Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Αδειοδοτική διαδικασία εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών ισχύος ≤ 60 kW

Αδειοδοτική διαδικασία εγκατάστασης μικρών ανεμογεννητριών ισχύος ≤ 60 kW

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ που αφορά στον καθορισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και ισχύει.

Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των εξήντα (60) kW (εφεξής «σταθμοί»).

Άρθρο 2
Χωροταξικά θέματα

1. Η εγκατάσταση σταθμών επιτρέπεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1.923, καθώς και εντός δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τα άρθρα 45, 53 και 58 του ιδίου νόμου (ν. 998/1979) όπως ισχύει,

β. εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, κατόπιν γνώμης από τον φορέα του οργανωμένου υποδοχέα,

γ. σε λιμένες (χερσαία έκταση).

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών κάθετου άξονα και εγκατεστημένης ισχύος έως πέντε (5) kW, που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς στο δώμα ή στέγη νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων.

3. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού. Για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που τηρούνται στον γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) (http://www.rae.gr/geo/).

4. Για την εγκατάσταση σταθμών της περ. α΄ της παρ. 1 πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση μέσω υφιστάμενης ή νέας οδού. Τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας εξυπηρέτησης της πρόσβασης στους εν θέματι σταθμούς, θεωρούνται συνοδά έργα της εγκατάστασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συγκεκριμένων έργων, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία (εκπόνηση ΜΠΕ για την έκδοση ΑΕΠΟ ή υποβολή αιτήματος για την υπαγωγή σε ΠΠΔ) κατόπιν της κατάταξης αυτών, σύμφωνα με τους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αρ. 37674/2016 (Β΄ 2471) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Για τη χωροθέτηση σταθμών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση οι κάτωθι διατάξεις περί αιολικών σταθμών του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (υπ’ αρ. 49828/2008 κοινή υπουργική απόφαση – Β΄ 2464/2008) (εφεξής ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ):

α. το άρθρο 4,

β. το άρθρο 6, εκτός της υποπαραγράφου ι της παρ. 1 και της υποπαραγράφου α της παρ. 5,

γ. τα άρθρα 7 και 8 (με την επιφύλαξη της παρ. 9 του παρόντος),

δ. το άρθρο 9.

6. Οι αποστάσεις χωροθέτησης των σταθμών από τις περιοχές αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ΕΧΠΣΑΑ- ΑΠΕ, με τις κάτωθι διαφοροποιήσεις:

α. Δεν εφαρμόζεται ο Πίνακας Α «Αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και απόδοσης των αιολικών εγκαταστάσεων».

β. Στον Πίνακα Δ «Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες», οι ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από την ασύμβατη χρήση της πρώτης («Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό >2.000 κατοίκων ή οικισμοί με πληθυσμό
<2.000 κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί, τουριστικοί ή αξιόλογοι κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 24.4/3.5.1985») και της τρίτης γραμμής («Λοιποί οικισμοί»), εφαρμόζονται μειωμένες κατά 50% και της δεύτερης («Παραδοσιακοί οικισμοί») ενώ της τέταρτης γραμμής («Οργανωμένη δόμηση Α΄ ή Β΄ κατοικίας (Π.Ε.Ρ.ΠΟ., Συνεταιρισμοί κ.λπ.) ή και διαμορφωμένες περιοχές Β΄ κατοικίας, όπως αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Μ.Π.Ε. κάθε μεμονωμένης εγκατάστασης αιολικού πάρκου»), εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30%.

γ. Το αναφερόμενο στην τελευταία γραμμή του Πίνακα Δ «Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες» επίπεδο θορύβου, ισχύει μόνο για κατοικίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με νόμιμη άδεια. Σε ιδιοκτησίες τακτοποιημένες με τις διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση η γραμμή αυτή δεν ισχύει.

δ. Δεν εφαρμόζεται ο Πίνακας ΣΤ «Αποστάσεις από ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων», πλην της τελευταίας γραμμής του Πίνακα («ΠΟΤΑ και άλλες Περιοχές…») που εξακολουθεί να εφαρμόζεται μειωμένη κατά 50%, εκτός εάν για την εγκατάσταση σταθμών υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα των αναφερόμενων στη γραμμή αυτή χρήσεων.

7. Ειδικά για την εγκατάσταση σταθμών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1, απαιτείται ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια άλλου σταθμού τουλάχιστον ίση με 150 μ.

8. Για σταθμούς της περίπτωσης β΄ και γ΄ της παρ. 1 δεν τίθενται επιπλέον ελάχιστες αποστάσεις πέραν των αποστάσεων ασφαλείας του άρθρου 6 της παρούσας.

9. Το Παράρτημα IV του ΕΧΠΣΑΑ- ΑΠΕ εφαρμόζεται, αλλά με τις μέγιστες αποστάσεις από Α/Π (χλμ.) του πρώτου πίνακα του συγκεκριμένου παραρτήματος πολλαπλασιαζόμενες με κλάσμα στον αριθμητή του οποίου τίθεται η διάμετρος του ρότορα της μεγαλύτερης Α/Γ του σταθμού, και στον παρονομαστή του οποίου τίθεται η διάμετρος του ρότορα της τυπικής Α/Γ όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ. Για την εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο, λαμβάνονται υπόψη οι ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών που διαθέτουν άδεια παραγωγής.

Άρθρο 3
Αδειοδοτικά θέματα

1. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας.

2. Οι σταθμοί των περ. β΄ και γ΄, παρ. 1 του άρθρου 2 απαλλάσσονται από την υπαγωγή σε ΠΠΔ και από την υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής. Σε περίπτωση συνοδών έργων ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία (εκπόνηση ΜΠΕ για την έκδοση ΑΕΠΟ ή υποβολή αιτήματος για την Υπαγωγή σε ΠΠΔ) κατόπιν της κατάταξης αυτών, σύμφωνα με τους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ΄ αρ. 37674/2016 κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/ 21.9.2011 (Α΄ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

4. Στο πλαίσιο της υπαγωγής των σταθμών της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε ΠΠΔ ή της χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, υποβάλλεται τεύχος συμβατότητας ως προς την τήρηση των περιορισμών του άρθρου 2. Ειδικά για τον έλεγχο μη υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, των άρθρων 7 και 8 του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο) ή στο Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Ειδικό Μητρώο) του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), λαμβάνονται υπόψη οι σταθμοί της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε ΠΠΔ και α) για τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας ΠΑΠ1, ΠΑΠ2 και ΠΑΠ3 του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ: οι αιολικοί σταθμοί που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού, και περιβαλλοντική αδειοδότηση, β) για τις λοιπές Περιοχές της χώρας εκτός Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας:
οι αιολικοί σταθμοί που διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού.

5. Για την εγκατάσταση των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών συμπεριλαμβανομένων των θεμελίων αυτών καθώς και τις αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν την εγκατάστασή τους, όπως ορίζονται στην επόμενη παρά- γραφο, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας προκύπτουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται και τεχνική έκθεση συμμόρφωσης για την τήρηση των προβλέψεων του άρθρου 4 της παρούσης.

6. Οι αναγκαίες κατασκευές που απαιτούνται για την εγκατάσταση των σταθμών είναι α) στύλος Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., β) οικίσκος εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επιφάνειας έως 15 τ.μ. και συνολικού ύψους μέχρι 3,0 μ., και, με εξαίρεση τους σταθμούς της παρ. 2 του άρθρου 2, περίφραξη με συρματόπλεγμα στα όρια της ιδιοκτησίας ύψους μέχρι 2,5 μ., με συμπαγές τοιχίο ύψους μέχρι 30 εκ. για την προστασία της εγκατάστασης.

7. Τα θεμέλια των ανεμογεννητριών δεν προσμετρούνται στους συντελεστές κάλυψης και δόμησης. Το ίδιο ισχύει και για τις αναγκαίες κατασκευές που συνοδεύουν απαιτούνται για την εγκατάσταση των σταθμών, όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

8. Ειδικά για την εγκατάσταση σταθμών της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, απαιτείται περιορισμός της ελεύθερης πρόσβασης στο χώρο του δώματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός.

9. Μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή την έκδοση βεβαίωσης απαλλαγής από την περιβαλλοντική αδειοδότηση ο αιτών ενημερώνει το Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση σχετικά με την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (συντεταγμένες πολυγώνου και θέσεων ανεμογεννητριών). Ο Φορέας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση απεικονίζει γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου ή του Ειδικού Μητρώου την ακριβή θέση εγκατάστασης του σταθμού (πολύγωνο και θέσεις ανεμογεννητριών) και εκδίδει Βεβαίωση ενημέρωσης.

Άρθρο 4
Αποστάσεις Ασφαλείας – Ηχητική και οπτική όχληση

1. Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, για την εγκατάσταση σταθμών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4, άρθρ. 13 της υπ’ αρ. Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (Β΄ 1153) υπουργικής απόφασης που αφορά στις αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών.

2. Η απόσταση του οικίσκου εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του σταθμού από το όριο του γηπέδου θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 μ.

3. Από τα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπά εναέρια δίκτυα (τηλεπικοινωνιών, φωτισμού κ.α.), εγκαταστάσεις δημόσιας χρήσης (σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς και στάσεις λεωφορείων, κ.λπ.), οδικούς άξονες, περιλαμβανομένων και των οδικών δικτύων αρμοδιότητας ΟΤΑ, όρια όμορου ακινήτου με την επιφύλαξη έγγραφης συναίνεσης από τον κύριο του όμορου ακινήτου, απαιτείται ελάχιστη οριζόντια απόσταση τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος της ανεμογεννήτριας, προσαυξημένο κατά 5%. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα, απαιτείται ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια του ιδίου σταθμού ίση ή μεγαλύτερη από την διάμετρο d της φτερωτής επί 2,5 φορές (2,5 x d).

4. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών απαιτείται:

α. Οι διαστάσεις και το σημείο τοποθέτησης της μικρής ανεμογεννήτριας να μην επιτρέπουν την δημιουργία σκίασης (shadow flicker), σε μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία, μεγαλύτερης διάρκειας από 30 ώρες ετησίως και 30 λεπτών ημερησίως.

β. η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου θορύβου μικρότερου των 45 db(Α) στο εγγύτερο του σταθμού σημείο νομίμως υφιστάμενης κατοικίας. Το επίπεδο θορύβου τεκμηριώνεται με το διάγραμμα απόστασης – θορύβου που περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά πιστοποίησης τύπου της συγκεκριμένης μικρής ανεμογεννήτριας.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση τύπου

1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, που φέρουν πιστοποίηση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-2 ή 61400-1 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιημένων μετρήσεων εκπομπής ακουστικού θορύβου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-11 ή το 61400-2, και ποιότητας ισχύος, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3 ή το 61400-21. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με την έκδοση Βεβαίωσης Πιστοποίησης (εφεξής Βεβαίωση) από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποιήσεων της παραγράφου 1 οι μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς σκοπούς ή/και για πιστοποίηση τύπου ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι σταθμοί θα συνδέονται και θα λειτουργούν με ευθύνη των αντίστοιχων φορέων. Κατά τα λοιπά, για τη σύνδεση τους με το δίκτυο θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 7.

3. Το Κ.Α.Π.Ε. τηρεί Κατάλογο με τύπους μικρών ανεμογεννητριών που διαθέτουν Βεβαίωση (εφεξής Κατάλογος), στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι τύποι για τους οποίους έχει εκδοθεί Βεβαίωση που βρίσκεται σε ισχύ. Το Κ.Α.Π.Ε. οφείλει να ενημερώνει τον Κατάλογο τακτικά ως προς την έκδοση νέων Βεβαιώσεων, τη λήξη και την ανανέωση πιστοποιήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, και να τον αναρτά στον ιστότοπο του Κ.Α.Π.Ε. (www.cres.gr).

4. Για την ένταξη τύπου μικρής ανεμογεννήτριας στον Κατάλογο, υποβάλλεται αίτημα προς το Κ.Α.Π.Ε., το οποίο συνοδεύεται από τις πιστοποιήσεις και τα τεχνικά φυλλάδια της παρ. 1. Το Κ.Α.Π.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και εκδίδει τη Βεβαίωση, ενημερώνοντας τον Κατάλογο.

5. Για σταθμούς σε γήπεδα της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, ονομαστικής ισχύος μέχρι τρία (3) kW, οι οποίοι δεν συνδέονται στο δίκτυο διανομής και εγκαθίστανται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων ή του τετραπλασίου της διαμέτρου της φτερωτής της ανεμογεννήτριας από τα όρια του γηπέδου, εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης τύπου. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται οι ανεμογεννήτριες να φέρουν μόνο σήμανση CE.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού μικρών ανεμογεννητριών – Σύνδεση με το δίκτυο.

1. Οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως και εξήντα (60) kW συνδέονται στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης. Η σύνδεσή τους στο δίκτυο, όταν είναι εφικτή, μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω σχήματος ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στη βάση της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, είτε μέσω σχήματος αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 όπως ισχύει.

2. Η εγκατεστημένη ισχύς της ανεμογεννήτριας είναι αυτή που ορίζεται στο πιστοποιητικό τύπου, είτε ως ονομαστική ισχύς (rated power), είτε ως ισχύς αναφοράς (reference power).

3. Στην περίπτωση ανεξάρτητου παραγωγού που θα λαμβάνει Λειτουργική Ενίσχυση Σταθερής Τιμής στη βάση της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) όπως ισχύει, για τη σύνδεση των μικρών ανεμογεννητριών υποβάλλεται αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου που περιλαμβάνει κατά βάση τα εξής:

α. στοιχεία του αιτούντος,

β. στοιχεία της εγκατάστασης, με το έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή,

γ. στοιχεία των μικρών ανεμογεννητριών και του μετατροπέα,

δ. έκθεση δοκιμών, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Διαχειριστή, και συμμόρφωση με τα αναγραφόμενα πρότυπα και τα τιθέμενα όρια των πινάκων των υποδειγμάτων, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ή και του παραγωγού ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζονται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία της έκθεσης δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας ισχύος,

ε. βεβαίωση του Κ.Α.Π.Ε., εφόσον ο τύπος της μικρής ανεμογεννήτριας δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο του άρθρου 6,

στ. δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ ή έγγραφο απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, των σταθμών της περ. α της παρ. 1 του αρθρ. 2 της παρούσας,

ζ. βεβαίωση ενημέρωσης του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση (εφόσον απαιτείται),

η. υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και ο Διαχειριστής του Δικτύου.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου, με ανακοίνωσή του, δύναται με την αίτηση να ζητήσει την κατάθεση επιπλέον των ανωτέρω εγγράφων και στοιχείων.

Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής Δικτύου εξετάζει την αίτηση και τα στοιχεία, με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο, και προβαίνει σε διατύπωση οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης.

Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία χορήγησής της, και παρατείνεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες (μέγιστη συνολική διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης συνυπολογιζομένης της παράτασης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από τη χορήγηση της), εφόσον εντός του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της, υποβληθεί πλήρης φάκελος για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να κάνει αποδοχή της προσφοράς Σύνδεσης εντός δύο (2) μηνών από την διατύπωση προσφοράς σύνδεσης και να καταβάλλει εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1, άρθρο 34 του ν. 4342/2015.

Με την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αιτήματα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή, καθώς και για σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), με τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για σταθμούς στο Διασυνδεμένο Σύστημα ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., για σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού υποβάλλεται αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου, με το οποίο συνυποβάλλονται:

α. αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, β. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα:

αα. τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινόμενου της νησιδοποίησης,

ββ. μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,

γγ. τις ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας για την απόζευξη του σταθμού και τους χρόνους απόζευξης και επανάζευξης,

γ. υπεύθυνη δήλωση του φορέα του σταθμού όπου θα αναφέρεται ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν.

4. Στην περίπτωση αυτοπαραγωγού με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, για τη σύνδεση των σταθμών ακουλουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Η αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου περιλαμβάνει επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

α. στοιχεία των μικρών ανεμογεννητριών και του μετατροπέα,

β. έκθεση δοκιμών, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Διαχειριστή, και συμμόρφωση με τα αναγραφόμενα πρότυπα και τα τιθέμενα όρια των πινάκων των υποδειγμάτων, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστή ή και του παραγωγού ότι ο εξοπλισμός στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές ταυτίζονται με τον προς σύνδεση εξοπλισμό και ότι τα δηλούμενα στοιχεία της έκθεσης δοκιμών είναι ακριβή με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας ισχύος,

γ. βεβαίωση του Κ.Α.Π.Ε., εφόσον ο τύπος της μικρής ανεμογεννήτριας δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο του άρθρου 6,

δ. δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ ή έγγραφο απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση,

ε. βεβαίωση ενημέρωσης του Φορέα Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Α΄ Φάση (εφόσον απαιτείται),

ζ. υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση των απαιτήσεων που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο και ο Διαχειριστής του δικτύου.

5. Ειδικά για σταθμούς που εγκαθίστανται σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας κατά το στάδιο σύναψης της σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προσκομίζεται η έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

6. Δεν ικανοποιούνται περισσότερα από δύο (2) αιτήματα για προσφορά σύνδεσης ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ανά φορείς στη μετοχική ή εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 50% καθώς και αιτήματα για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται, σε ευθεία απόσταση, ανάπτυξη νέου δικτύου μέσης τάσης μήκους άνω των χιλίων (1.000) μέτρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως ισχύει.

7. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η συνολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας σε κάθε σύστημα θα προσμετράται στο εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ. Η μέγιστη ολική ισχύς των σταθμών μικρών ανεμογεννητριών στα ΜΔΝ προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος διείσδυσης των ΑΠΕ στα Ηλεκτρικά Συστήματα-Συμπλέγματα των ΜΔΝ, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 616/21.12.2016.

Άρθρο 7
Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

1. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. εκδίδει ανακοίνωση εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο που θα αφορά σε όλη την Επικράτεια, συμπεριλαμβανόμενων των Μη Διασυνδεμένων Νησιών.

2. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας άρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τόσο για σταθμούς ανεξάρτητων παραγωγών όσο και για σταθμούς αυτοπαραγωγών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ- ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …