Αρχική / Eργασιακά / Αλλαγές στο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών & γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων

Αλλαγές στο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών & γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΝ υπέγραψε απόφαση τροποποίησης της με Α.Π.οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04.05.2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494).

Δείτε παρακάτω το περιεχόμενο της απόφαης:

Άρθρο 1

Η παρ.5 του άρθρου 2 της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04- 05-2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Εφόσον αξιόλογο τεχνικό έργο, κατά τις παραπάνω παραγράφους, ή και η μελέτη του εντάσσονται για χρηματοδότηση σε στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εξαιρείται από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.»

Αρθρο 2

Η παρ.9 του άρθρου 11 της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 22186/04-05-2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494), αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως εκάστοτε ισχύει, η δε καταβαλλόμενη, ανά συνεδρίαση, αποζημίωση στους ιδιώτες μέλη αυτής καθορίζεται, σε όλες τις περιπτώσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών σε 50 € και μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις για κάθε διαγωνισμό. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή χρηματοδότησης από την οποία καλύπτονται τα έξοδα του εκάστοτε διαγωνισμού (βραβεία, έκδοση τεύχους, οργάνωση έκθεσης των μελετών που βραβεύτηκαν). Ειδικώς για τις περιπτώσεις διεθνών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA), η αμοιβή της κριτικής επιτροπής ρυθμίζεται από τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί διαμορφώνονται με τη συνεργασία της.»

Άρθρο 3

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με Α.Π. οίκ. 26804/16.06.2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …