Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για φ/β, ενεργειακές κοινότητες και άλλα θέματα ΑΠΕ

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για φ/β, ενεργειακές κοινότητες και άλλα θέματα ΑΠΕ

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ αναφορικά με φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της εγκυκλίου:

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245), του άρθρου 135 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και λοιπών θεμάτων

Α’ Μέρος – Φ/Β Σταθμοί ισχύος

Α.1. Νέα Αίτηση / ολοκλήρωση φακέλου αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης 

Φωτοβολταϊκός σταθμός που θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης κατόπιν αιτήσεως που θα έχει υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή από την 01.01.2021 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα έχει καταστεί πλήρης από την 01.01.2021 και εφεξής, με την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω, μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016. 

Οι παραπάνω ημερομηνίες μετατίθενται κατά ένα (1) έτος σε περίπτωση αιτήσεων για φ/β σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς φωτοβολταϊκός σταθμός που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο οποίος θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης μετά από αίτηση που θα υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή από την 01.01.2022 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα καταστεί πλήρης από την 01.01.2022 και εφεξής, μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016. 

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006  εξαιρούνται από τα ανωτέρω. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν επίσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν. στις οποίες: 

  • συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή 
  • έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα. 

Α.2. Πληρότητα αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης 

Σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η υποβολή του εγγράφου περιβαλλοντικής αδειοδότησης (βεβαίωση απαλλαγής ή απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ) ή να προκύπτει ότι έχουν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια υπηρεσία. 

Σε ότι αφορά στην αγροτική γη, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας), τα οποία έχουν εξειδικευτεί και στην υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87950/3470/23.12.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο. 

Προκειμένου μία αίτηση να χαρακτηριστεί πλήρης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα στοιχεία κυριότητας ή νόμιμης χρήσης της έκτασης όπου εγκαθίσταται ο σταθμός. Ειδικά η έγκριση επέμβασης σε δημόσιες εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δύναται να μην προσκομιστεί κατά το στάδιο της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς αλλά κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. 

Α.3. Ειδικές διατάξεις για Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) 

Έως την 01.07.2021, και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έως την 01.07.2022, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016, δηλαδή ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW).  

Στην περίπτωση που μέχρι την 01.07.2021 το ανωτέρω όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) δεν καλυφθεί από κάποια Ενεργειακή Κοινότητα, αυτή μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως και 31.12.2021, να συνάψει, μέχρι δύο (2) Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς να ξεπεράσει το όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ, και για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή πριν την 01.01.2021. 

Στην περίπτωση που μέχρι την 01.07.2022 το ανωτέρω όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) δεν καλυφθεί από κάποια Ενεργειακή Κοινότητα, αυτή μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως και 31.12.2022, να συνάψει, μέχρι δύο (2) Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς να ξεπεράσει το όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ, και για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή πριν την 01.01.2022.  

Ειδικά Ε.Κοιν. στις οποίες: 

  • συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή 
  • έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα

δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω και ισχύει ότι έως τις 31.12.2021 απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) και έως τις 31.12.2022 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW). 

Α.4. Ενέργειες Διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ /ΑΔΜΗΕ ΑΕ) 

Έως τις 28.02.2021, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί και ήταν πλήρεις μέχρι και την 31.12.2020. 

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έως τις 28.02.2022, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί και ήταν πλήρεις μέχρι και την 31.12.2021. 

Α.5. Ενέργειες ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (ως Διαχειριστή ΜΔΝ) 

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (ως Διαχειριστής ΜΔΝ), προκειμένου να συνάψουν, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, ελέγχουν: 

το κριτήριο της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016, όπως αυτό έχει αναλυθεί στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/50234/1658/03.06.2019 εγκύκλιο, 
τη λίστα που έχουν δημοσιεύσει οι αρμόδιοι διαχειριστές σχετικά με τις αιτήσεις χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί και είναι πλήρεις πριν την 01.01.2021 και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πριν την 01.01.2022. 
Α.6. Ένταξη των φωτοβολταϊκών σταθμών σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών

Μετά την 01.01.2022 και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μετά την 01.01.2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διαπίστωσης της πληρότητας του φακέλου χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και ανεξαρτήτως ισχύος, όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (συμπεριλαμβανόμενων των σταθμών που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν. ), εκτός αυτών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006, δύναται να συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά από συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016. 

Β’ Μέρος – Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) του άρθρου 160 του ν.4759/2020

Β.1. Περιγραφή του Κριτηρίου 

Μέλος Ε.Κοιν., η οποία έχει ως σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, που έχει ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και έχει συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.4513/2018. 

Ε.Κοιν. που έχουν συσταθεί με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό οφείλουν αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν μέλη και άλλης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, ακόμη και σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους. 

Β.2. Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 

Ο αρμόδιος Διαχειριστής, πριν τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμό που αναπτύσσεται από Ε.Κοιν. (εκτός των σταθμών που εφαρμόζουν ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν. 4513/2018),  προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ελεγχόμενη Ε.Κοιν. δεν έχει ούτε ένα (1) μέλος που να είναι μέλος και σε άλλη Ε.Κοιν, προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες: 

Ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς όλες τις Ε.Κοιν. που εκκρεμεί η έκδοση Οριστικής Προσφοράς σύνδεσης ότι θα πρέπει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών να του αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση τα Α ή Β όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 

Ειδικά για την περίπτωση κοινού αιτήματος βάσει του αρ. 135 του ν. 4685/2020 ο διαχειριστής αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκπρόσωπο της ομάδας

των παραγωγών. Κάθε εκπρόσωπος σταθμού του κοινού αιτήματος οφείλει να προσκομίσει κατά περίπτωση τα Α ή Β. όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 

Α) Σε περίπτωση πλήρωσης του κριτηρίου: 

  • Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετείχαν κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής στον αρμόδιο διαχειριστή της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης έως και σήμερα (ημέρα υπογραφής της Υ.Δ.) σε άλλη προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –  Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό. 

Β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης του κριτηρίου: 

  • Την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. προκειμένου τα μέλη της να μην αποτελούν μέλη σε προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. (δηλαδή σε Ε.Κοιν που έχει συσταθεί προγενέστερα από την εξεταζόμενη Ε.Κοιν.) που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, καθώς και τη σχετική πράξη τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της 
  • Τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά στοιχεία της Ε.Κοιν. (κωδικοποιημένο καταστατικό, Γενικό πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ, πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ τρέχουσας εκπροσώπησης) 

Σε περίπτωση αποστολής Υ.Δ. της περίπτωσης Α, το αίτημα διατηρεί την ήδη καθορισθείσα προτεραιότητα εξέτασης για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης. 

Σε περίπτωση αποστολής των στοιχείων της περίπτωσης Β, ο σταθμός “χάνει” τη θέση που είχε στη σειρά προτεραιότητας και κατατάσσεται εκ νέου σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν, και ο αρμόδιος Διαχειριστής προχωρά στην εξέταση των επόμενων αιτήσεων χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης σύμφωνα με την καθορισθείσα σειρά προτεραιότητας. 

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων των περιπτώσεων Α ή Β, κατά περίπτωση, το εν λόγω αίτημα δεν εξετάζεται (παύει η κατάταξη του σε σειρά προτεραιότητας) και ο αρμόδιος Διαχειριστής συνεχίζει την εξέταση και τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης στις λοιπές αιτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα σειρά προτεραιότητας. 

Σε περίπτωση αποστολής της Υ.Δ. της περίπτωσης Α μετά την τεθείσα από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά τα ανωτέρω προθεσμία, το αίτημα εξετάζεται με βάση την αρχική σειρά προτεραιότητας, και η προσφορά σύνδεσης χορηγείται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

Σε περίπτωση αποστολής των στοιχείων της περίπτωσης Β μετά την τεθείσα από τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά τα ανωτέρω προθεσμία ο σταθμός “χάνει” τη θέση που είχε στη σειρά προτεραιότητας και κατατάσσεται εκ νέου σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. Στην ειδική περίπτωση που κατά την ημερομηνία αποστολής των στοιχείων η νέα θέση εξέτασης στη σειρά προτεραιότητας έχει παρέλθει (δηλαδή ο Διαχειριστής έχει χορηγήσει προσφορές σύνδεσης σε επόμενα στη σειρά προτεραιότητας αιτήματα) η προσφορά σύνδεσης χορηγείται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

Ειδικά για τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) στις παραπάνω περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών στοιχείων, η κατάταξη στη σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνει χώρα στην αμέσως επόμενη επικαιροποίηση της σειράς προτεραιότητας, ήτοι τον αμέσως επόμενο ημερολογιακό μήνα, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 (υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 ΦΕΚ Β΄/5693/23.12.2020). 

