Αρχική / Ενέργεια-ΑΠΕ / ΥΠΕΝ: Προϋποθέσεις και τιμές αναφοράς για τα μικρά υδροηλεκτρικά ως 15 MW

ΥΠΕΝ: Προϋποθέσεις και τιμές αναφοράς για τα μικρά υδροηλεκτρικά ως 15 MW

Το ΥΠΕΝ με σημερινή του απόφαση προχωρά στον καθορισμό των προϋποθέσεων ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και των Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149).

Η παρούσα αφορά σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, κατά τα προβλεπόμενα στον ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν.3468/2006 και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους

Με την παρούσα καθορίζονται, με βάση την παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, οι προϋποθέσεις ένταξης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς.

Προϋποθέσεις ένταξης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού

1. Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe εντάσσεται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που αντικαθίσταται ο βασικός ηλεκτρομηχανολογικός του εξοπλισμός και κατ’ ελάχιστο ο υδροστρόβιλος, η ηλεκτρογεννήτρια και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός ελέγχου λειτουργίας του σταθμού, όπως αυτή επιβεβαιώνεται από την αρμόδια Αρχή χορήγησης των Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας του σταθμού.

2. Οι κάτοχοι των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύ Εγχειρίδιά τους.

3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, προκειμένου να εκδώσει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, επιβάλλει στους κατόχους των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που πρόκειται να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, τεχνικούς περιορισμούς ως προς τη συμβολή των σταθμών αυτών στη στάθμη βραχυκύκλωσης ώστε να μην είναι υπέρμετρη και δυσανάλογη με την ισχύ του σταθμού.

Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού

Οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού εξοπλισμού τους, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 του ν.4414/2016, η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α) που προκύπτει ως ποσοστό της Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4414/16 όπως ισχύει, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

d1.png?itok=8YSq52mt

Στην περίπτωση που οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4414/16 τροποποιούνται με βάση την παρ.5 του άρθρου 4 του ν.4414/16, οι Τ.Α. των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών με εγκατεστημένη ισχύ έως και 15 MWe της παρούσας υπολογίζονται με βάση τις Τ.Α. του Πίνακα 1 όπως ισχύει.

Check Also

Εμβληματική συνεργασία ΔΕΔΑ με YALE University και ΕΚΠΑ για την ανάπτυξη πράσινης ενέργειας

Σε μια εμβληματική συνεργασία προχωρά η ΔΕΔΑ με το Κέντρο Αριστείας για τις Περιβαλλοντικές Σπουδές …