Αρχική / Επικαιρότητα / Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”

Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”

Ο Δήμος Παύλου Μελά, σε εναρμόνιση με όλους τους στόχους που έχουν τεθεί στο παρελθόν για το μακρόπνοο σχέδιο υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά (ΜΠΠΜ), προκήρυξε τον Απρίλιο του 2021 Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για τη διαμόρφωση τριών διακριτών ελεύθερων χώρων στο ΜΠΠΜ, με συνολικό ποσό βραβείων 131.488,20€.

Οι τρεις περιοχές πήραν τους χαρακτηρισμούς:

  • Περιοχή 1 «Η Μνήμη»,
  • Περιοχή 2 «Τo Θέαμα»,
  • Περιοχή 3 «Η Περιπέτεια».

Στο διαγωνισμό πήραν μέρος 5 έγκυρες συμμετοχές και κηρύχθηκε άγονος με την με αρ. 22/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πέντε πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και επιπλέον κλήθηκε η επιτροπή με νέο πρακτικό της να γνωμοδοτήσει περί της επανάληψης ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας, χωρίς τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού. Με την με αρ. 40/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η επανάληψη της διαδικασίας του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”, χωρίς τροποποίηση των όρων του, από τη φάση της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 23ο της Αναλυτικής Προκήρυξης και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 “Ματαίωση διαδικασίας” του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) και το άρθρο 20 του Ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική γνωμοδότηση της κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προτάσεων) στη Διοργανώτρια Αρχή ορίζεται η 21-06-2022, ημέρα Τρίτη. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η υποβολή των προσχεδίων των μελετών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παύλου Μελά, στη διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 1, Σταυρούπολη 564 30, Θεσσαλονίκη. Επίσης, δεκτές γίνονται προτάσεις που θα υποβληθούν στην ως άνω διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή τους.

Η Αναλυτική Προκήρυξη με τα Προσαρτήματα και Παραρτήματά της, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, όπως και τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες (σχέδιο γενικής οργάνωσης με επισήμανση 3 περιοχών, σχέδια Α’ Φάσης αξιοποίησης, χάρτης χαρακτηρισμού δασικών περιοχών, φωτογραφίες κ.α.), θα διατίθενται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://pavlosmelas.gr/arxitektonikosdiagonismos-mppm/ από την 23-02-2022 έως την 06-06-2022.

Οι αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο θα σταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση dpm@pavlosmelas.gr
έως και 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpm@pavlosmelas.gr τυχόν ερωτήματα για τον διαγωνισμό μέχρι την 21-03-2022 και ημέρα Δευτέρα.

Αρχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Συνολικά η περιοχή παρέμβασης, αφορά έκταση του πάρκου επιφάνειας 62.061 τ.μ. και εντοπίζονται γεωγραφικά ως ακολούθως:

Περιοχή 1 «Η Μνήμη», επισημαίνεται από την εμφατική παρουσία των δύο ιστορικών κτιρίων στρατωνισμού Α1 και Α2 του πρώην στρατοπέδου, η οποία πλαισιώνεται από αυτά, 43.061 τ.μ.

Περιοχή 2 «Τo Θέαμα», βόρειο τμήμα του πάρκου δίπλα στο αλσύλλιο, 7.500 τ.μ.

Περιοχή 3 «Η Περιπέτεια», νοτιοανατολικό άκρο του πάρκου κοντά στην οδό Δαβάκη, 11.500 τ.μ.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης εύχεται «Καλή επιτυχία» στο επιστημονικό προσωπικό που θα οραματιστεί και θα δημιουργήσει για μια μεγάλη αναπτυξιακή παρέμβαση στη σύγχρονη αστική ζωή της ευρύτερης Θεσσαλονίκης.

 

eikona-26.jpg

 

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …