Αρχική / Νομοθεσία / Καθορισμός λεπτομερειών εκπόνησης των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων

Καθορισμός λεπτομερειών εκπόνησης των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων

Απόφαση μέσω της οποίας ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις μελέτες οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, υπέγραψε ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας και ο Υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς.

Συγκεκριμένα, με τη νέα απόφαση του ΥΠΕΝ και κατεύθυνση ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού για το σύνολο της Χώρας, το ΥΠΕΝ προχώρησε στην απόφαση ορισμού αναθέτουσας αρχής και καθορισμού κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, τα προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, αποτελούν μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και αποσκοπούν στην ταχεία ολοκλήρωσή του για το σύνολο της Επικράτειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη με γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την εξάλειψη της άναρχης δόμησης και την αποφυγή της αστικής διάχυσης στον αγροτικό χώρο. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν την προστασία που επιβάλλει το σύνταγμα σε όσους εξ αυτών έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, με την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους.

Η οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, αποτελούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες (όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ιδίως του κύρους των εκδιδόμενων οικ. αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών μη οριοθετημένων ή οικισμών τα όρια των οποίων έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ:

Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245).

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Με την παρούσα καθορίζονται:

 1. Ο αρμόδιος φορέας για την ανάθεση και διαχείριση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού περί οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020.
 1. Οι διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης, εκπόνησης, παρακολούθησης, παραλαβής και έγκρισης των σχετικών μελετών.
 2. Ο τρόπος χρηματοδότησης των μελετών είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών», της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΜ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ο ορισμός υπόλογου Διαχειριστή των λογαριασμών που αφορούν στην χρηματοδότηση των προς εκπόνηση μελετών.
 3. Ο τρόπος και οι διαδικασίες χρηματοδότησης της οριζόμενης διά της παρούσας Αναθέτουσας αρχής/Φορέα υλοποίησης.
 4. Οι ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) ως Κυρίου των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 (προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων) και οι υποχρεώσεις της οριζόμενης Αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 2
Σκοπός και αντικείμενο των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών

Τα προγράμματα οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, αποτελούν μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και αποσκοπούν στην ταχεία ολοκλήρωσή του για το σύνολο της Επικράτειας, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη εν γένει χωρική ανάπτυξη με γνώμονα την ορθολογική οργάνωση του χώρου, την εξάλειψη της άναρχης δόμησης και την αποφυγή της αστικής διάχυσης στον αγροτικό χώρο. Παράλληλα, θα διασφαλίσουν την προστασία που επιβάλλει το σύνταγμα σε όσους εξ αυτών έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, με την ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας τους.

Η οριοθέτηση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4759/2020, αποτελούν εξειδικευμένες πολεοδομικές μελέτες, οι οποίες δύναται να εκπονούνται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τις μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή επιβάλλεται για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας ή όταν διαπιστώνονται προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με ταχείες διαδικασίες (όπως η νομική θωράκιση του ερείσματος των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ιδίως του κύρους των εκδιδόμενων οικ. αδειών) στις περιπτώσεις οικισμών μη οριοθετημένων ή οικισμών τα όρια των οποίων έχουν ακυρωθεί, στους οποίους παρατηρούνται έντονες οικιστικές πιέσεις.

Για την οριοθέτηση των οικισμών ακολουθείται η μεθοδολογία και οι προδιαγραφές που ορίζουν οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις περί οριοθέτησης οικισμών.

Η οριοθέτηση των οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων αποτελεί ρύθμιση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού με κανονιστικό χαρακτήρα ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης και εγκρίνεται με την έκδοση σχετικών π.δ., οι ρυθμίσεις των οποίων, εφόσον προηγηθούν των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), ενσωματώνονται σε αυτά. Η οριοθέτησή τους μπορεί επίσης να γίνεται και στο πλαίσιο ΤΠΣ ή ΕΠΣ.

Άρθρο 3
Κύριος των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης

 1. Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων), όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, καθώς και των αντιστοίχων μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο αυτών, είναι το ΥΠΕΝ.
 2. Ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων,) της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, ορίζεται – σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 – το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (ΤΕΕ).

Άρθρο 4
Διαδικασίες

 1. Η κίνηση της διαδικασίας για την εκπόνηση των μελετών των προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, γίνεται από το ΥΠΕΝ.
 2. Το ΥΠΕΝ μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών και την ανάθεση των σχετικών μελετών και τα θέτει υπόψη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, το οποίο γνωμοδοτεί επί της πληρότητας και του περιεχομένου τους, καθώς και για τη διαγωνιστική διαδικασία. Στη συνέχεια, τα Τεύχη διαβιβάζονται στο ΤΕΕ για την εκκίνηση της διαδικασίας.
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή προωθεί, με ευθύνη της, τη διαδικασία προκήρυξης των διαγωνισμών, τη συγκρότηση των Επιτροπών διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την επιλογή των Αναδόχων, την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την επίβλεψη και την παραλαβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4412/2016), το Ενωσιακό δίκαιο για τις συμβάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική, τις οδηγίες πλαίσιο που έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό δίκαιο και εν γένει τους σχετικούς με δημόσιες συμβάσεις κανόνες και Κανονισμούς, προβαίνει δε σε κάθε απαιτούμενη από πλευράς της ενέργεια για την αποτελεσματική εν γένει διοίκηση των συμβάσεων που θα συναφθούν.
 1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, είναι τριμελείς και συγκροτούνται με ευθύνη του. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από:α) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπό του, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου,β) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, υπάλληλο του ΥΠΕΝ ως εκπρόσωπό του, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, και

