Αρχική / Επικαιρότητα / Νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

Νέο πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2239 Τεύχος Β’ 31 Μαΐου 2021 η απόφαση για το «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.

Διαγωνισμός μελετών με απονομή βραβείων είναι η διαδικασία με την οποία η αναθέτουσα αρχή/φορέας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, επιδιώκει την εξασφάλιση μελετών ή σχεδίων ιδεών στον τομέα της αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού και της χωροταξίας – πολεοδομίας και αναλόγως του αντικειμένου χαρακτηρίζονται αντιστοίχως ως αρχιτεκτονικοί ή πολεοδομικοί – χωροταξικοί διαγωνισμοί.

Διαγωνισμός ιδεών είναι ο διαγωνισμός που έχει ως στόχο τη διερεύνηση των κύριων παραμέτρων ενός θέματος, την αξιολόγησή τους, την ανάδειξη της βασικής συνθετικής ιδέας, την εξειδίκευση του προγράμματος του έργου και τη διαμόρφωση του πλαισίου για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της μελέτης του έργου.

Διαγωνισμός προσχεδίων είναι ο διαγωνισμός που έχει ως στόχο την επιλογή της καλύτερης πρότασης για ένα συγκεκριμένο σχέδιο και την ανάθεση της περαιτέρω επεξεργασίας της μελέτης στο βραβευμένο μελετητή.

Διαγωνισμός δύο σταδίων είναι ο ενιαίος διαγωνισμός, το πρώτο στάδιο του οποίου συνιστά διαγωνισμό ιδεών και το δεύτερο στάδιο συνιστά διαγωνισμό προσχεδίων.

Οι διαγωνισμοί μελετών της παρούσας προκηρύσσονται υποχρεωτικά για μελέτες ιδεών ή προσχεδίων και τροποποιήσεις μελετών οι οποίες δεν είναι προϊόν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, κάθε αξιόλογου τεχνικού έργου του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα (ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των αναπτυξιακών οργανισμών τους), των ΝΠΔΔ και των θρησκευτικών φορέων.

Ως αξιόλογο τεχνικό έργο νοείται κάθε έργο που έχει ευρύτερη κοινωνική, πολεοδομική, αρχιτεκτονική, τεχνική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία, η δε λειτουργία του, ο όγκος, η θέση ή άλλα χαρακτηριστικά του έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο ευρύτερο δομημένο ή φυσικό περιβάλλον ή αφορά σε έργο επαναλαμβανό- μενου τύπου.

Σε διαγωνισμούς μελετών του άρθρου 1, παρ. 2 της παρούσης, μπορούν να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα, αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι – χωροτάκτες, που κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα ή του πολεοδόμου- χωροτάκτη, σε αντιστοιχία με το αντικείμενο του διαγω- νισμού, όπως αυτό καθορίζεται στην προκήρυξη.

Η διαδικασία για τη διενέργεια του διαγωνισμού προϋποθέτει τη δημιουργία φακέλου του διαγωνισμού, ανάλογα με το είδος του, από την αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής.

Προκειμένου ο αγωνοθέτης να προκηρύξει και να ολοκληρώσει την διαδικασία του διαγωνισμού, πρέπει να έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση κάθε σχετικής δαπάνης (συγκρότηση του φακέλου προκήρυξης του διαγωνισμού, απονομή βραβείων, τυχόν εξαγορές, αμοι- βή κριτικής επιτροπής, διοργάνωση έκθεσης των συμμετοχών κ.λπ.) καθώς και της δαπάνης για την ανάθεση των επόμενων σταδίων της μελέτης ή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον βραβευθέντα, αναλόγως του είδους του διαγωνισμού του άρθρου 1.

Στην περίπτωση που η διοργανώτρια αρχή δεν έχει τεχνική υπηρεσία με την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, μπορεί να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4412/2016 για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την υποστήριξη της κριτικής επιτροπής, τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος κ.λπ. Επίσης η διορ- γανώτρια αρχή μπορεί να αναθέσει τις παραπάνω εργα- σίες με σύναψη δημόσιας σύμβασης του ν. 4412/2016.

Κατεβάστε εδώ όλο το ΦΕΚ:
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/05/Απόφαση-Περιβάλλοντος-και-Ενέργειας-ΥΠΕΝΔΜΕΑΑΠ48505387-19.05.2021-ΦΕΚ-2239-31.05.2021-τεύχος-Β.pdf

 

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …