Αρχική / Eργασιακά / Νέα τροποποίηση στη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο Ελεγκτών Δόμησης – Τα 4.376 ονόματα

Νέα τροποποίηση στη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο Ελεγκτών Δόμησης – Τα 4.376 ονόματα

Με νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου, τροποποιήθηκε εκ νέου η απόφαση του ΥΠΕΝ «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης».

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει το B2Green.gr, η νέα απόφαση αναφέρει τα εξής:

Τροποποιείται η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584 Β΄/23.8.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το εδάφιο γ).i, της παραγράφου 3, του άρθρου 4, της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 3584 Β΄/2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντικαθίσταται ως εξής:

«i. Για τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα, που να έχει εκδοθεί έως δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών και από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής και ο συνολικός χρόνος ιδιότητας μέλους του ενδιαφερόμενου μηχανικού σε αυτόν.»

Ουσιαστικά, με την ανωτέρω απόφαση τροποποιείται η Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, η οποία πλέον θα είναι η εξής:

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης»
Άρθρο 4
Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

1. Για την εγγραφή στο Μητρώο, το ΥΠΕΝ από 3/9/2018 προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

2. Στο μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4389/2016. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο ελεγκτών δόμησης του ν. 4030/2011 εγγράφονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα στοιχεία τους.

3. Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο υπάρχον μητρώο ελεγκτών δόμησης, συμπληρώνει σε σχετικό πεδίο τον αριθμό μητρώου που του έχει αποδοθεί,
β) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
γ) βεβαίωση από την οποία πιστοποιείται η ειδικότητα και η επαγγελματική εμπειρία:
i. Για τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία τεκμαίρεται η ημερομηνία εγγραφής σε αυτόν.
i. Για τους διπλωματούχους μηχανικούς και τους πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα, που να έχει εκδοθεί έως δώδεκα (12) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών και από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής και ο συνολικός χρόνος ιδιότητας μέλους του ενδιαφερόμενου μηχανικού σε αυτόν.
ii. Για τους μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα, βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, όπου αυτή προβλέπεται. Η βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας μπορεί να τεκμηριώνεται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της δηλούμενης κατά περίπτωση εμπειρίας, όπως δελτία παροχής υπηρεσιών, αντίγραφα στελεχών οικοδομικών αδειών, βεβαιώσεις του φορέα απασχόλησης και ασφάλισης. Εφόσον ο φορέας απασχόλησης ή ο εργοδότης ήταν το Δημόσιο, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας, οι βεβαιώσεις εκδίδονται και θεωρούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες αυτών,
δ) επαγγελματική έδρα:
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας έδρα σε περισσότερες από μια περιοχές υποχρεούται να δηλώσει σε ποια από αυτές επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους,
ε) o υποψήφιος εγγράφεται σε είδος ελέγχου που αντιστοιχεί στα επαγγελματικά του δικαιώματα:
i. Έλεγχος στοιχείων δόμησης, αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων υπαγωγής.
ii Έλεγχος ορθής εφαρμογής μελετών ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων, αυθαίρετων εγκαταστάσεων και των αντίστοιχων δηλώσεων υπαγωγής.
Το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των μηχανικών ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαθέτει επαγγελματικά δικαιώματα και για τα δύο είδη ελέγχων αλλά επιθυμεί να διενεργεί ελέγχους μόνο του ενός είδους, υποχρεούται να το δηλώσει,
στ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) με την οποία υπευθύνως δηλώνει ότι:
i. δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
ii. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,B2Green
iii. θα ενημερώνει άμεσα (εντός 10 ημερών) την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ σε περίπτωση που δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης,
iv. η συμμετοχή του στον κατάλογο των Ελεγκτών δόμησης παρέχει αυτοδίκαια το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων επικοινωνίας του για τους σκοπούς του ελέγχου,
v. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία (α)-(γ) δύναται να καταχωρούνται αυτόματα, εφόσον οι υπηρεσίες μητρώου του αρμόδιου φορέα υποστηρίζονται από πληροφοριακό σύστημα το οποίο διαλειτουργεί με το Μητρώο. Άλλως, συμπληρώνονται και υποβάλλονται συνημμένα υπό μορφή ψηφιοποιημένου αρχείου.

4. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο Μητρώο:
α) στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4030/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 του ν. 4389/2016,
β) στην έδρα τους,
γ) στο είδος ελέγχου που αντιστοιχεί στα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τους αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου και καταχωρείται η ημερομηνία εγγραφής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο υπάρχον μητρώο ελεγκτών δόμησης, διατηρεί τον αριθμό μητρώου που του είχε αποδοθεί.
Η εγγραφή των ελεγκτών δόμησης στο Μητρώο έχει ισχύ πέντε (5) έτη, η οποία δύναται να παρατείνεται μετά τη λήξη της, με ηλεκτρονική αίτηση του ελεγκτή, για περαιτέρω χρονικά διαστήματα διάρκειας πέντε (5) ετών.

5. Τα υποβληθέντα στοιχεία διασταυρώνονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα και ελέγχονται δειγματοληπτικά από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Περαιτέρω, η αρμόδια για τον ορισμό ελεγκτή δόμησης Υπηρεσία δύναται να ελέγχει παρεμπιπτόντως την εγκυρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν υποβληθεί.

6. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων προσώπου εγγεγραμμένου στο Μητρώο, αυτό υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή στη Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τυποποιημένη αίτηση αναφέροντας τον Αριθμό Μητρώου του.

7. Η έναρξη του μητρώου ορίζεται στις 3 Σεπτεμβρίου.

8. Το νεοεισερχόμενο μέλος του Μητρώου εισέρχεται με πλασματικό αριθμό κληρώσεων ο οποίος ισούται με τον ελάχιστο αριθμό κληρώσεων του ελεγκτή της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

9. Κάθε ένα έτος πραγματοποιείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και η αναβάθμιση σε κατηγορία των ελεγκτών δόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4030/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 156 του ν. 4389/2016.

Επιπλέον, με την ίδια απόφαση του Υφυπουργού, τροποποιείται και η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707 απόφαση «Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης» (ΦΕΚ 4968 Β΄/7.11.2018) του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τη νέα τροποποίηση το μητρώο ελεγκτών δόμησης περιλαμβάνει επίσημα 4.376 οι ελεγκτές.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ με τις αποφάσεις και με τα στοιχεία και των 4.376 ελεγκτών, από εδώ

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …