Αρχική / Νομοθεσία / Εκδόθηκε η ΚΥΑ με τις διαδικασίες του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με τις διαδικασίες του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά στις “Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη – Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη”.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται:

 1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
 2. Οι διαδικασίες συλλογής και ανοικτής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων.
 3. Η διαδικασία ψηφιακής υποβολής μεταβολών των γεωχωρικών δεδομένων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
 4. Η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης δεδομένων μη συμβατών με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
 5. Οι όροι πρόσβασης και περαιτέρω διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων.

Άρθρο 2
Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη

Η ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας»

Άρθρο 3
Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας

1. Συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας αποτελούμενη από:

 • Έναν (1) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του και έξι μέλη, ως εξής:
 • Έναν (1) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν (1) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν (1) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν (1) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν (1) Εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν (1) Εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με τον αναπληρωτή του.
 • Ως Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής Εποπτείας, με τον αναπληρωτή του ορίζονται υπάλληλοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

2. Έδρα της επιτροπής ορίζεται η έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και οι συνεδριάσεις μπορούν να διενεργούνται είτε με την παρουσία των Μελών στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης

3. Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:

 1. Η γενική παρακολούθηση και εποπτεία της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
 2. Η διαμόρφωση και έγκριση των διαδικασιών διασύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 3. Η έγκριση προτάσεων και προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των μεταβολών των γεωχωρικών δεδομένων.
 4. Η έγκριση της πολιτικής διάθεσης των δεδομένων του Ψηφιακού Χάρτη και η διαβάθμιση πρόσβασης.
 5. Η πρόταση για εισαγωγή νέων κατηγοριών δεδομένων στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
 6. Η μορφή και παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 7. Η εξέταση σχετικών αιτημάτων φορέων παροχής δεδομένων.
 8. Η εξέταση αιτημάτων και αναφορών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, και εν γένει χρηστών.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο μήνες. Στις συνεδριάσεις τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.

Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Φορέα ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Να υποστηρίζει τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη των συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
 • Να προωθήσει την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογές και δεδομένα) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.
 • Να συντηρεί το λογισμικό του συστήματος και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό, έτσι ώστε να διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και ασφάλεια.
 • Να προσαρμόζει τις λειτουργίες του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ώστε να ενσωματώνονται αλλαγές νομοθεσίας και να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών και των συστάσεων της επιτροπής του άρθρου 3 της παρούσας.
 • Να παρέχει δυνατότητες αυτόματης μετατροπής των παρεχόμενων γεωχωρικών δεδομένων σε μορφές συμβατές με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
 • Την υποστήριξη των Μηχανικών και των Υπηρεσιών στη λειτουργία και χρήση του συστήματος.

Άρθρο 5
Τρόποι διασύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων στον ψηφιακό χάρτη

Ο φορέας διαχείρισης οφείλει να παρέχει τους παρακάτω τρόπους διασύνδεσης που μπορούν κατά σειρά να επιλέξουν οι υπηρεσίες που είναι κύριοι των γεωχωρικών δεδομένων

 1. Με διασύνδεση, μέσω διαλειτουργικότητας πραγματικού χρόνου, με την υποχρέωση του κύριου των δεδομένων να εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα και αποδοτικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 2. Με μερική ή ολική μεταφόρτωση δεδομένων μετά από κάθε μεταβολή τους. Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος των γεωχωρικών δεδομένων πρέπει να τηρεί απαραίτητα μεταδεδομένα μεταβολών για την ορθή, έγκαιρη και έγκυρη παρουσίαση των δεδομένων.
 3. Με συνολική μεταφορά της λειτουργίας του φορέα στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη μετά από αίτησή του και έγκριση της συντονιστικής επιτροπής του άρθρου 3.

Άρθρο 6
Χωροθέτηση Υποδομών

Οι υποδομές του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη θα εγκατασταθούν σε ισοδύναμες ενεργές διατάξεις (active-active) ως εξής:

 1. Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
 2. Στο Ενιαίο Κυβερνητικό νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud), υπό την ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας».

Οι λεπτομέρειες λειτουργίας μπορούν να καθορίζονται μέσω μνημονίου συνεργασίας των ανωτέρων Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στη συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας του άρθρου 3.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης δεδομένων – προτάσεις διόρθωσης

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη έχει την υποχρέωση δημιουργίας εφαρμογής για την υποβολή παρατηρήσεων επί της ορθότητας των γεωχωρικών δεδομένων από τους χρήστες του συστήματος.

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αφορούν τα εξής ενδεικτικά θέματα:

 • Ανακρίβεια ή λάθη στην ψηφιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας. Αυτές θα διαβιβάζονται στον κύριο της γεωχωρικής πληροφορίας προκειμένου να κρίνει την ορθότητά τους. Σε περίπτωση που αποδεχθεί την διόρθωση αυτή, θα ενημερώνει τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Η απόρριψη του σχετικού αιτήματος θα γίνεται αιτιολογημένα και θα γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω των ψηφιακών υποδομών του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
 • Ασυμβατότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων που τροφοδοτούν τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Οι σχετικές παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα προβαίνουν στην διόρθωση των στοιχείων, εφόσον την κρίνουν εύλογη.

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη δύναται να προβαίνει, μετά από την έγκριση της συντονιστικής επιτροπής του άρθρου 3, σε εντοπισμένους ή μαζικούς ελέγχους της ακρίβειας των στοιχείων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Τα τυχόν πορίσματα αυτών θα υποβάλλονται στους κύριους των δεδομένων προς το σκοπό διόρθωσης, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη δύναται να αναπτύξει πρότυπες διεπαφές για την ψηφιακή υποβολή των παρατηρήσεων, συμβατή με τις προδιαγραφές του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Άρθρο 8
Διαβάθμιση πρόσβασης των δεδομένων

Τα δεδομένα που περιέχονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα παρέχονται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τον ν. 3882/2010 (Α’ 166) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις».

Κατ’ εξαίρεση, περιορισμοί μπορεί να τίθενται σε δεδομένα που χαρακτηρίζονται διαβαθμισμένα από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών ή Προστασίας του Πολίτη. Οι ως άνω περιορισμοί ανακοινώνονται στην συντονιστική επιτροπή του άρθρου 3.

Άρθρο 9
Τεχνική Υποστήριξη των Φορέων που διαθέτουν Γεωχωρικά Δεδομένα προς ένταξη τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη

Οι φορείς που διαθέτουν Γεωχωρικά Δεδομένα προς ένταξη τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη δύνανται να ζητούν την Τεχνική Υποστήριξη του Φορέα ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του.

Για τη χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης μπορεί να αναζητούνται πόροι και πέραν όσων εξασφαλίζονται κατά το άρθρο 13.

Άρθρο 10
Διαδικασίες Ένταξης του Νομοθετικού Έργου που μεταβάλλει Γεωχωρικά Δεδομένα

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, σε συνεργασία με τον εκάστοτε κύριο της Γεωχωρικής Πληροφορίας, θα συντάσσει πρότυπες προδιαγραφές. Δύναται οι εν λόγω πρότυπες προδιαγραφές να προτείνονται ως νομοθετικές ρυθμίσεις, με σκοπό την προεπισκόπηση των μεταβολών, των επιπτώσεών τους και της συμβατότητας (Τεχνικής και Περιεχομένου) στο σύνολο των υπαρχόντων δεδομένων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα ακολουθούν ανοικτά πρότυπα, έτσι ώστε τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι ανάδοχοί τους να μπορούν να υποβάλουν τις νομοθετικές προτάσεις αυτών ηλεκτρονικά για την άμεση ενημέρωση των ανοιχτών δεδομένων.

Άρθρο 11
Ανάλυση Δεδομένων – Υποστήριξη Δημοσίων Φορέων για Υποστήριξη Πολιτικών Ανάπτυξης

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του «Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη» δύναται, σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο, να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας από ειδικούς επιστήμονες προερχόμενους από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αναλύει συνολικά ή τοπικά γεωχωρικά δεδομένα, με σκοπό τη στήριξη της πολιτείας στη διαμόρφωση πολιτικής επί αυτών.

Η σύσταση των Ομάδων Εργασίας μπορεί να γίνεται είτε με πρωτοβουλία του Φορέα ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του «Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη» είτε κατόπιν αιτημάτων δημοσίων αρχών. Τα αιτήματα των αρχών περί σύστασης Ομάδων Εργασίας θα εξετάζονται από το Φορέα και κατόπιν θα εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου 3.

Άρθρο 12
Αποτύπωση Τομέων Οικονομικής Δραστηριότητας επί των Γεωχωρικών Δεδομένων

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη θα συγκροτήσει Ομάδα Εργασίας, η οποία θα συντάξει μελέτη αντιστοίχισης των δεδομένων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη με τους τομείς της Οικονομικής Δραστηριότητας. Σκοπός της μελέτης είναι η σύνταξη ψηφιοποιημένων αντιστοιχιών, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη αδειοδότηση δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα δεδομένα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Η Μελέτη αντιστοίχισης του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη με τους τομείς της Οικονομικής Δραστηριότητας εγκρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου 3.

Επίσης, ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη θα ενσωματώσει τα ανωτέρω στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων του άρθρου 224 του ν. 4635/2019 και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες) και θα αναπτύξει διεπαφές προς τρίτους φορείς κατόπιν αίτησής τους για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Άρθρο 13
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη

Ο Φορέας ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη δύναται, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 3, να συντάσσει προγράμματα ένταξης των απαιτούμενων δράσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επίσης, μπορεί να διαθέτει ίδιους πόρους ή/και πόρους προερχόμενους από ανταποδοτικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Έναρξη Ισχύος – Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ από εδώ

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view