Αρχική / Νομοθεσία / Δημοσίευση Ν.4546/18 με τροποποιήσεις του Ν.4495/17

Δημοσίευση Ν.4546/18 με τροποποιήσεις του Ν.4495/17

 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 101Α/2018 που περιέχει το ν.4546/2018 :

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις και

Στα άρθρα 34 και 45 τροποποιήσεις του ν.4495/2017.

ν4546_2018.pdf

Check Also

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανάρτηση επικαιροποιημένων διακηρύξεων μελετών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, …