Αρχική / Eργασιακά / Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Αναλυτικά, στο κείμενο της εγκυκλίου αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων»

Α. Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 με το άρθρο 108 του ν. 4876/2021:

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4876/2021 (Α’251), τροποποιείται το άρθρο 376 του ν. 4700/2020 και προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Έως 28 Φεβρουαρίου 2022 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.
  2. Η 1η Μαρτίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.
  3. Την 1η Μαρτίου 2022 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010.

Β. Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 με το άρθρο 103 του ν. 4876/2021:

  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4876/2021, τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 και προβλέπεται η 1η Μαρτίου 2022 ως νέος χρόνος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε δήμο, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προεδρικό διάταγμα.
  2. Περαιτέρω, για τη διαπίστωση της οριζόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 97Α επάρκειας ελαχίστης στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. H διαπιστωτική απόφαση δημοσιεύεται, με επιμέλεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ypes.gr.

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο από εδώ

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …