Αρχική / Επικαιρότητα / Αυθαίρετα: Ο επίσημος οδηγός τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων

Αυθαίρετα: Ο επίσημος οδηγός τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων

Ξεκίνησε τη λειτουργία της στην πλατφόρμα του Κτηματολογίου η εφαρμογή που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020, δηλαδή στα δασικά αυθαίρετα, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις οικιστικές πυκνώσεις.

Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν κατοικίες και συνοδές κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαµβάνονται σε αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες ή βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις. Υπενθυμίζουμε πως το άρθρο 55 του ανωτέρω νόμου το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Κεφάλαιο των Οικιστικών Πυκνώσεων, αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 55
Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

  1. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος άρθρου 54 οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αίρεται αυτοδικαίως η αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 για τα ακίνητα, ως προς τα οποία δεν συμπληρώθηκε η αίτηση υπαγωγής.
  2. Εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση των παραπάνω δικαιολογητικών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος. Κατά της απορριπτικής απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η προσφυγή δεν παρατείνει την αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 52, η οποία λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης.
  3. Η γνωστοποίηση αποδοχής του αιτήματος υπαγωγής συνοδεύεται από τον υπολογισμό του καταβλητέου ειδικού προστίμου. Το πρόστιμο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο.
  4. Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά από διόρθωση προδήλου σφάλματος, αποδοχή αντιρρήσεων και κύρωση του δασικού χάρτη κατά τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), ακύρωση του χάρτη με δικαστική απόφαση ή αναμόρφωση του δασικού χάρτη, ότι η υπαχθείσα κατοικία βρίσκεται επί ακινήτου που δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή αυτή αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει. Το ίδιο ισχύει και εάν η παραπάνω διαπίστωση γίνει σε οποιοδήποτε προγενέστερο στάδιο της υπαγωγής.
  5. Εάν η υπαγωγή του παρόντος αφορά σε ακίνητο, το οποίο είχε ήδη τακτοποιηθεί, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), του άρθρου 8 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) και του άρθρου 97 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), τυχόν πρόστιμα που είχαν καταβληθεί με βάση τις ανωτέρω διατάξεις συμψηφίζονται με το ειδικό πρόστιμο της παραγράφου 3.

Από τη σχετική σελίδα που έχει πλέον ενεργοποιηθεί από το Κτηματολόγιο, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον ή δικαίωμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020, εκκινώντας αυτομάτως τη διαδικασία υπαγωγής. Μέσω αυτής της διαδικασίας, καθιερώνεται η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης κατοικιών (και συνοδών κατασκευών) από την κατεδάφιση και από άλλες διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτό επιβάλλεται από τη στάθµιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων.

Σημειώνουμε πως η υπαγωγή στις διατάξεις του ως άνω άρθρου αποκλείεται για τις εξής περιπτώσεις:

 • Κτίρια που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδεύουσας την κατοικία.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που έχουν ανεγερθεί µετά την 28η Ιουλίου
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύµφωνα µε τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισµό των περιοχών αυτών.
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές που εµπίπτουν στις περιπτώσεις δ’, ε’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’, ιγ’, ιδ’, ιε’, ιστ’, ιζ’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
 • Κτίρια και λοιπές κατασκευές εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979 (Α’ 289), τα οποία έχουν ανεγερθεί µετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 • Κτίρια ή συνοδεύουσες κατασκευές που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχηµάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόµενα.

Προκειµένου να υποβάλετε την αρχική αίτηση για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής κατοικιών και συνοδών κατασκευών στο άρθρο 55 του ν. 4685/2020, υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα:

Α. Να συµπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας υποβολής αιτήσεων για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής,

Β. Να συµπληρώσετε µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τις γεωγραφικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου της έκτασης/του γεωτεµαχίου,

Γ. Να συµπληρώσετε µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας τις γεωγραφικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου του κτηρίου (κατοικία ή/και συνοδεύουσα κατασκευή) που βρίσκεται εντός της έκτασης / του γεωτεµαχίου,

∆. Να καταβάλλετε υποχρεωτικά e-παράβολο ύψους 250 ευρώ ανά αίτηση και Ε. Να συνυποβάλλετε ηλεκτρονικώς τα απαραίτητα έγγραφα/στοιχεία.

Γενική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων µέσω της πλατφόρµας 

Επιγραµµατικά αναφέρεται ότι µέσω της πλατφόρµας πρέπει υποχρεωτικά να συµπληρωθούν όλα τα απαιτούµενα πεδία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα αιτήσεων. Μεταξύ αυτών, συµπεριλαµβάνονται:

 • Τα Στοιχεία Προσώπου (Στοιχεία Φυσικού / Νοµικού Προσώπου, Στοιχεία Επικοινωνίας) αλλά και τα Στοιχεία Πληρεξουσίων / Νοµίµων Αντιπροσώπων / Εκπροσώπων / Αντικλήτων της αίτησης του ενδιαφερόµενου, εφόσον υφίστανται,
 • Τα Στοιχεία της Έκτασης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση (τοποθεσία, συντεταγµένες),
 • Την Επίκληση για τη θεµελίωση του Εννόµου συµφέροντός, αλλά και την Επίκληση ∆ικαιώµατός µέσω προγενέστερης, εφόσον υφίσταται, υποβολής αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλµατος του δασικού χάρτη ή αντίρρησης κατά του περιεχοµένου του δασικού χάρτη, ή αίτησης ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου µέσου αµφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα της ιδιοκτησίας,
 • Την εγγραφή της Κατοικίας (είδος, κάλυψη, δοµηµένη επιφάνεια, ύψος, χρήση) και της τυχόν συνοδεύουσας κατασκευής, και
 • Τα Συνυποβαλλόµενα Στοιχεία/Έγγραφα σε µορφότυπο *.pdf ή *.tiff.

Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης µέσω της εφαρµογής, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του ΝΟΜΟΥ (νυν Περιφερειακή Ενότητα) και του ΟΤΑ, εντοπισµού της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου) και η οριοθέτησή της µέσω των εργαλείων της πλατφόρµας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα µεταφόρτωσης αρχείου µορφής AutoCAD DXF έκδοσης 2000, µορφής ASCII και µορφής πολυγωνικού GML, προκειµένου να απεικονιστεί η έκταση (γεωτεµάχιο) στην πλατφόρµα.

Κάθε αίτηση υποβάλλεται για το σύνολο των κτηρίων/συνοδών κατασκευών που περιλαµβάνονται εντός συγκεκριµένης/-ου έκτασης/γεωτεµαχίου, για το οποίο ο ενδιαφερόµενος επικαλείται έννοµο συµφέρον. Για κάθε έκταση/γεωτεµάχιο υποβάλλεται µία αίτηση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ο ενδιαφερόµενος προτίθεται να προβεί σε αιτήσεις κτηρίων/συνοδών κατασκευών που περιλαµβάνονται σε διαφορετικές εκτάσεις/γεωτεµάχια, συµπληρώνει και υποβάλλει τόσες αιτήσεις, όσες είναι και οι εκτάσεις/τα γεωτεµάχια.

Στην περίπτωση, που δεν έχουν συµπληρωθεί τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφεροµένου, οι γεωγραφικές συντεταγµένες (σε ΕΓΣΑ 87), των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση (γεωτεµάχιο) και του κτιρίου ή των κτιρίων εντός αυτής, η υποβολή αίτησης δεν είναι επιτρεπτή.

Για την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο), ύψους €250, µε κωδικό «2904 Υπαγωγή στις διατάξεις των οικιστικών πυκνώσεων», που εκδίδεται από τον ακόλουθο σύνδεσµο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων:

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

Το ηλεκτρονικό παράβολο καταβάλλεται ανά αίτηση. Επισηµαίνεται δε, ότι η µη καταβολή του ηλεκτρονικού παραβόλου, καθιστά την αίτηση απαράδεκτη.

Περιεχόμενο και Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις αφορούν σε κατοικίες και κατασκευές που τις συνοδεύουν, οι οποίες βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις εντός περιοχών που περιλαµβάνονται σε αναρτηµένους ή κυρωµένους δασικούς χάρτες και βρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Η αίτηση, εκτός της καταχώρησης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκµηρίωση του έννοµου συµφέροντος, περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου),
 • Tον εντοπισµό και την οριοθέτηση του περιγράµµατος των κτηρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου),
 • Tην περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτηµα, και των τυχόν κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και την χρήση,
 • Υποχρεωτικά έγγραφα:
  1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόµενου ότι τα στοιχεία είναι αληθή,
  2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου
  3. Έγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος
  4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού
  5. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Συµπληρωµατικά έγγραφα (π.χ αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλµατος κ.λπ.)

Οι επιτρεπόµενοι τύποι αρχείων είναι της µορφής *.pdf ή *.tiff και το µέγιστο επιτρεπόµενο µέγεθος ενός αρχείου είναι 40 mb.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λογαριασμός σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.

Ο χρήστης µπορεί να εισέλθει στην εφαρµογή µέσα από την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr εάν από το σηµείο «e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» επιλέξει την ενότητα «∆ασικοί Χάρτες», «Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4685/2020» και εν συνεχεία ΕΙΣΟΔΟΣ Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet (user name, password).

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες, επίσημο κείμενο του οδηγού υποβολής αιτήσεων πατώντας ΕΔΩ

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την αίτησή σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για την παραλαβή και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, όπου ανήκει η περιοχή της κατοικίας σας. Αρμόδια αρχή της εκάστοτε περιοχής είναι το Τμήμα Προστασίας του οικείου Δασαρχείου ή της οικείας Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείων.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …