Αρχική / Επικαιρότητα / Σε δημόσια διαβούλευση η “ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.” για την αξιοποίηση του ναυαγίου

Σε δημόσια διαβούλευση η “ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.” για την αξιοποίηση του ναυαγίου

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Ιουνίου βρίσκεται νομοσχέδιο του υπουργείου τουρισμού που προβλέπει την σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» με σκοπό την συντήρηση και περαιτέρω αξιοποίηση του Ναυαγίου Ζακύνθου του δεύτερου σε επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα τουριστικού προορισμού στην Ελλάδα.
 
Η εταιρεία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» θα έχει διάρκεια ενενήντα εννέα χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου και μετοχικό κεφάλαιο 250.000 ευρώ.
 
Η Εταιρεία που θα λειτουργεί ανεξάρτητα ως ΑΕ, θα μπορεί
 
  • να συνιστά φορέα υλοποίησης σχεδίου, έργου ή προγράμματος,
  • να κινήσει τη διαδικασία Σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου,
  • να αποδέχεται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες από οποιαδήποτε πηγή στο όνομά της,
  • να αγοράζει άλλα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον της έκτασης της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής, 
  • να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργου, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας, καθώς και την υλοποίηση αυτών, σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, χρηματοδοτούμενων από προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 
  • να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), 
  • να συνάπτει και να εκτελεί προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία, 
και να προχωρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση επιτακτικών ή έκτακτων αναγκών για την ασφάλεια του τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή, όπως τις μελέτες και τα έργα που αφορούν 
 
στην αναπαλαίωση, υποστήλωση, υποστήριξη, αντιοξείδωση και προστασία από τη διάβρωση της μεταλλικής κατασκευής του καραβιού, με τοποθέτηση ικριωμάτων ασφαλείας για τους επισκέπτες, 
 
στην τοποθέτηση στη θάλασσα, κατά τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτής εξέδρας για την εξασφάλιση προστατευμένης πρόσβασης των λουόμενων και πρόσδεσης /έδρασης σκαφών και 

στην υποστήριξη, αντιστήριξη και σταθεροποίηση των πρανών, των επισφαλών οριζόντιων στρωμάτων και στοιχείων της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες αρχές με απευθείας ανάθεση μελετών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου και σε απευθείας ανάθεση έργου ή εργασιών σε τρίτους που έχουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων.  

Check Also

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή …