Αρχική / Νομοθεσία / Νόμος 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,… και λοιπές διατάξεις »

Νόμος 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,… και λοιπές διατάξεις »

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020 ο νόμος 4685/2020 με τον οποίο ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με το νόμο 4685/2020 μεταξύ άλλων, επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

α. Παρατείνεται κατά πέντε (5) έτη (από 10 σε 15), η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η ΑΕΠΟ μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για διάρκεια ισχύος μικρότερη των δεκαπέντε ετών.
Παρατείνεται, επίσης, κατά δύο (2) έτη, η διάρκεια ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. για τα έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) (από 4 σε 6 έτη) και η διάρκεια ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. για τα έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ (από 2 σε 4 έτη).
β. Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. για έργα ή δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2, καθώς και αυτή της ανανέωσης και τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, συντέμνονται οι προθεσμίες όλων των σταδίων μέχρι την αδειοδότηση.

Επίσης μειώνεται ο αριθμός των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Περιφερειακών Συμβουλίων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα οποία ορίζονται 10μελές και όμελή (από 13μελές και 9μελή, αντίστοιχα, που είναι σήμερα).

Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τους πιστοποιημένους αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την τήρηση σχετικού Μητρώου (επιλογή και έργο αξιολογητών κ.λπ.).

Προβλέπεται ότι, μετά την 1-1-2021 η διακίνηση όλων των εγγράφων που αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), διενεργείται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.).

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) – Α Φάση.

Ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στους περιορισμούς χωροθέτησης των σταθμών    Α.Π.Ε.(αιολικούς,    φωτοβολταϊκούς και μικρούς
Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς), στις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα όσον αφορά στη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και στις εδαφικές επικαλύψεις και συγκρούσεις.
Εξειδικεύεται το περιεχόμενο του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων, ο οποίος εγκρίνεται με υπουργική απόφαση.

Καταργείται, από την 1-1-2020, η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους, ύψους ενός (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1€/KW) εγκατεστημένης ισχύος, από τους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Υ.Θ.Η.Α. (του άρθρου 1 παρ, I υποπαρ.12 του ν.4152/2013), υπέρ του Ειδικού Διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.

Ρυθμίζονται θέματα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών.

Τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τις χρήσεις γης (π.δ.59/2018) και την προστασία του περιβάλλοντος (ν. 1650/1986) και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής: α. Επανακαθορίζονται οι γενικές και οι ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης εντός των προστατευόμενων περιοχών καθώς και ο χαρακτηρισμός ζωνών ως προστατευόμενες περιοχές.
β. Προβλέπεται η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και τα εθνικά πάρκα. Με π.δ. πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των εν λόγω περιοχών και καθορίζονται οι χρήσεις γης εντός αυτών.
γ.Επανακαθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών στις προστατευόμενες περιοχές καθώς και η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των σχεδίων διαχείρισης για τις περιοχές αυτές.
δ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών καθώς και για τον καθορισμό των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων εντός των περιοχών αυτών.

Τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την κατάρτιση των δασικών χαρτών (ν.998/1979 και ν.889/2010)

Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις

Τροποποιείται η εθνική νομοθεσία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (ν.4122/2013), προκειμένου να εναρμονισθεί με την ενωσιακή νομοθεσία (Οδηγίες 2018/844/ΕΕ, 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ).

Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4001/2011 με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου [Οδηγίες (ΕΕ) 2019/692, 2009/73/ΕΚ].

Τροποποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (κατά βάση ο ν.4512/2018), σχετικά με θέματα που αφορούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο (εφεξής Φορέας).

Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων

Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JqcMq8_XPEXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLoxTPpDilwXcUY3jpPAakXuEnPpnpEhGfZ_REuJHBim

Check Also

Ν.4935/2022 (ΦΕΚ 103 Α’/26.05.2022) με τίτλο: «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις»

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις. https://drive.google.com/file/d/1oycN9EaXs6AMtbS_LvPfQagmGJJVwpIT/view