Αρχική / Επικαιρότητα / Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Κάθετη οργάνωση και υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου 2021 «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου της Π.Ν.Π.:

1. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, και λειτουργούν εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού. Συγκεκριμένα οι κάτωθι υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων:

  1. Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, σε ό,τι αφορά τις ασκούμενες αρμοδιότητες του τομέα δασών, μετονομαζόμενες σε Γενικές Διευθύνσεις Δασών,
  2. Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών,
  3. Διευθύνσεις Δασών,
  4. Διευθύνσεις Αναδασώσεων και
  5. Δασαρχεία,

με το σύνολο των ασκούμενων από αυτές αρμοδιοτήτων, υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, που αναλαμβάνει τον συντονισμό και έλεγχο των έργων και εργασιών που εκτελούν σε ό,τι αφορά την ενιαία, έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ασκούμενης δασικής πολιτικής και της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση.

2. Οι υπηρεσίες της παρ. 1, οι οποίες διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες, την έδρα και τη χωρική αρμοδιότητα που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποτελούν τις οργανωτικές και εκτελεστικές δομές υλοποίησης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ως άνω Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρμόδιος για θέματα δασών ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

3. Το τακτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της παρ. 1 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη δημοσίευση της παρούσας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται κατ’ ανάλογο τρόπο και για το προσωπικό που απασχολείται στις ως άνω υπηρεσίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Με διαπιστωτικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το προσωπικό του πρώτου εδαφίου, το οποίο μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ακολούθως, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ως άνω προσωπικό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται οργανικές θέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυξάνοντας αντίστοιχα τις προβλεπόμενες θέσεις κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου. Πάσης φύσεως μισθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβανε το μεταφερόμενο προσωπικό, εξακολουθούν να διατηρούνται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.

4. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το παρόν με το προσωπικό, την οργάνωση, τον εξοπλισμό, τις υποδομές και τα οχήματα που είχαν την 1η Αυγούστου 2021. Μεταγενέστερες μεταβολές πάσης φύσεως δεν λαμβάνονται υπόψη. Συλλογικά όργανα, στα οποία συμμετέχει προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος και χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε ενέργεια ή διατύπωση.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καθορίζονται οι διοικητικές λεπτομέρειες της μεταφοράς των υπηρεσιών της παρ. 1 και του αντίστοιχου προσωπικού, τα θέματα υπηρεσιακής κατά στασης, μεταθέσεων και κάθε είδους μετακινήσεων του προσωπικού, η μισθοδοσία, η κάλυψη των κάθε είδους δαπανών των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, η μεταφορά πιστώσεων, η στέγαση υπηρεσιών και ρυθμίζονται τα θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, το σύνολο των διοικητικών πράξεων των παραπάνω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων που αφορούν
σε αυτές τις υπηρεσίες, εκδίδεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και η μισθοδοσία του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της παρ. 1 καλύπτεται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Σχετικό αρχείο:

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Αυγούστου 2021 (A΄ 143/13.08.2021) «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις»

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …