Αρχική / Επικαιρότητα / Προς επικαιροποίηση ο ΚΕΝΑΚ – Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την τροποποίησή του

Προς επικαιροποίηση ο ΚΕΝΑΚ – Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την τροποποίησή του

Ο ΚΕΝΑΚ αλλάζει και ανατέθηκε από το ΥΠΕΝ η αναθεώρησή του στο ΤΕΕ.  Με βάση την ανάθεση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια το έργο περιλαμβάνει:

  • την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στην επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και οι παράμετροι της 1ης έκδοσης της έκθεσης για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.
  •  την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του έργου.

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις

Διαβάστε αναλυτικότερα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

– Αναθέτουμε σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2β, του άρθρου 3,
του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), την υλοποίηση του έργου με τίτλο
«Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου
πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΤΕΕ), σύμφωνα και με την εισήγηση που περιλαμβάνεται στο από
3.11.2016 Πρακτικό αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου της
Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 185354/1842/24.10.2016
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1. Το έργο που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος περιλαμβάνει:
– Την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στην
επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ενσωματωθούν
τα αποτελέσματα των υπολογισμών των βέλτιστων από πλευράς κόστους
επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για νέα και
υφιστάμενα κτίρια και δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και οι παράμετροι της 1ης
έκδοσης της έκθεσης για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.
– την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την παρακολούθηση της
εφαρμογής του έργου.
Τα παραδοτέα και οι γενικοί και ειδικοί όροι υπό τους οποίους θα υλοποιηθεί το έργο
θα περιγράφονται αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναδόχου.

2. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις, ως εξής:

Α’ φάση:

– Εκπόνηση πίνακα με τιμές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
– Προτάσεις αναθεώρησης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης και της
συναφούς κείμενης νομοθεσίας ώστε να ενσωματωθούν τα αποτελέσματα της
έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και της έκθεσης για
τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια.
– Αναθεώρηση Τεχνικών Οδηγιών 20701−1/2010, 20701−2/2010,
20701−3/2010, 20701−4/2010, 20701−5/2010 ώστε να ενσωματωθούν σε
αυτές όλες οι τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα της

έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων απαιτήσεων και από την έκθεση
για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτίρια.
– Έκδοση Τεχνικής Οδηγίας Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ώστε να ενσωματωθούν οι
αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων.
– Προτάσεις αναθεώρησης του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, ώστε να ενσωματωθούν
στο λογισμικό όλες οι νομοθετικές και τεχνικές τροποποιήσεις που θα προκύψουν
από τα αποτελέσματα της έκθεσης των οικονομικά αποδοτικών ελάχιστων
απαιτήσεων, από την έκθεση για τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας
κτίρια, τις αναθεωρημένες ΤΟΤΕΕ και τη νέα ΤΟΤΕΕ για το βιοκλιματικό
σχεδιασμό.
– Σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για τον έλεγχο της ριζικής ανακαίνισης, τον
έλεγχο της οικονομικής, τεχνικής και λειτουργικής εφικτότητας, την εκπόνηση
ενεργειακών επιθεωρήσεων, ιδίως συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, κλπ.

Β’ φάση:

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα
ανακύψουν στο στάδιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του έργου από την εν
λόγω Υπηρεσία του Υπουργείου. Κατά τη φάση αυτή του έργου ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί σε επικαιροποίηση των παραδοτέων της φάσης Α΄, βάσει των
οδηγιών της ανωτέρω Υπηρεσίας.

3. Η διάρκεια του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της παροχής
υπηρεσιών της Α΄ και Β’ φάσης του έργου, αν αυτές, για οποιοδήποτε λόγο,
εκτελεστούν μετά την παρέλευση συμβατικών ημερομηνιών παράδοσης.

4. Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 115.000 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 27.600,00 Ευρώ, σύνολο 142.600,00 Ευρώ, η οποία θα
βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» η οποία
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020». Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και
δικαιολογητικά.

5. Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί αρμοδίως.

6. Καλούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) να υποβάλλει ηλεκτρονικά
μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και να προσκομίσει σε
έντυπη μορφή, και εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, τα
ακόλουθα:

o Δικαιολογητικά σύστασης και νομιμοποίησης (αντίγραφα καταστατικών με τις
τροποποιήσεις τους ΦΕΚ). Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου
κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις
αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης.

o Νόμιμη εξουσιοδότηση προς υπογραφή της σύμβασης.

o Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.

o Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τέλεση σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος ή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
υπεξαίρεση, δωροδοκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, ψευδορκία ή δόλια χρεωκοπία.

o Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ανάκληση της άδειας
λειτουργίας του, πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή δικαστική συμπαράσταση (στην περίπτωση
που είναι φυσικό πρόσωπο), ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού
συμβιβασμού, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη διαδικασία, καθώς και

o Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 10% του
συνολικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσό
11.500 Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα
επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

Δείτε το έγγραφο στο diavgeia: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕ234653Π8-ΨΛ1?inline=true

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …