Αρχική / Eργασιακά / Συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020)

Συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020)

Το ΤΕΕ ανακοινώνει τη συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Μελών του, υποψηφίων για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Ο κατάλογος αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς με εμπειρία σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να συμμετέχουν στη διαδικασία ελέγχου ολοκλήρωσης εργασιών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ Α’ 200 / 20.10.2020).

Τα μέλη του ΤΕΕ που εντάσσονται στον Κατάλογο και τους ανατίθεται έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, θα συντάσσουν έκθεση αυτοψίας σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού, που θα συνοδεύει δήλωση με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου. Η δήλωση, συνοδευόμενη από την έκθεση αυτοψίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, θα κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους κατόχους σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον αρμόδιο Διαχειριστή μαζί με τη Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα.


Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ παρατίθεται αναλυτικός οδηγός της διαδικασίας για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ και όλα τα σχετικά έντυπα, σε εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 4736/20.10.2020 (ΦΕΚ Α’ 200) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε σχετική Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.


Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (όπως ορίζονται στη νομοθεσία) μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα στο ΤΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ape-sithya-teeprocess@central.tee.gr


Δεδομένων των χρονικών περιορισμών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4736/2020 για τη συγκρότηση του Καταλόγου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε συνεργασία, όπως περιγράφεται στις διατάξεις του νόμου.

Τα αιτήματα υποβάλλονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων κατόχων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναφορικά με την πληρότητα των στοιχείων και των πληροφοριών που περιέχουν. Στο αίτημα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και οι σχετικές πληροφορίες, κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, οι οποίες είναι απαραίτητες για το ΤΕΕ προκειμένου:

  1. να ορίσει Μηχανικό που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο με κριτήριο τη γειτνίαση της έδρας του μηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ και
  2. να τηρεί τις τασσόμενες προθεσμίες για την ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ορισμού, δεδομένου ότι  ο υποψήφιος Μηχανικός ορίζεται μετά την υποβολή προς το ΤΕΕ της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων με τον κάτοχο του σταθμού, περιλαμβανομένου του ότι δεν έχει εργαστεί και ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αμοιβή για οποιονδήποτε λόγο από τον κάτοχο του σταθμού ή συνδεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

Check Also

Δήμος Αθηναίων: Αυθημερόν και αυτόματα η έκδοση της βεβαίωσης ΤΑΠ

Εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία μπορούν, πλέον, οι δημότες της Αθήνας να εκδίδουν τη βεβαίωση …