Αρχική / Επικαιρότητα / Εταιρία αξιοποίησης ακινήτων ιδρύει ο ΕΦΚΑ

Εταιρία αξιοποίησης ακινήτων ιδρύει ο ΕΦΚΑ

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, με τίτλο “Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ” προβλέπεται στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο που αναρτήθηκε για διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας.

Η εταιρεία θα αναλάβει την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ασφαλιστικού φορέα το οποίο εκτιμάται οτι ξεπερνά τα 850.000 τετραγωνικά μέτρα με αντικειμενική αξία που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο καταστατικό της, δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, και καλύπτεται από τον ΕΦΚΑ. Η καταβολή του κεφαλαίου της εταιρείας και κάθε αύξησή του απαλλάσσονται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Για τον προσδιορισμό του μετοχικού κεφαλαίου και των πόρων της Εταιρείας εκπονείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οικονομοτεχνική μελέτη εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., που τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας, δεν θίγεται. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. παραμένει στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος διατηρεί τα εμπράγματα δικαιώματά του σε αυτή.

Η αξιοποίηση των ακινήτων από την Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με επιχειρησιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ενδεικτικούς τριμηνιαίους στόχους, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής.

Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο που ορίζεται στο καταστατικό της. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών τους και η κατάργηση ή συγχώνευσή τους.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη.

Στον σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

α) Η αντιπροσώπευση του e-ΕΦΚΑ και η ενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξίας και γενικά κάθε νομικής και υλικής πράξης διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του.

β) Η διασφάλιση και προστασία της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.

γ) Η εκμίσθωση, μίσθωση και με κάθε συμβατική μορφή παραχώρηση της χρήσης της ακίνητης περιουσίας που τίθεται υπό τη διοίκηση και διαχείρισή της,

δ) Η μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και η διαχείριση και συντήρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων.

ε) Η εκποίηση και εν γένει διάθεση των διοικούμενων και διαχειριζόμενων από αυτή ακινήτων. Η σύσταση, μεταβίβαση και παραχώρηση επί των ακινήτων αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, περιλαμβανόμενης σε αυτά και της σύστασης δικαιώματος επιφάνειας, με κάθε συμβατική μορφή και τύπο.

στ) Η με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που διοικεί και διαχειρίζεται, καθώς και ίδιων ακινήτων της, για δημόσιους, δημοσιολογικούς, κοινωφελείς, κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και ανθρωπιστικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος.

ζ) Η απογραφή, χαρτογράφηση και κτηματογράφηση από το Ελληνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η εκτίμηση της αξίας της. Η τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των τίτλων ιδιοκτησίας της.

η) Η αποδοχή στο όνομα και για λογαριασμό του e-E.Φ.Κ.Α. παραχωρήσεων, δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών ακινήτων. Η εκπροσώπηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις διαδικασίες απαλλοτριώσεων υπέρ αυτού.

θ) Η εκπόνηση και ανάθεση μελετών αξιοποίησης της ακινήτων περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η εκπόνηση και ανάθεση οικονομικών, τεχνικών, οικονομοτεχνικών, κατασκευής, επίβλεψης, διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών έργων, μελετών έργων ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε μελετητικού και συμβουλευτικού έργου, εργασίας και υπηρεσίας, για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.

ι) Η ανάθεση και ανάληψη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων, οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και αναπαλαίωσης ακινήτων, και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου για την ακίνητη περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται.

ια) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας και συναλλαγής, που είναι άμεσα ή έμμεσα συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική των σκοπών της.

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …