απόφασης αύξησης κεφαλαίου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου.

4.Το παραστατικό του τραπεζικού ιδρύματος που εκδόθηκε για την κατάθεση του εισφερόμενου κεφαλαίου.

5.Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου.

6.Σε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει το ποσό επιστροφής κεφαλαίου που αναλογεί σε έκαστο επενδυτικό άγγελο.

Ο έλεγχος στα χέρια της Α.Α.Δ.Ε.

Σημειώνεται ότι η Α.Α.Δ.Ε. είναι η αρχή που θα ελέγχει την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων τόσο των επενδυτικών αγγέλων όσο και των νεοφυών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, η ΚΥΑ ορίζει την επιβολή προστίμου στον «Επενδυτικό Άγγελο» ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε να αποκομίσει από την εισφορά του κεφαλαίου στη νεοφυή επιχείρηση.

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …