Αρχική / Eργασιακά / Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εκδόθηκε η ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/2021 που αφορά: Καθορισμός των στοιχείων των περιπτώσεων α έως θ της παρ. 4 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτούνται για την έκδοση και τον έλεγχο της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/ 4743/2021 στο (ΦΕΚ Β’ 6548/31-12-2021)

Άρθρο 1
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:

1. Για κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.λπ.):
α) Για την περίπτωση προσωρινής σύνδεσης/εργοταξιακής ηλεκτροδότησης, όπου απαιτείται, υποβάλλονται τα κάτωθι:
αα) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,
αβ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό του,
αγ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
αδ) τα στοιχεία νομιμότητας ιδιοκτησίας/κτιρίου/κατασκευής (οικοδομική άδεια, άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικής κατασκευής κ.λπ.).
β) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, υποβάλλονται επιπροσθέτως, πέραν των ανωτέρω, τα κάτωθι:
βα) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου,
ββ) η θεώρηση της οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4495/2017. Στην περίπτωση αιτημάτων ηλεκτροδότησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που έχουν χορηγηθεί από αρμόδια όργανα του άρθρου 31 του ν. 4495/2017, πλην της οικείας ΥΔΟΜ, όπως την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τις Υπηρεσίες Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων, τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών, Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές», τις Διευθύνσεις Ελέγχου Κατασκευής Έργων, την Εκκλησία της Ελλάδος και την Εκκλησία της Κρήτης για την ηλεκτροδότηση Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Μητροπολιτικών Μεγάρων, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κ.λπ, υποβάλλεται, θεωρημένη, η εκδοθείσα οικοδομική άδεια από τα ως άνω όργανα και φορείς.
Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί αυτοτελές τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, κ.λπ.) τα ως άνω στοιχεία της περίπτωσης β’ αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα.
γ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών ή εγκαταστάσεων οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, αλλά σύμφωνα με άλλη διοικητική πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας, κ.α.) υποβάλλεται, πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο α, η πράξη ολοκλήρωσης των εργασιών ή το θετικό πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης, εφόσον προβλέπονται, άλλως Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών.
δ) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κτηνοτροφικών στέγαστρων της υπ’ αρ. 5888/3.2.2004 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, «Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στέγαστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στέγαστρων» (Β’ 355), υποβάλλεται η θεωρημένη έγκριση της κατασκευής από την αρμόδια ΥΔΟΜ.
ε) Για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης κατασκευών και εγκαταστάσεων που είναι αυθαίρετες, υποβάλλεται ελλείψει της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, είτε η βεβαίωση υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταβολής τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, είτε η απόφαση εξαίρεσής τους από την κατεδάφιση.

2. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση εγκριτικής πράξης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ΟΤΑ, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:
α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,
β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της
γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα
δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών,
ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται,
στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας).
Ειδικότερα:
i. Στην περίπτωση φωτεινών επιγραφών, προσκομίζεται η άδεια του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον ν. 2946/2001 (Α’ 224).
ii. Στην περίπτωση κατασκευών και εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών, υποβάλλεται έγγραφο, με το οποίο εγκρίνεται η αντίστοιχη μελέτη από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της Περιφέρειας ή του Δήμου.
iii. Στην περίπτωση αρδευτικών εγκαταστάσεων, κατατίθεται ειδικό δελτίο από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.
iv. Στην περίπτωση ηλεκτροδότησης φωτεινών σηματοδοτών, υποβάλλεται έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ή της Περιφέρειας, σε αντιστοιχία με την αρμοδιότητα επί του δρόμου, επί του οποίου τοποθετείται ο σηματοδότης.

3. Για ειδικές κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την έκδοση πράξης λοιπών δημόσιων Υπηρεσιών και φορέων, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:
α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης
σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία,
β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,
γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
δ) τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών,
ε) αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδίδεται από τον οικείο δήμο σχετικά με την επιφάνεια της προς ηλεκτροδότηση ιδιοκτησίας/κτιρίου, εφόσον απαιτείται.
στ) τα στοιχεία νομιμότητας της κατασκευής (βεβαίωση, άδεια, ή έγγραφο της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας). Ειδικότερα:
i. Στην περίπτωση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων που διαμορφώνονται, υποβάλλεται βεβαίωση ότι περατώθηκαν τα έργα διαμόρφωσης από τον αντίστοιχο κατά περίπτωση φορέα, σύμφωνα με μελέτες εγκεκριμένες από Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή νομικά πρόσωπα ή την Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων αντιστοίχως.
ii. Στην περίπτωση στάσεων, στέγαστρων, σταθμαρχείων, εποπτειών, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβούκλιων αναμονής οδηγών καθώς και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις του ΟΟΣΑ, υποβάλλεται το οικείο έγγραφο του ΟΟΣΑ.
iii. Στην περίπτωση Υ/Σ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., υποβάλλεται σχετικό έγγραφο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε..
iv. Στην περίπτωση αρχαιολογικών εγκαταστάσεων και μνημείων, υποβάλλεται έγγραφο του Προϊσταμένου των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεότερων Μνημείων και των Υπηρεσιών Νεώτερων Μνημείων, και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
v. Στην περίπτωση κτισμάτων και εγκαταστάσεων εντός των συνόρων του Αγίου Όρους, υποβάλλεται έγγραφο του Κέντρου Διαφύλαξης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς.

4. Για εγκαταστάσεις και κατασκευές για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών υποβάλλεται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο βεβαιώνεται ότι για τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και οι υπόψη κατασκευές και εγκαταστάσεις δύνανται να ηλεκτροδοτηθούν.
Στην παραπάνω περίπτωση εμπίπτουν, περίπτερα αναπήρων πολέμου, σταθμαρχεία, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις ύδρευσης αποχέτευσης-άρδευσης Δήμων και Κοινοτήτων, μάνδρες οικοδομικών υλικών, λατομεία μεταλλεία, τροχογραφεία της ΕΛΠΑ, τροχόσπιτα του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, καντίνες, χώροι παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food), θερμοκήπια, αναμεταδότες της ΕΡΤ, πλατείες, οδοί και πάρκα, καθώς και αντλίες μη αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

5. Για τις υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται είτε σε υφιστάμενα ήδη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) είτε σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, υποβάλλονται για την περίπτωση οριστικής σύνδεσης/αρχικής ηλεκτροδότησης, τα κάτωθι:
α) υπεύθυνη δήλωση/απόφαση του εκπροσώπου του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,
β) τα στοιχεία της κατασκευής και τα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό της,
γ) τα στοιχεία του φορέα ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,
δ) υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού στην οποία δηλώνει πως η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που ορίζονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364, και είναι ολοκληρωμένες.
Επιπλέον των ανωτέρω υποβάλλονται:
i. για κοινόχρηστες υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε κοινόχρηστους ή/και κοινόκτητους χώρους υφιστάμενου κτιρίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22, ν. 4710/2020 (Α’ 142), τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου/ηλεκτρολόγου μηχανικού στην οποία συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης.
ii. για υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο που εγκαθίστανται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους εντός οικισμού, σχέδιο κάτοψης, υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο εμφαίνεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με την αντίστοιχη υποδομή καλωδίωσης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του χώρου στάσης και στάθμευσης.
 
Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες”.
Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής εισάγει αίτηση με τα στοιχεία του άρθρου 1 στο πληροφοριακό σύστημα και επιλέγει την αρμόδια για τη θέση της κατασκευής ΥΔΟΜ. Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μετά από υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης για την ορθότητα, εγκυρότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων, ο μηχανικός υποβάλλει την αίτηση και το σύστημα εκδίδει αυτόματα τη βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και λαμβάνει μοναδικό αριθμό.
Στις περιπτώσεις για τις οποίες η πράξη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ή τυχόν αναθεωρήσεις/ενημερώσεις αυτής έχουν εκδοθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος “e-Άδειες”, η αίτηση για τη βεβαίωση διασυνδέεται ηλεκτρονικά με την προγενέστερη πράξη με δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία αυτής.

Άρθρο 3
Ισχύς βεβαίωσης – Έντυπο βεβαίωσης

Η ισχύς της βεβαίωσης σύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και αναγράφεται επί των εντύπων των βεβαιώσεων οριστικής ή προσωρινής σύνδεσης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης η αίτηση του άρθρου 2 επανυποβάλεται, με αντίστοιχη ανανέωση του χρόνου ισχύος της.
Η ανωτέρω βεβαίωση χρησιμοποιείται και για τη σύνδεση της ιδιοκτησίας/κτιρίου με το δίκτυο ύδρευσης.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου από τις Υπηρεσίες Δόμησης

Η αρμόδια ΥΔΟΜ έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των βεβαιώσεων σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) ετησίως. Ο έλεγχος αφορά την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή σφαλμάτων, ο μηχανικός καλείται, όπως εντός δύο (2) μηνών προσκομίσει, διορθώσει ή διευκρινίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, η ΥΔΟΜ ανακαλεί τη βεβαίωση και ενημερώνει αμελλητί τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Άρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων των δικαιολογητικών

Στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά αρχεία περιγραφικών δεδομένων, όπου απαιτούνται βάσει του άρθρου 1 του παρόντος, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται στην παρ.2 του άρθρο 19 υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

Άρθρο 6
Όροι πρόσβασης και διάθεσης στο πληροφοριακό σύστημα και στις ηλεκτρονικές πληροφορίες

Για τα δικαιώματα χρήσης, τη διαδικασία εγγραφής και τον τρόπο πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).
Η διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα περιγράφονται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).

Άρθρο 7
Ορισμοί και προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος και διαλειτουργικότητας με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα

Για τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος καθώς και τις γεωχωρικές πληροφορίες, τα δεδομένα, τα μεταδεδομένα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το σύστημα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/23.07.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 3136/2018).
Το πληροφοριακό σύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές, σύμφωνα με το Παράρτημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β’ 1301) απόφασης και σύμφωνα με τα ισχύοντα δυνάμει του ν. 4727/2020.
Το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας θα έχει πρόσβαση για μεταφορά δεδομένων με όρους διαλειτουργικότητας με σχετιζόμενα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα (πχ. σύστημα δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών ν. 4495/2017) και ιδίως με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης των δεδομένων υλοποιείται και η διαδικασία ενημέρωσης του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις περιπτώσεις ανάκλησης ή και εν γένει παύσης ισχύος της βεβαίωσης σύνδεσης.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος και τέλος ανταπόδοσης για την έκδοση κάθε βεβαίωσης σύνδεσης

1. Οι γενικές υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ως διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, είναι οι ακόλουθες:
α) να υποστηρίζει την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα,
β) να μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού του συστήματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια,
γ) να προσαρμόζει τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος σε τυχόν αλλαγές της νομοθεσίας και, εφόσον απαιτηθεί, να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
δ) να παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε) να αναλαμβάνει την υποστήριξη των χρηστών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

2. Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης της βεβαίωσης σύνδεσης, για την άσκηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, δικαιούται την είσπραξη ποσοστού ανταπόδοσης, το οποίο ορίζεται σε 10€ ανά εκδιδόμενη βεβαίωση.

Άρθρο 9
Έναρξη λειτουργίας

1. Η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας.

2. Δύναται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η έκδοση της βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα στο πληροφοριακό σύστημα «e-Άδειες» και προ της αναφερόμενης στην παρ. 1

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …