Αρχική / Νομοθεσία / Έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίων

Έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίων

Αναρτήθηκε σήμερα από τη ΔΟΚΚ_Γ το παρακάτω έγγραφο με θέμα: “Σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων” και αναφέρει: 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 31856/2003 (Β΄1257) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού, απαιτείται η σύνταξη πλήρους μελέτης για κάθε νέα εγκατάσταση υγραερίου των κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ σε όλα τα κτίρια του πεδίου εφαρμογής του ανεξαρτήτως μεγέθους καθώς και για τις τυχόν επεκτάσεις ή μεταβολές της, ενώ η υποχρέωση της σύνταξης αυτής της μελέτης ισχύει και για τις προ της έναρξης ισχύος της απόφασης υφιστάμενες εγκαταστάσεις υγραερίου των κατηγοριών αυτών. Η μελέτη αυτή συντάσσεται σε κάθε περίπτωση με βάση τις διατάξεις του κανονισμού και υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία προκειμένου να αδειοδοτηθεί η κατασκευή της εγκατάστασης και συνοδεύει τις λοιπές μελέτες
της άδειας οικοδομής του κτιρίου.

Επειδή η ανωτέρω ΚΥΑ αναφέρεται στο προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο έκδοσης οικοδομικών αδειών, διευκρινίζεται ότι πλέον οι ανωτέρω μελέτες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-adeies» είτε κατά την έκδοση νέας οικοδομικής άδειας αν πρόκειται για νέα εγκατάσταση – κατασκευή, είτε κατά την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με παράλληλη ενημέρωση φακέλου παλιάς οικοδομικής άδειας (έντυπης ή ηλεκτρονικής) όταν πρόκειται για εσωτερικές διαρρυθμίσεις νομίμως υφισταμένου κτιρίου. 

Στην περίπτωση όμως που η μελέτη υγραερίου αναφέρεται σε κτίρια, τα οποία έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων, οι ανωτέρω διαδικασίες μέσω του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν δύνανται να τηρηθούν. Επειδή όμως:

α) η υποχρέωση του κανονισμού υγραερίου τόσο για σύνταξη μελέτης κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ όσο και για τήρηση των διατάξεών του, εξακολουθεί και ισχύει ανεξαρτήτως ύπαρξης αυθαιρέτων κατασκευών, καθώς τίθενται ζητήματα επικινδυνότητας, ενώ

β) κατά την παρ. 4 του άρθρου 3 η διαπίστωση πλημμελούς ή ελλιπούς εφαρμογής της μελέτης και των διατάξεων του Κανονισμού κατά τη διενέργεια του πολεοδομικού ελέγχου ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων που καθορίζονται στον κανονισμό, συνεπάγεται άμεση διακοπή όλων ανεξαρτήτως των οικοδομικών εργασιών, έστω και αν οι λοιπές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις, και χαρακτηρισμό της εγκατάστασης ως αυθαίρετης υπαγόμενης στις διατάξεις των αυθαιρέτων, έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές, η μελέτη υγραερίου να αναρτάται κατ’ αντιστοιχία με τη μελέτη πυροπροστασίας, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο 1/2019, στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων, ούτως ώστε να είναι δυνατή μετά την ενεργοποίηση της ταυτότητας κτιρίου η διασύνδεση των μελετών αυτών με όλα τα στοιχεία του
ακινήτου.

http://www.ypeka.gr/Portals/0/Files/Xorotaxia kai Astiko Perivallon/Enimerwsi Yphresiwn Domisis/20200423_afthaireta_egkatastaseis_ygraerio.pdf

Ακολουθεί σύνδεσμος για τον σχολιασμό του :

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view