Σε κάθε περίπτωση προκειμένου ο σταθμός ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και δεν έχει λάβει προσφορά σύνδεσης να μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, η καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν, προκειμένου να πληρείται το κριτήριο, πρέπει να έχει συμβεί πριν την 01.01.2021 (εκτός των περιπτώσεων Ε.Κοιν. που συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα). 

Σε περίπτωση κοινών αιτημάτων χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του ν.4685/2020, όπου στο ομαδικό αίτημα περιλαμβάνονται και σταθμοί από Ε.Κοιν. που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.4513/2018, τότε το ομαδικό αίτημα κατατάσσεται σε σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία καταχώρησης της πράξης τροποποίησης των μελών της Ε.Κοιν. στο Γ.Ε.ΜΗ. και της τελευταίας Ε.Κοιν. της οποίας περιλαμβάνονται σταθμοί στο κοινό αίτημα, ώστε πλέον να πληρείται το κριτήριο για το σύνολο των Ε.Κοιν. που έχουν υποβάλλει αιτήσεις στο κοινό αίτημα, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αποσύρουν τους σταθμούς των εν λόγω Ε.Κοιν. από το κοινό αίτημα και για τους λοιπούς εναπομείναντες σταθμούς εξακολουθεί η ισχύς να υπερβαίνει τα 8MW) 

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενες Ε.Κοιν. μπορούν να υποβάλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή τα στοιχεία των περιπτώσεων Α ή Β, κατά περίπτωση, πριν λάβουν το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αρμόδιο Διαχειριστή ή ακόμη και κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης.  

Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που κατά την προφανή γνώση του αρμόδιου Διαχειριστή, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί από δειγματοληπτικό έλεγχο κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, με βάση τα υποβληθέντα κατά το χρόνο της αίτησης στοιχεία, ότι υπάρχουν ταυτόσημα μέλη σε παραπάνω από μία (1)  Ε.Κοιν. με έδρα την ίδια Περιφέρεια και για τον ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, τότε δεν χορηγείται προσφορά σύνδεσης στην/στις Ε.Κοιν. που έχουν συσταθεί μεταγενέστερα. 

Όσον αφορά στις αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης από Ε.Κοιν. που υποβάλλονται στον αρμόδιο Διαχειριστή μετά την 1.1.2021 μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά της αίτησης, προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί πλήρης, θα πρέπει να υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετέχουν σε άλλη προϋφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό. 

Β.3. Σύναψη σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. 

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο σύναψης Συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, θα πραγματοποιούν έλεγχο ότι η Ε.Κοιν. η οποία αιτείται τη σύναψη Σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης δεν έχει μέλος το οποίο είναι μέλος Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας και η οποία έχει συσταθεί πριν την Ε.Κοιν. που αιτείται τη σύναψη της Σύμβασης. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ζητούν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ε.Κοιν. την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την πλήρωση του ως άνω όρου, ενώ δύνανται και στο πλαίσιο ελέγχου να αρνούνται τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης, εφόσον προκύπτει ότι δεν πληρείται ο παραπάνω όρος. 

Γ’ Μέρος – Κοινά Αιτήματα του άρθρου 135 του ν.4685/2020 

Γ.1. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορά σε περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3 ή και του άρθρου 4 του ν.3468/2016, η συνολική ισχύς των οποίων ξεπερνά το όριο των 8 MW σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του ν.4685/2020, εφόσον ένας ή/και περισσότεροι από τους επιμέρους σταθμούς του κοινού αιτήματος δεν πληρούν τα κριτήρια πληρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2 της παρούσας εγκυκλίου, δύναται ο εκπρόσωπος του κοινού αιτήματος να τους τα αποσύρει από το κοινό αίτημα προκειμένου να χορηγηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης στους λοιπούς σταθμούς που πληρούν τα κριτήρια πληρότητας. Η προσφορά χορηγείται εφόσον η συνολική ισχύς των σταθμών που πληρούν τα κριτήρια πληρότητας υπερβαίνει τα 8 MW. Oι σταθμοί που αποσύρθηκαν από το κοινό αίτημα, μπορούν να αιτηθούν για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης άπαξ εκ νέου με νέο κοινό αίτημα σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια πληρότητας και η συνολική ισχύς τους ξεπερνά το όριο των 8MW, αλλά θα εξετάζονται με βάση την ημερομηνία υποβολής της νέας αίτησης. 

Σημειώνονται επίσης τα κάτωθι: 

  • Οι σταθμοί του κοινού αιτήματος που θα αποδέχονται την οριστική προσφορά διά μέσω του κοινού εκπροσώπου τους θα πρέπει να υπερβαίνουν τα οχτώ (8) MW.
  • Σε περίπτωση μη σύναψης της σύμβασης σύνδεσης, για κάποιο σταθμό, εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας, η εγγυητική επιστολή του εν λόγω σταθμού καταπίπτει κατά τα οριζόμενα στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Γ.2. Επίσης, σημειώνεται ότι δύναται να χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ με Άδεια Παραγωγής/Βεβαίωση Παραγωγού/Βεβαίωση Ειδικών Έργων, που έχουν υποβάλλει μεταγενέστερο αίτημα από σταθμούς που έχουν υποβάλλει κοινό αίτημα, εφόσον η σύνδεση τους (των σταθμών με Άδεια Παραγωγής, Βεβαίωση Παραγωγού, Βεβαίωση Ειδικού Έργου) προβλέπεται να γίνει σε ηλεκτρικό χώρο που δεν επηρεάζει τη χορήγηση οριστικής προσφοράς (καθώς και τους όρους αυτής) σε τυχόν προγενέστερα κοινά αιτήματα. 

Δ΄ Μέρος – Λοιπά Θέματα 

Δ1. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον ν.4414/2016 που θέσπισε ένα νέο πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ιδίως την παράγραφο 3α του άρθρου 7 του ίδιου νόμου ως προς τον περιορισμό ανάπτυξης πολλών έργων εκτός διαγωνισμών από τον ίδιο κάτοχο, την κατάργηση της ελάχιστης απόστασης των 150μ μεταξύ γειτονικών σταθμών προκειμένου αυτοί να απαλλάσσονται από περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς επίσης και τον ν.4685/2020 που απλοποίησε την αδειοδοτική διαδικασία για τα αδειοδοτούμενα έργα, παρέλκει ο έλεγχος της σύνθεσης των μελών ή της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης των νομικών και φυσικών προσώπων που αναπτύσσουν όμορους σταθμούς. 

Το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αιτείται τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης (για σταθμούς που απαλλάσσονται από υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγού) σε 2 όμορους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εφόσον η αθροιστική ισχύς των σταθμών δεν υπερβαίνει το όριο ισχύος του 1MW. 

Σε κάθε αυτοτελές ακίνητο είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός απαλλασσόμενου σταθμού παραγωγής (που εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγής) ανά τεχνολογία. Κατ’ εξαίρεση σε αυτοτελές ακίνητο επί του οποίου λειτουργεί απαλλασσόμενος φωτοβολταϊκός σταθμός με το παλαιό καθεστώς στήριξης βάσει εγγυημένων τιμών αποζημίωσης του ν.3468/2006, είναι δυνατή η εγκατάσταση από τον ίδιο ή από διαφορετικό φορέα ενός ακόμη απαλλασσόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού που εντάσσεται στο νέο καθεστώς στήριξης του ν.4414/2016, υπό την προϋπόθεση ότι η αθροιστική ισχύς των δύο σταθμών δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής από αδειοδότηση (πχ για φ/β σταθμούς το 1MW). 

Δ.2. Σχετικά με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018,  αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, δεν κατατάσσονται στην Ομάδα Γ’ αλλά κατατάσσονται στην Ομάδα Δ’ εκτός αν πρόκειται για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή για Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50  είναι φυσικά πρόσωπα.

Δ.3. Όσον αφορά στην εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που σε μία Περιφερειακή Ενότητα προκύπτει υπέρβαση του μέγιστου ορίου ισχύος της τελευταίας στήλης του Πίνακα 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, δύναται, παράλληλα με την πραγματοποίηση του ελέγχου υπέρβασης του ορίου όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, να χορηγούνται προσφορές σύνδεσης σε σταθμούς που εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια που δεν έχουν καθοριστεί ή χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εφόσον η σύνδεση τους προβλέπεται να γίνει σε διαφορετικό ηλεκτρικό χώρο (άλλο Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ), με τους σταθμούς που εγκαθίσταται σε αγροτεμάχιο που έχει χαρακτηριστεί ή καθοριστεί ως αγροτική γης υψηλής παραγωγικότητας. 

Δ.4. Λαμβάνοντας υπόψη και τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιοι Διαχειριστές θα πρέπει να διευκολύνουν την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων και στοιχείων από και προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. 

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα εγκύκλιο από εδώ

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …