Αρχική / Επικαιρότητα / Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες σχεδιάζει το ΥΠΕΝ – Ζητούμενα η πρόσβαση σε προγράμματα και τραπεζικό δανεισμό

Νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες σχεδιάζει το ΥΠΕΝ – Ζητούμενα η πρόσβαση σε προγράμματα και τραπεζικό δανεισμό

Σχέδιο νόμου για την πλήρη αναµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το θεσµό των Ενεργειακών Κοινοτήτων επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ, στα πλαίσια των θεσµικών πρωτοβουλιών που προωθεί για την ορθολογική ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα.

Μέσα από τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το ΥΠΕΝ θα επιδιώξει να δώσει τη δυνατότητα στις Ενεργειακές Κοινότητες να επιτελέσουν τον κρίσιµο ρόλο τους για την εφαρµογή στην πράξη της ενεργειακής δηµοκρατίας. 

Οι παρεμβάσεις που θα επιχειρηθούν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αφορούν αφενός την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αφετέρου την άρση εµποδίων και την επίλυση προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρµογή του ν.4513/2018.

Πιο αναλυτικά, με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ θα ενσωµατωθούν στην εθνική νοµοθεσία το άρθρο 16 «Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών» της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση), καθώς και το άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (αναδιατύπωση).   

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν στη βάση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι ρυθμίσεις που επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ επιχειρούν να λύσουν τα εξής:

-Αδυναµία συµµετοχής των Ενεργειακών Κοινοτήρων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα λόγω περιορισµού έδρας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα προκύπτει γιατί δεν εκδόθηκε η πρόσκληση µε θέµα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, καθώς κρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων ότι ο περιορισµός του ν.4513/2018 σχετικά µε την καταστατική έδρας µιας Ενεργειακών Κοινοτήτων δεν ήταν συµβατός µε το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό και το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις. 

-∆υσκολία πρόσβασης των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε τραπεζικό δανεισµό. 

-Οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν για Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες έχουν µέλη ΟΤΑ, δεν ισχύουν και για Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες έχουν µέλη επιχειρήσεις ΟΤΑ. 

– Ενεργειακές Κοινότητες οι οποίες έχουν µέλος ΟΤΑ, ακόµη κι αν ο ΟΤΑ συµµετέχει στο συνεταιριστικό κεφάλαιο µε µικρό ποσοστό, δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε προµήθεια ή έργο χωρίς την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» .

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …