Αρχική / Επικαιρότητα / Νέες ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο

Νέες ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο

Νέες διατάξεις που αφορούν στη χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο κατατέθηκαν πριν λίγο με τροπολογία στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ που αφορά στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το προτεινόμενο άρθρο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 του ν. 4304/2014, προκειμένου να είναι δυνατή η προκήρυξη δράσεων που χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα των περιφερειών από όλα τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαχείρισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, στις περιοχές ευθύνης τους, με την ιδιότητά τους ως διαχειριστών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, καθώς και ο ορισμός τους ως φορέων υποδοχής των αιτήσεων για ένταξη στις δράσεις, ως φορέων πιστοποίησης της αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης ή/και ως φορέων καταβολής της χρηματοδότησης . Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι φορέας χρηματοδότησης μπορεί να είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλος φορέας, ανάλογα με την πηγή.

Διαβάστε παρακάτω τις προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4304/ 2014

Στο άρθρο 28 του v. 4304/ 2014 (Α’ 234) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται με απόφασή του να προκηρύσσει δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που αφορούν στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισμό των αέριων εκπομπών ρύπων. Φορέας χρηματοδότησης των δράσεων ορίζεται κατά περίπτωση το Υπουργείο Περιβάλλοντος κα ι Ενέργειας ή άλλος φορέας, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης. Στην απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο των δράσεων, οι ωφελούμενοι, οι διαδικασίες υλοποίησης και πιστοποίησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή τους.»b2green

2. Η π αρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ως άνω δράσεων δύνανται να ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 ως φορείς υποδοχής των αιτήσεων για ένταξη στις δράσε ις, ως φορείς πιστοποίησης της αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης ή/και ως φορείς της καταβολής της χρηματοδότησης, τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου, στις περιοχές ευθύνης τους, με την ιδιότητά τους ως διαχειριστών του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Στην περίπτωση αυτή, στην ίδια απόφαση προβλέπεται και ο φορέας ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων κα ι προϋποθέσεων των δράσεων από τα πρόσωπα αυτά».

3. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:b2green

«4. Για τους σκοπούς εφαρμογής των παρ. 1 και 2, δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι αναγκαίες λεπτομέρειες όσον αφορά στη χρηματοδότηση των ανωτέρω φορέων από το ΠΔΕ για την υλοποίηση των δράσεων. Με την ίδ ια απόφαση είναι δυνατόν να ορίζεται αποζημίωση προς τους ανωτέρω φορείς, ως ποσοστό του προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται, το οποίο δεν δύναται να ξεπερνά το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού των δράσεων για την κάλυψη των εξόδων τους, ανάλογα με το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουν .»

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …