Αρχική / Ασφαλιστικά-Φορολογικά / Παράταση προθεσμίας ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων Απριλίου 2020 ως 30.11.2020 – Οι αλλαγές στους ΚΑΔ

Παράταση προθεσμίας ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων Απριλίου 2020 ως 30.11.2020 – Οι αλλαγές στους ΚΑΔ

Τροποποιήθηκε η Κοινή υπουργική απόφαση  Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/07.05.2020 με την οποία δόθηκε παράταση έως 30.11.2020 για την  καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 απαιτητών έως 31-05-2020.

Με την τροποποίηση που επήλθε διαγράφηκε η σχετική παράγραφος που προέβλεπε ότι η παράταση αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες  έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των αριθμ. Α.1053/2020 (Β’ 949) και Α.1054/2020 (Β’ 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

Με τη νέα παράγραφο προβλέπεται ότι στις διατάξεις της σχετικής απόφασης υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα που προστέθηκε. 

Οι επιπλέον δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) σε σχέση με τις αναφερόμενες στις αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020 για τις οποίες ισχύει και γι αυτές η παράταση των ασφαλιστικών εισφορών (εφόσον ισχύουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/07.05.2020 ) είναι αναλυτικά:

01.29    Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και  Α.1054/2020 είχαν τον τριτοβάθμιο ΚΑΔ 01.29.03
20.51    Παραγωγή εκρηκτικών
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και στην Α.1054/2020 είχαν τους τριτοβάθμιους ΚΑΔ 20.51.13 και 20.51.14
33.11    Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
33.17    Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
33.19    Επισκευή άλλου εξοπλισμού
33.20    Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
35.30    Παροχή ατμού και κλιματισμού
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και στην Α.1054/2020 είχαν τους ΚΑΔ:  47.24.16.08 – 47.24.16.10 – 47.24.16.11 – 47.24.17
41.10    Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20    Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
42.99    Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
43.11    Κατεδαφίσεις
43.12    Προετοιμασία εργοτάξιου
43.13    Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
43.21    Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22    Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
43.29    Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31    Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32    Ξυλουργικές εργασίες
43.33    Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34    Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39    Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91    Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99    Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
46.18.11.01    Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης
46.18.11.06    Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων
47.23    Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24    Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και στην Α.1054/2020 είχαν τον τριτοβάθμιο 35.30.2
47.29    Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.81    Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
49.42    Υπηρεσίες μετακόμισης
55.90    Άλλα καταλύματα
58.21    Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές
58.29    Έκδοση άλλου λογισμικού
61.90    Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και στην Α.1054/2020 είχαν τους ΚΑΔ: 61.90.10.02 και  61.90.10.07
62.01    Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
62.02    Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
62.03    Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
62.09    Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
63.11    Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
63.12    Δικτυακές πύλες (web portals)
68.10    Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
68.31    Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32    Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
75.00    Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77.31    Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
77.32    Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού
80.10    Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας
80.20    Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας
81.21    Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22    Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29    Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
81.30    Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
82.11    Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου
82.20    Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.91    Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών
84.12    Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση
84.13    Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και στην Α.1054/2020 είχαν τους τριτοβάθμιους  84.13.15 και  84.13.16
87.10    Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20    Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30    Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
87.90    Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
94.11    Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων
94.12    Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων
94.91    Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων
94.99    Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και στην Α.1054/2020 είχαν τους ΚΑΔ 94.99.16.01 – 94.99.16.02
95.11    Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
96.01    Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.09    Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
     Οι αποφάσεις  Α.1053/2020 και στην Α.1054/2020 είχαν τον τριτοβάθμιο 96.09.19 (εκτός από Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές (96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15))

Στην νέα απόφαση δεν υπάρχουν οι παρακάτω ΚΑΔ οι οποίοι ήταν στις δύο αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020

46.12.12 – Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους, ειδών αθλητισμού, πο­δηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού

46.18.19 – Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/49116/paratash-prooesmias-asfalistikwn-eisforwn-epixeirhsewn-aprilioy-2020-poioi-kad-prosteohkan-kai-poioi-afaireohkan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Check Also

Τέλος η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα – Αντικαθίσταται από το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας

Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα για τη φορολογική και …