Αρχική / Νομοθεσία / Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές των ΤΧΣ και ΕΧΣ

Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές των ΤΧΣ και ΕΧΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στις 07/06/2017 δημοσιεύτηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του Ν. 4447/2016. Τα ΤΧΣ έχουν αναφορά στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου, στοιχείο που εντείνει τον στρατηγικό τους χαρακτήρα σε σχέση με τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, ενώ, ταυτόχρονα, η έγκριση τους με ΠΔ αναβαθμίζει την ισχύ του ρυθμιστικού τους χαρακτήρα. Όπως και τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/97, τα ΤΧΣ διέπονται από την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ.3 του Ν 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» επιδιώκει την «…ανάπτυξη που συνθέτει κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους με σκοπό την:


  • Επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης

  • Εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή πόρων και άρση αποκλεισμών

  • Προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του
    τοπίου και την αειφόρο χρήση των πόρων».

 

Οι προδιαγραφές εκπόνησης των ΤΧΣ εδώ.

 

Ο στόχος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες έγκρισης των Ε.Χ.Σ. ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 4447/2016 . Κατά την κατάρτιση τους, τα Ε.Χ.Σ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Ειδικών και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και τις κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής και λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκπονείται με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β’ 1225/2006) και εγκρίνονται με το Προεδρικό Διάταγμα της παραγράφου 3γ του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016.

 

Οι προδιαγραφές εκπόνησης των ΕΧΣ εδώ.

 

Πηγή: http://www.schediasmos.com/gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%87%CF%82-%CE%B5%CF%87%CF%82.html

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view