  γ) έναν (1) μηχανικό μέλος του ΤΕΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου, που αφορά η μελέτη, ο οποίος υποδεικνύεται αρμοδίως. Στην περίπτωση που σύμφωνα με το Πρόγραμμα η μελέτη περιλαμβάνει οριοθέτηση οικισμών διαφορετικών Δήμων (ομόρων ή μη), ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή υποδεικνύεται από το Δήμο στον οποίο εμπίπτουν οι περισσότεροι προς οριοθέτηση οικισμοί.

 2. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4412/2016), τις κατά περίπτωση ισχύουσες Προδιαγραφές μελετών, τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του διαγωνισμού και τις εκάστοτε εκδιδόμενες σχετικές Οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ. Συνεδριάζουν σε τακτική βάση και παρακολουθούν αδιαλείπτως την πρόοδο των μελετών, εντοπίζουν/αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνησή τους και εισηγούνται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους.
 3. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον Ανάδοχο – μελετητή για την οριστικοποίηση των μελετών, στη συνέχεια δε, τις διαβιβάζει στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΥΠΕΝ η οποία, μετά από σχετικό έλεγχο πληρότητάς τους, εκδίδει Βεβαίωση ολοκλήρωσης της μελέτης.
 4. Η μελέτη και το σχέδιο π.δ. που περιέχει τις προς θεσμοθέτηση ρυθμίσεις διαβιβάζονται από το ΥΠΕΝ και τίθενται υπόψη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ή του αρμοδίου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων κατά περίπτωση για γνωμοδότηση, όπως ορίζεται στη παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4759/2020 ως ισχύει, μετά από Εισήγηση της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), τα ανωτέρω διαβιβάζονται παράλληλα και σ’ αυτό, για γνωμοδότηση. Εφόσον το αρμόδιο κατά περίπτωση ως άνω Συμβούλιο καθώς και το ΥΠΠΟΑ σε περίπτωση συναρμοδιότητάς του, γνωμοδοτήσουν θετικά χωρίς παρατηρήσεις, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά στην έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης, ενώ σε περίπτωση διατύπωσης παρατηρήσεων, καλείται ο Ανάδοχος – μελετητής να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές, προκειμένου η μελέτη να εγκριθεί και να παραληφθεί οριστικά.
 5. Μετά την οριστικοποίηση, έγκριση και παραλαβή της μελέτης κατά τα ανωτέρω, τηρουμένων όλων των προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τους φακέλους των μελετών στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό των περ. α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 12 τουν. 4759/2020, για την προώθηση έγκρισης των σχετικών π.δ.

Άρθρο 5
Παρακολούθηση (monitoring) των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων συντελείται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο δημιουργείται και συντηρείται με ευθύνη του ΤΕΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής και Φορέα Υλοποίησης για την εκπόνηση των ως άνω μελετών. Η κυριότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ανήκει στο ΥΠΕΝ. Η παρακολούθηση της διαδικασίας Προκήρυξης και διεξαγωγής των διαγωνισμών, η ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, η επίβλεψη και η παραλαβή τους, καθώς και η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών και Οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, που υποχρεούνται στην αμελλητί ενημέρωση του Πληροφοριακού συστήματος. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, ο Συντονιστής και η Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, εξουσιοδοτημένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και εξουσιοδοτημένα στελέχη των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, έχουν απευθείας πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα.

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
Ορισμός υπολόγου διαχειριστή

Η χρηματοδότηση των μελετών, που εκπονούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της παρ. 1. β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, για τις οποίες βάσει της παρούσας, ορίζεται ως Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ, καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και ειδικότερα, είτε από τη ΣΑΤΑ 075 υπό τον τίτλο Έργου «(Sub.4) Αυτοτελείς Μελέτες για Οριοθέτηση Οικισμών» της Δράσης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», είτε από τη ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και ειδικότερα, θα προσδιορίζεται στην εκάστοτε εκδιδόμενη κατάρτιση και έγκριση κάθε επί μέρους προγράμματος οριοθέτησης οικισμών, με υπουργική απόφαση της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 134453/ 23-12-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.9.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857), ως διαχειριστής των ως άνω έργων και υπεύθυνος αντίστοιχων λογαριασμών ορίζεται το ΤΕΕ και με ευθύνη του πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες πληρωμές για την εκπόνηση των μελετών.

Άρθρο 7
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

Η χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας αρχής των μελετών της παρούσας – εξαιρουμένης της μελέτης που έχει ενταχθεί στη ΣΑΜ 075 υπό την ονομασία τίτλου Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» – καλύπτεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, είτε υπό τον τίτλο Έργου «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ID16879 (Διαχειριστικά Έξοδα του ΤΕΕ)».

Άρθρο 8
Ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Κυρίου του Έργου.

Το ΥΠΕΝ, ως Κύριος των μελετών των αντιστοίχων Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, διά των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών και στελεχών του, υποχρεούται να:

 1. Καταρτίζει και εγκρίνει τα ως άνω Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
 2. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άμεση συμπλήρωση θεσμικών κενών που τυχόν ανακύπτουν, με την έκδοση των εκάστοτε απαιτούμενων πράξεων, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύρρυθμη, ασφαλής και απρόσκοπτη προώθηση και ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων.
 3. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων χρηματοδότησης των μελετών που ανατίθενται από το ΤΕΕ, η χρηματοδότηση των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας, καθώς και εν γένει για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 4. Μεριμνά για τη διασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων χρηματοδότησης του ΤΕΕ για την κάλυψη των διαχειριστικών του δαπανών κατά το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και για την τήρηση των προβλεπομένων σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 5. Κινεί τις διαδικασίες για την εκπόνηση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων της παρούσας, με την έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
 6. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του, σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμμάτων.
 7. Μεριμνά για τη σύνταξη των Τευχών των διαγωνισμών για την ανάθεση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 000 κατοίκων και τα διαβιβάζει, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α – κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας – στο ΤΕΕ, προκειμένου να προωθηθούν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
 8. Μεριμνά για την παροχή προς την Αναθέτουσα αρχή κάθε διαθέσιμου στοιχείου για την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και συνεργάζεται με αυτήν επί σταθερής βάσεως, καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών, μέχρι και την οριστική έγκριση και παραλαβή τους.
 9. Υποδεικνύει υπηρεσιακό εκπρόσωπο του ΥΠΕΝ, μέλος του ΤΕΕ, στις τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης, επίβλεψης και παραλαβής των μελετών, αμέσως μόλις ζητηθεί από το ΤΕΕ.
 10. Μεριμνά για την ταχεία προώθηση όλων των διαδικασιών δημοσιοποίησης και οριστικοποίησης των μελετών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 11. Εκδίδει τις σχετικές Βεβαιώσεις ολοκλήρωσης των μελετών.
 12. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση των μελετών που παραδίδονται από το ΤΕΕ, με την προώθηση προς έγκριση των σχετικών π.δ.

Άρθρο 9
Ενέργειες και υποχρεώσεις του ΤΕΕ ως Αναθέτουσας Αρχής

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος», για τις συμβάσεις που καθορίζεται από της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης, υποχρεούται να:

 1. Προβαίνει άμεσα στον ορισμό της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, καθώς και του Τεχνικού Συμβουλίου για την εκπόνηση των μελετών.
 2. Δημιουργεί και συντηρεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 5 της παρούσας.
 3. Παραλαμβάνει από το ΥΠΕΝ τα Τεύχη διαγωνισμών και προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή διενέργεια και ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση των μελετών, με τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4412/2016.
 4. Γνωστοποιεί στο ΥΠΕΝ τα μέλη των τριμελών Επιτροπών που ορίζονται για την παρακολούθηση, επίβλεψη και παραλαβή των μελετών.
 5. Ενημερώνει αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα για κάθε ενέργεια αρμοδιότητάς του σχετικά με την πορεία εκπόνησης των μελετών των αντιστοίχων Προ- γραμμάτων.
 6. Εντοπίζει τις τυχόν αρρυθμίες ή ζητήματα που αναφύονται κατά την εκπόνηση των μελετών και λαμβάνει αμέσως τα προσήκοντα κατά περίπτωση μέτρα, προκειμένου να επιλυθούν και να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστερήσεις.
 7. Υποβάλλει σε μηνιαία βάση ή όποτε εκτάκτως ζητηθεί, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και στον Συντονιστή του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, σχετικά Ενημερωτικά υπομνήματα για την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.
 1. Συνεργάζεται, ως Αναθέτουσα αρχή, με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, τον Συντονιστή και την Τεχνική Γραμματεία του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., καθώς και τις Υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδίως των Δήμων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκειά τους.
 2. Παραδίδει άμεσα στο Υ.Π.ΕΝ. κάθε μελέτη, μετά την ολοκλήρωσή της.
 3. Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προσαρμογή των μελετών στις τυχόν παρατηρήσεις του οικείου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ή του αρμοδίου ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ή τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου φορέα, πριν την προώθηση αυτών για θεσμοθέτηση.
 4. Εγκρίνει και παραλαμβάνει οριστικά τις μελέτες κατά τα ισχύοντα.

Άρθρο 10
Χρόνος ολοκλήρωσης και παράδοσης των μελετών στον Κύριο των Προγραμμάτων

Η ολοκλήρωση των μελετών των Προγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, με Αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, η εν συνεχεία παράδοσή τους στον Κύριο των Προγραμμάτων και η έκδοση από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ των σχετικών Βεβαιώσεων περί της ολοκλήρωσής τους, θα συντελείται σταδιακά. Τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο των μελετών έως την 30ή Ιουνίου 2025.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view