Αρχική / Νομοθεσία / ΚΥΑ 130414: Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος.

ΚΥΑ 130414: Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος.

Άρθρο 1

Προστασία από ηλεκτροπληξία με εγκατάσταση Διάταξης ή Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) 

1. Ως τερματική γραμμή νοείται η ηλεκτρική γραμμή που αναχωρεί από ηλεκτρικό πίνακα διανομής και τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές, αυτοματισμούς, ρευματοδότες. Δεν νοείται ως τερματική γραμμή, η ηλεκτρική γραμμή που τροφοδοτεί ηλεκτρικούς πίνακες διανομής.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου,

α) H προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας με ΔΔΡ με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, είναι υποχρεωτική για το σύνολο των τερματικών γραμμών σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως του προτύπου ή του κανονισμού που διέπει την κατασκευή τους και ανεξαρτήτως από το χρόνο κατασκευής τους.

β) Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας πραγματοποιείται με μία ή περισσότερες ΔΔΡ, με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30 mA, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για επιλογή και εγκατάσταση ΔΔΡ του εκάστοτε υποχρεωτικού από τη νομοθεσία προτύπου ΕΛΟΤ για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

γ) Η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας τερματικών γραμμών, όπως περιγράφεται στην περίπτωση β) της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται πρόσθετα με τα άλλα μέτρα προστασίας έναντι του συνόλου των κινδύνων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ή του κανονισμού που διέπει την κατασκευή τους.

Δείτε αναλυτικά όλη την ΚΥΑ 130414 εδώ:

ΚΥΑ 130414-ΦΕΚ 4825-24.12.2019.pdf

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view