Αρχική / Νομοθεσία / ΚΥΑ για τα μέτρα και τους όρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων

ΚΥΑ για τα μέτρα και τους όρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλή- των», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018». ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4514 Τεύχος Β’ 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στη απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σε XYT δεν γίνονται δεκτά από τους υπόχρεους φο- ρείς λειτουργίας τα ακόλουθα απόβλητα: α) τα υγρά απόβλητα. β) τα απόβλητα τα οποία σε συνθήκες υγειονομικής ταφής, είναι εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα, γ) απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση.
Τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για ΧΥΤ πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

Από το 2030, όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, ιδίως όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, δεν γίνονται δεκτά σε ΧΥΤ με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4819/2021.

Με στόχο την αποτροπή ανακυκλώσιμων και ανακτήσιμων αποβλήτων από ΧΥΤ, το ΥΠΕΝ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 κατάλογο αποβλήτων μη αποδεκτών σε ΧΥΤ.

Έως το 2030, διασφαλίζεται ότι η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤ μειώνεται στο 10 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται (κατά βάρος).

Προκειμένου να εκτιμηθεί αν έχει επιτευχθεί ο στόχος που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 5:

α) υπολογίζεται το βάρος των παραχθέντων αστικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος,
β) το βάρος των αποβλήτων από διαδικασίες επεξεργασίας πριν από την ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση αστικών αποβλήτων, όπως η διαλογή ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, τα οποία στη συνέχεια διατίθενται με υγειονομική ταφή, πρέπει να συνυπολογίζεται στο βάρος των αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή,

Το βάρος των αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε εργασίες διάθεσης με αποτέφρωση και το βάρος των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες σταθεροποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων με σκοπό την επακόλουθη υγειονομική ταφή τους δηλώνεται ως βάρος αποβλήτων που διατέθηκαν με υγειονομική ταφή.

Το βάρος των αποβλήτων που παράγονται κατά την ανακύκλωση ή σε άλλες εργασίες ανάκτησης αστικών αποβλήτων που στη συνέχεια διατίθενται με υγειονομική ταφή δεν συνυπολογίζεται στο βάρος των αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή.

Σε ΧΥΤ πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η διάταξη αυτή μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικά αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 και ειδικότερα στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων ή των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.

Οι δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας ενός ΧΥΤ, στις οποίες περιλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης ή το ειδικό αποθεματικό που αναφέρεται στο σημείο (δ) του άρθρου 9, καθώς και το κατ’ εκτίμηση κόστος της παύσης λειτουργίας του χώρου και της μετέπειτα φροντίδας του για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριά- ντα ετών, καλύπτονται από την τιμή που χρεώνει ο φορέας λειτουργίας για τη διάθεση οποιουδήποτε τύπου αποβλήτων στον εν λόγω χώρο. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της υπό στοιχεία Η.Π. 11764/653/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ “για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ” του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 795)», (Β’ 327), ο φορέας λειτουργίας πρέπει να εξασφαλίζει διαφάνεια κατά τη συλλογή και χρήση όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω κόστος.

Ο φορέας λειτουργίας να τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής:

  • έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 7 (σημείο Β και Γ) της υπό στοιχεία Η.Π.13588/725/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι- κονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ- ης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλή- των” (Β’ 604)» (Β’ 383) και, όπου αυτό έχει εφαρμογή, εκείνα που απαιτούνται δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.
  • οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο απόθεσης και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εξακρί- βωση ότι τα απόβλητα αντιστοιχούν προς την περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα που υπέβαλε ο κάτοχος. Αν απαιτείται η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων για την εφαρμογή του επίπεδου 3 της παρ. 3 του παραρτή- ματος ΙΙ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων διατηρούνται, η δε δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με άρθρο 17. Τα δείγματα φυλάσσονται επί ένα μήνα τουλάχιστον.
  • τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των αποτιθέμενων αποβλήτων, στο οποίο κα- ταχωρούνται η προέλευση, η ημερομηνία παράδοσης, τα στοιχεία του παραγωγού, ή εάν πρόκειται για αστικά απόβλητα, του φορέα συλλογής, και, στην περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων, η ακριβής τους θέση στο ΧΥΤ. Οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές και ενωσιακές στατιστικές αρχές, όταν ζητούνται για σκοπούς στατιστικής.

Ο φορέας λειτουργίας πρέπει να παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαίωση παραλαβής για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρο του.

Δείτε εδώ όλη την ΚΥΑ

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view