Αρχική / Eργασιακά / Δημιουργείται νέο διαπληροφοριακό υποσύστημα δημόσιων συμβάσεων

Δημιουργείται νέο διαπληροφοριακό υποσύστημα δημόσιων συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2453 Τεύχος Δεύτερο 9 Ιουνίου 2021
η με αρ. πρωτ. 64233/08.06.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργεί κεντρικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ – ΕΣΗΔΗΣ). Ως «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αποτελεί μέρος του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Διαχείριση και δομή

Το Σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών υποσυστημάτων ή και λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

• Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς».
• Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες διαχείρισης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, εφεξής το «Υποσύστημα».
• Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Δημόσια Έργα για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
• Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των άρθρων 38 και 260 του ν. 4412/2016.
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και των αποδεικτικών στοιχείων των λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής δημοσίων συμβάσεων.
• Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων με την αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 46,47, 278 και 279 του ν. 4412/2016.
• Επιχειρηματική Ευφυΐα και Επιτελική Πληροφόρηση.
• Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.
• Προγραμματισμό Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016.
• Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας

Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς»

Η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Συστήματος είναι ο διαδικτυακός ιστότοπος, προσβάσιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και www.eprocurement.gov.gr που λειτουργεί ως κομβικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες και υποσυστήματα του Συστήματος όσον αφορά τους εμπλεκόμενους στις δημόσιες συμβάσεις φορείς, ιδίως τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς, τους οικονομικούς φορείς καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Υποσυστήματος, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φο ρέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η δημοσίευσή της.

Το Υποσύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 και το άρθρο 258 παρ. 9 του ν. 4412/2016, ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και τις σχετικές διατάξεις περί διαλειτουργικότητας του ν. 4727/2020 και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του Υποσυστήματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσί- ας και της παρούσας.

Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ή της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων συμ- μετοχής που διενεργείται μέσω του Υποσυστήματος

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης καταρτίζουν την ηλεκτρονική προσφορά τους μέσω του Υποσυστήματος

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πιστοποιημένοι χρήστες του Υποσυστήματος, προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων.

Στις περιπτώσεις ανοικτής διαδικασίας ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας και εφόσον το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω σχετικής λειτουργικότητας του Υποσυστήματος.

Η υποβολή και αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρα 103, 104 και 105 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του Υποσυστήματος.

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ με όλες τις λεπτομέρειες

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …