Αρχική / Επικαιρότητα / Πίνακας: Πόσα χρήματα δικαιούνται οι οικιακοί καταναλωτές σε κάθε Δήμο-Κοινότητα που λειτουργεί σταθμός ΑΠΕ

Πίνακας: Πόσα χρήματα δικαιούνται οι οικιακοί καταναλωτές σε κάθε Δήμο-Κοινότητα που λειτουργεί σταθμός ΑΠΕ

Την απόφαση επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 – 2019 υπέγραψε το ΥΠΕΝ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Γενική Διευθυντή Ενέργειας του ΥΠΕΝ η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Δημοσιεύεται ο Πίνακας Επιμερισμού των ποσών που παρακρατήθηκαν από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για την χρονική περίοδο από 01.01.2015 έως και 31.12.2019 και τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές των Κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί Σταθμοί κατ΄εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό ανωτ. σημ. 13 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.

2. Ο Πίνακας Επιμερισμού αναρτάται και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr).

3. Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα της παρ. 1 της παρούσας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

4. Ενστάσεις κατά της παρούσας απόφασης υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www. ypeka.gr).

5. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

• είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119 Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ

• είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_ oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη «Ένσταση κατά του Πίνακα Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών».

6. Ενστάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα εξετασθούν. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται από την σφραγίδα του ταχυδρομείου που τίθεται στο φάκελο. Ηλεκτρονική υποβολή ένστασης, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, δεν θα είναι εφικτή.

7. Οι ενστάσεις θα εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 και στην υπό ανωτ. σημ. 13 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν.

8. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (παρ. 4) απόσπασμα της παρούσας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις σταθμών του Πίνακα Επιμερισμού, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

9. Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 της υπό ανωτ. σημ. 13 κοινής υπουργικής απόφασης:

  1. Εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αποσπάσματος της παρούσας, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προσδιορίζει τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές και προβαίνει στους υπολογισμούς του άρθρου 3 (παρ. 3, 4, 5 και 6) της υπό ανωτ. σημ. 13 κοινής υπουργικής απόφασης για όλους τους δικαιούχους, του Διασυνδεδεμένου Δικτύου και των ΜΔΝ και αναρτά στην ιστοσελίδα της πίνακα με τους αριθμούς ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, τον οποίο γνωστοποιεί στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
  2. Στις περιπτώσεις που το αποδιδόμενο ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (0,01€), οι αριθμοί ενεργούς σύνδεσης των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών δεν αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές αυτών των Κοινοτήτων σε επόμενο επιμερισμό.
  3. Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν συμπεριλαβάνονται στον πίνακα της παρ. 9.i. της παρούσας, δύνανται να υποβάλλουν στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι σύμφωνα με τον Πίνακα της παρ. 1 της παρούσας. Αιτήσεις δύναται να υποβληθούν εντός ενός (1) μηνός από την ανάρτηση του πίνακα της παρ. 9.i., στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  4. Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού διαβιβάζουν αμελλητί τις σχετικές βεβαιώσεις των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  5. Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αναρτά στην ιστοσελίδα της τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, επιμερίζει στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Προμηθευτές) τα ποσά του Πίνακα της παρ. 1 της παρούσας ανά δικαιούχο της πίστωσης, ενημερώνει σχετικά τους Προμηθευτές και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνωστοποιεί στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (MΔN), τα συνολικά ποσά ανά Προμηθευτή.
  6. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και, για την περίπτωση των ΜΔΝ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (ΜΔΝ), πιστώνουν τα ποσά της παρ. 9.v. της παρούσας στους Προμηθευτές, εντός δέκα (10) ημερών από την ενημέρωση τους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  7. Οι Προμηθευτές πιστώνουν, στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, τα ποσά της παρ. 9.v. μέσω του πρώτου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώνουν σχετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη ΡΑΕ, τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  8. Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού του Πίνακα της παρ. 1 της παρούσας, ενημερώνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο τις Κοινότητες, οι οποίες βρίσκονται στην εδαφική τους περιφέρεια για τη δημοσίευση της παρούσας καθώς και για την ανάρτηση του πίνακα της παρ. 9.i. της παρούσας και γενικά οφείλουν να παρακολουθούν και να παρέχουν ενημέρωση στις Κοινότητες για την εξέλιξη της διαδικασίας επιμερισμού.

10. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε κα κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ με τον πίνακα και τα ποσά όλων των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, εδώ

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …