Αρχική / Νομοθεσία / Ηλεκτρονική έκδοση εγχειριδίων νομοθεσίας πυρασφάλειας

Ηλεκτρονική έκδοση εγχειριδίων νομοθεσίας πυρασφάλειας

Το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανανέωσε την εφαρμογή στην οποία συγκεντρώνεται η ισχύουσα Νομοθεσία Πυρασφάλειας.

Όπως υπογραμμίζει το Π.Σ. σε σχετικό του σημείωμα, “η λήψη και εγκατάσταση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την προστασία και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και επακόλουθα, συντελεί στην ομαλή λειτουργία της ανθρώπινης και οικονομικής δραστηριότητας.

Τα τελευταία χρόνια, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας πυρασφάλειας μετά και την δημοσίευση νέων ή/και κατάργηση, τροποποίηση κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας κτιρίων – εγκαταστάσεων, έχει συμβάλλει στη μείωση των αστικών πυρκαγιών και των υλικών ζημιών και στην πιο αποτελεσματική εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων – εγκαταστάσεων.

Για τους ανωτέρω λόγους, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εργοδοτών, των πολιτών, των αρμόδιων κατά νόμο μηχανικών, καθώς και των τεχνικών ασφαλείας, στην ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το Πυροσβεστικό Σώμα προέβη στην 3η Ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.

Η εν λόγω ηλεκτρονική έκδοση, περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές κατηγορίες:

 • την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας ανά χρήση κτιρίου ή εγκατάσταση,
 • απλουστεύσεις διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας,
 • χρήσιμα έγγραφα, όπως εγκύκλιες Διαταγές Α.Π.Σ, έντυπα μελετών πυροπροστασίας, ώρες εισόδου κοινού στα Γραφεία Πυρασφάλειας, διατάξεις διοικητικής διαδικασίας κλπ
 • και το διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.”

Περιεχόμενα Έκδοσης

Στην ενημερωμένη ηλεκτρονική έκδοση (Μάρτιος 2021), συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Εγχειρίδια Νομοθεσίας Πυρασφάλειας

 • Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Α’
 • Εγχειρίδιο Νομοθεσίας Τόμος Β’

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

 • Κανονισμοί Πυροπροστασίας Κτιρίων

  • Κατοικίες
  • Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης
  • Προσωρινή Διαμονή (Ξενοδοχεία-Κατασκηνώσεις)
  • Εκπαιδευτήρια
  • Γραφεία
  • Εμπόριο (Καταστήματα)
  • Συνάθροιση Κοινού
  • Υγεία & Κοινωνική Πρόνοια
  • Σωφρονισμός
  • Στάθμευση Αυτοκινήτων
  • Μεταποιητικές & Συναφείς Εγκαταστάσεις
  • Λοιπές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
  • Αποθήκευση
  • Συνεργεία, Ικτεο, Εμπ. Σταθμοί, Κτελ, Πλυντ.-Λιπαντ.
  • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
  • Πρατήρια Αερίων Καυσίμων
  • Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμών Πυροπροστασίας
 • Λοιπές Δραστηριότητες Εγκατάστασης

  • Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνες)
  • Στεγασμένες Κατασκευές με Εύκαμπτο Περίβλημα (Τέντες)
  • Μεταλλεία – Λατομεία
  • Σήραγγες Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου
 • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών Προϊόντων – Υγραερίου – Φυσικού Αερίου

  • Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης & Επεξεργασίας Πετρελ/δων Πρ/ντων
  • Εγκαταστάσεις Υγραερίου σε Βιομ.-Βιοτ. Δραστ/τες
  • Τεχνικός Καν/σμος Υγραερίου στα Κτίρια
  • Τεχνικός Κανονισμός Φυσικού Αερίου
  • Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου
 • Διατάξεις Προληπτικής Πυροπροστασίας
 • Συνδρομητική Νομοθεσία Πυροπροστασίας
 • Δραστηριότητες – Εγκαταστάσεις που δεν Υπάγονται σε Νομοθετικό Πλαίσιο

Διάγραμμα Ισχύουσας Νομοθεσίας

Απλουστεύσεις Διαδικασιών (Γνωστοποιήσεις)

Χρήσιμα Έγγραφα

 • Πυροπροστασία – Αρμοδιότητες Πυρ/κού Σώματος
 • Έντυπα Μελετών Πυροπροστασίας
 • Ώρες Εισόδου Κοινού στα Γραφεία Πυρ/λειας
 • Εποπτεία Οικονομικών Δραστηριοτήτων
 • Νέος Ποινικός Κώδικας
 • Διατάξεις Διοικητικής Διαδικασίας

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανανεωμένη εφαρμογή από εδώ

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view